Joi, OCTOMBRIE 29, 2020

Termenele de plată a impozitelor și taxelor locale, în 2019

Impozitul pe clădiri aferent anului fiscal 2019 se plăteşte în două rate egale până la data de:
    - 31 martie 2019 inclusiv;
    - 30 septembrie 2019 inclusiv.
    Impozitul pe clădiri anual, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice sau juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe clădiri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe clădiri cumulat.

Taxa pe clădiri aferentă anului fiscal 2019
    Pentru clădirile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe clădiri, care se datorează de concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe clădiri. În cazul transmiterii ulterioare altor entități a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință asupra clădirii, taxa se datorează de persoana care are relația contractuală cu persoana de drept public.
    În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se stabilește proporțional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. Pentru fracțiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de zile din luna respectivă.
    În cazul clădirilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe clădiri se datorează proporțional cu numărul de zile sau de ore prevăzute în contract.
În cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația depunerii unei declarații la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului.
    În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe clădiri se plătește lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularului dreptului de administrare sau de folosință.
    În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință are obligația să depună o declarație la organul fiscal local, până la până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situație centralizatoare a acestor contracte.
    În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință colectează taxa pe clădiri de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință și o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

Impozitul pe terenuri aferent anului fiscal 2019 se plăteşte în două rate egale până la data de:
    - 31 martie 2019 inclusiv;
    - 30 septembrie 2019 inclusiv.
    Impozitul anual pe teren, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe terenuri amplasate pe raza aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe teren cumulat.

Taxa pe teren aferentă anului fiscal 2019
    Pentru terenurile proprietate publică sau privată a statului ori a unităţilor administrativ-teritoriale concesionate, închiriate, date în administrare ori în folosinţă, după caz, oricăror entități, altele decât cele de drept public, se stabilește taxa pe teren, care se datorează de concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință, după caz, în condiții similare impozitului pe teren. În cazul transmiterii ulterioare altor entități a dreptului de concesiune, închiriere, administrare sau folosință asupra terenului, taxa se datorează de persoana care are relația contractuală cu persoana de drept public.
    În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se stabilește proporțional cu numărul de luni pentru care este constituit dreptul de concesiune, închiriere, administrare ori folosință. Pentru fracțiunile mai mici de o lună, taxa se calculează proporțional cu numărul de zile din luna respectivă.
    În cazul terenurilor care fac obiectul unor contracte de concesiune, închiriere, administrare sau folosință ce se referă la perioade mai mici de o lună, taxa pe teren se datorează proporțional cu numărul de zile sau de ore prevăzute în contract.
    În cazul terenurilor pentru care se datorează taxa pe teren, în temeiul unui contract de concesiune, închiriere, administrare ori folosință care se referă la perioade mai mari de o lună, titularul dreptului de concesiune, închiriere, administrare ori folosință are obligația depunerii unei declarații la organul fiscal local până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractului.
    În cazul contractelor de concesiune, închiriere, administrare sau folosință, care se referă la perioade mai mari de o lună, taxa pe teren se plătește lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului, de către concesionar, locatar, titularului dreptului de administrare sau de folosință.
    În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință are obligația să depună o declarație la organul fiscal local, până la până la data de 25 inclusiv a lunii următoare intrării în vigoare a contractelor, la care anexează o situație centralizatoare a acestor contracte.
    În cazul contractelor care se referă la perioade mai mici de o lună, persoana de drept public care transmite dreptul de concesiune, închiriere, administrare sau folosință colectează taxa pe teren de la concesionari, locatari, titularii dreptului de administrare sau de folosință și o varsă lunar, până la data de 25 inclusiv a lunii următoare fiecărei luni din perioada de valabilitate a contractului.

Impozitul pe mijloacele de transport aferent anului fiscal 2019 se plăteşte în două rate egale până la data de:
    - 31 martie 2019 inclusiv;
    - 30 septembrie 2019 inclusiv.
    Impozitul anual pe mijlocul de transport, datorat aceluiaşi buget local de către contribuabili, persoane fizice şi juridice, de până la 50 lei inclusiv, se plăteşte integral până la primul termen de plată. În cazul în care contribuabilul deţine în proprietate mai multe mijloace de transport, pentru care impozitul este datorat bugetului local al aceleiaşi unităţi administrativ-teritoriale, suma de 50 lei se referă la impozitul pe mijlocul de transport cumulat al acestora.

Bonificaţia
    Pentru plata cu anticipaţie a impozitului pe clădiri, impozitului pe terenuri, impozitului pe mijloacele de transport, datorat pentru întregul an fiscal 2019, de către persoanele fizice, până la data de 31 martie 2019 inclusiv, se acordă o bonificaţie de 10%.
    Prin plata cu anticipaţie se înţelege stingerea obligaţiei de plată a impozitului datorat aceluiaşi buget local în anul fiscal 2019, până la data de 31 martie 2019 inclusiv.

Impozitul pe spectacole
    Impozitul pe spectacole se plăteşte la bugetul local al unităţii administrativ-teritoriale în raza căreia are loc manifestarea artistică, competiţia sportivă sau altă activitate distractivă. Impozitul pe spectacole se plăteşte lunar, până la data de 15, inclusiv, a lunii următoare celei în care a fost organizat spectacolul.

Majorări de întârziere
    În conformitate cu prevederile art. 183 din Legea nr. 207/2015, privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru neachitarea la termenul de scadenţă de către debitor a obligaţiilor de plată datorate bugetelor locale, se datorează după acest termen majorări de întârziere.
    Începând cu data de 01 ianuarie 2016, nivelul majorării de întârziere este de 1% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.
    De la data de 01 iulie 2010 și până la data de 31 decembrie 2015 inclusiv, nivelul majorării de întârziere a fost de 2% din cuantumul obligaţiilor fiscale principale neachitate în termen, calculată pentru fiecare lună sau fracţiune de lună, începând cu ziua imediat următoare termenului de scadenţă şi până la data stingerii sumei datorate inclusiv.
    Nu se datorează majorări de întârziere pentru sumele datorate cu titlu de amenzi de orice fel.

Centrele de încasare a impozitelor şi taxelor locale:
    - Sediul Primăriei Municipiului Piteşti din strada Victoriei, nr. 24;
    - Centrul de încasări situat în strada Victoriei nr. 7, bl. 89, scara C, parter (vizavi de Primăria Municipiului Piteşti);
    - Centrul de încasări situat în bulevardul Republicii, bl. G1, parter (zona Centrul Cultural al Municipiului Piteşti);
    - Centrul de încasări situat în bulevardul Republicii, bl. 214, parter (zona Gară Sud);
    - Centrul de încasări situat în bulevardul 1 Decembrie 1918, bl. M5a, parter (zona piaţă agroalimentară);
    - Centrul de încasări situat în strada Bradului (lângă Şcoala nr. 12, cartier Trivale);
    - Centrul de încasări situat în bulevardul Eroilor nr. 5 - în sediul Judecătoriei Piteşti.

Informare şi Plată electronică
    Cuantumul impozitelor datorate se poate afla şi achita, de către fiecare contribuabil persoană fizică, persoană fizică autorizată sau persoană juridică, la adresa www.primariapitesti.ro secţiunea „Impozite şi taxe locale”, iar la adresa www.ghiseul.ro secţiunea „Plata cu autentificare ” de către fiecare contribuabil persoană fizică sau persoană fizică autorizată, după autentificarea corespunzătoare în fiecare sistem.
    Primăria Municipiului Pitești vă oferă alternativa plății online a impozitelor și taxelor locale, precum și a amenzilor, cu cardul bancar, prin Internet și POS fără comision.
    Pentru achitarea obligaţiilor fiscale (impozite şi taxe locale, amenzi) datorate bugetului local, Primăria Municipiului Piteşti acceptă plata pe baza instrumentelor de plată electronică, prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit, utilizând Internetul, precum şi terminalele pentru transferul de fonduri la punctul de încasare, tip POS, instalate atât la sediul Primăriei Municipiului Piteşti cât şi la centrele de încasări situate în cartierele municipiului Piteşti.
    În cazul plăţilor prin Internet, la adresa www.primariapitesti.ro secţiunea Impozite şi taxe locale, contribuabilii (persoane fizice şi persoane juridice) trebuie să solicite, o singură dată, Primăriei Municipiului Piteşti înregistrarea ca utilizatori ai sistemului. Modulul de plată electronică al sistemului informatic pentru administrarea impozitelor şi taxelor locale este disponibil încă din luna mai 2003 şi oferă contribuabililor posibilitatea de a afla şi achita cuantumul obligaţiilor fiscale prin intermediul Internetului, după autentificarea corespunzătoare în sistem. Cererile de înregistrare ca utilizatori formulate de către persoanele fizice se depun la ghişeele de încasări de la sediu sau de la centrele de încasări, iar cele formulate de către persoanele juridice la ghişeele de încasări de la sediu, operaţiunile de înregistrare şi alocare a parolei de acces sunt gratuite şi se realizează imediat după înregistrarea cererii.
    Primăria Municipiului Piteşti, de la data de 16 iunie 2011, este înregistrată în Sistemul naţional electronic de plată online a taxelor şi impozitelor utilizând cardul bancar (SNEP), care se poate accesa la adresa de internet: www.ghiseul.ro secţiunea Primăriei Municipiului Piteşti.
    În cazul plăţilor prin Internet, la adresa www.ghiseul.ro secţiunea Primăriei Municipiului Piteşti, contribuabilii (persoane fizice sau persoane fizice autorizate) pot efectua plata obligaţiilor fiscale cu autentificare şi fără autentificare. Pentru ”Plata cu autentificare” este necesară obţinerea credenţialelor (setul de informaţii destinat accesării şi utilizării funcţionalităţilor SNEP - numele de utilizator şi parola). Aceste credenţiale, se distribuie la Centrul de încasări impozite şi taxe locale al Primăriei Municipiului Piteşti, situat în bulevardul Republicii, bl. G1, parter, sub semnătură de primire pe baza actului de identitate.
    Începând de vineri 25 martie 2016, contribuabilii persoane fizice pot obține online datele de acces în sistem pentru a-și plăti prin Internet impozitele și taxele locale, precum și amenzile.
    Pentru aceasta, este necesar să se acceseze site-ul www.ghiseul.ro. Pe site-ul respectiv, pe prima pagina a fost creată secțiunea „Solicitare date de acces”.
    După autentificarea în sistem, la adresa www.ghiseul.ro , în secțiunea ”Plata cu autentificare”, persoanele fizice pot achita prin intermediul cardurilor de debit şi al cardurilor de credit, prin Internet, impozitul pe clădiri, terenuri şi mijloace de transport.
    Persoanele fizice pot achita amenzile, precum şi alte taxe locale prin Internet, la adresa www.ghiseul.ro secţiunea Primăriei Municipiului Piteşti utilizând: ”Plata fără autentificare”.
    Informaţii suplimentare privind modul de plată al obligaţiilor fiscale cu sau fără autentificare se pot obţine consultând ”Manualul de utilizare pentru contribuabili” disponibil la adresa de internet www.ghiseul.ro.
    Pentru achitarea impozitelor şi taxelor locale sau a amenzilor, online cu cardul bancar, se acceptă la plată carduri emise de orice bancă. Serviciile de acceptare de plăţi electronice sunt disponibile prin intermediul Băncii Transilvania şi funcţionează 24 de ore pe zi, 7 zile pe săptămână.
    Pentru plata impozitelor şi taxelor locale sau a amenzilor datorate bugetului local al Municipiului Piteşti, utilizând cardul bancar, prin intermediul Internetului (la adresele www.primariapitesti.ro şi www.ghiseul.ro) şi a POS-urilor instalate la centrele de încasare ale Primăriei Municipiului Piteşti, contribuabilii nu datorează comision.

Certificatul de atestare fiscală – online
    Începând cu data de 27 decembrie 2016, contribuabilii persoane fizice și persoane juridice pot obține online, certificatul de atestare fiscală, prin intermediul site-ului https://www.primariapitesti.ro.
    În acest sens, contribuabilii trebuie să solicite, o singură dată, Primăriei Municipiului Piteşti înregistrarea ca utilizatori ai sistemului. Cererile de înregistrare ca utilizatori formulate de către persoanele fizice se depun la ghişeele de încasări de la sediu sau de la centrele de încasări, iar cele formulate de către persoanele juridice la ghişeele de încasări de la sediu, operaţiunile de înregistrare şi alocare a parolei de acces sunt gratuite şi se realizează imediat după înregistrarea cererii.
    Pentru obţinerea online a certificatelor de atestare fiscală, este necesară autentificarea cu CNP/CUI şi parolă (în meniul "Autentificare" din stânga) și apoi accesarea opțiunii "Certificate" din meniul superior.
    Contribuabilul, persoană fizică sau persoană juridică, completează și depune cererea online, vizualizează stadiul cererii depuse şi apoi descarcă certificatul de atestare fiscală.
    Certificatul de atestare fiscală emis online este un document electronic semnat digital și se află sub protecţia Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică şi produce aceleaşi efecte ca şi actul în formă autentică.
    Prin intermediul numărului de verificare se poate verifica dacă certificatul de atestare fiscală în format electronic a fost emis prin intermediul site-ului https://www.primariapitesti.ro. Certificatul de atestare fiscală în format electronic poartă semnătura digitală a persoanei care l-a emis. Documentul original este cel în format electronic. Acesta poate fi listat şi prezentat pe suport de hârtie, dar valabilitatea documentului este dovedită prin prezentarea formatului electronic. Orice modificare a certificatului de atestare fiscală în format electronic duce la alterarea documentului şi pierderea valabilităţii acestuia.
    Instituţiile sau autoritățile la care este prezentat certificatul de atestare fiscală în format electronic pot verifica dacă acesta a fost emis prin intermediul site-ului https://www.primariapitesti.ro, utilizând opțiunea "Verificare certificate fiscale" din meniul „Site”, pe baza numărului de verificare furnizat de către contribuabil.

Programare online în vederea prezentării la ghișeu pentru obținerea certificatului de atestare fiscală
    Începând din luna iunie 2018 persoanele fizice și persoanele juridice pot face programarea online la ghișeele din strada Victoriei nr. 24 sau la centrul de încasare a impozitelor și taxelor locale situat în bulevardul Republicii, bloc G1, parter, pentru: obținerea certificatului de atestare fiscală sau pentru scoaterea din evidența fiscală a mijloacelor de transport.
    Detalii la adresa de internet: www.primariapitesti.ro secțiunea Programare online în vederea prezentării la ghișeu pentru obținerea certificatului de atestare fiscală.

Primele plăți din anul 2019 au fost efectuate astfel:
    - în data de 1 ianuarie 2019, începând cu ora 0:19, plată efectuată pe www.ghiseul.ro;
    - în data de 2 ianuarie 2019, începând cu ora 0:38, plată efectuată pe www.ghiseul.ro;

Data Plată electronică Număr plăți
01 ianuarie 2019 www.primariapitesti.ro 1
www.ghiseul.ro 17
02 ianuarie 2019 www.primariapitesti.ro 3
www.ghiseul.ro 21
03 ianuarie 2019 www.primariapitesti.ro 10
www.ghiseul.ro 64
prin POS 259

 

 

Data Număr plăți în numerar
03 ianuarie 2019 1201