Sambata, OCTOMBRIE 23, 2021

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti organizează examen/concurs pentru ocuparea a patru posturi vacante, de execuție

Serviciul Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Piteşti, la sediul instituţiei din Piteşti, str. Calea Bucureşti, bloc U3, parter, organizează examen/concurs pentru ocuparea a patru posturi vacante, de execuție (personal contractual):
A. Din cadrul Secției Întreținere Patrimoniu - Atelierul Întreținere Parcuri și Dezinsecție, Dezinfecție și Deratizare:

        - 1 post de muncitor calificat treapta I - electrician;
        - 1 post de muncitor calificat treapta I - instalator;
       
- 1 post de îngrijitor - îngrijitor clădiri.
B. Din cadrul Serviciului de Iluminat Public:

        - 1 post de muncitor calificat treapta I - electrician.

CONDIŢII GENERALE  (art. 3 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare):
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţi sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale:
1. Pentru postul de muncitor calificat treapta I - electrician din cadrul Secției Întreținere Patrimoniu - Atelierul Întreținere Parcuri și Dezinsecție, Dezinfecție și Deratizare: 

a) studii generale sau medii;
b) certificat de calificare sau diplomă de absolvire şcoală profesională în meseria de electrician de întreținere și reparații;
c) vechime în meserie - minimum 5 ani;
d) vechime în muncă - minimum 9 ani.
2. Pentru postul de muncitor calificat treapta I - instalator din cadrul Secției Întreținere Patrimoniu - Atelierul Întreținere Parcuri și Dezinsecție, Dezinfecție și Deratizare: 

a) studii generale sau medii;
b) certificat de calificare sau diplomă de absolvire şcoală profesională în meseria de instalator rețele termice și sanitare;
c) vechime în meserie - minimum 5 ani;
d) vechime în muncă - minimum 9 ani.
3. Pentru postul de îngrijitor din cadrul Secției Întreținere Patrimoniu - Atelierul Întreținere Parcuri și Dezinsecție, Dezinfecție și Deratizare:

a) studii generale sau medii;
b) vechime în muncă - minimum 5 ani.
4. Pentru postul de muncitor calificat treapta I - electrician din cadrul Serviciului de Iluminat Public:

a) studii generale sau medii;
b) certificat de calificare sau diplomă de absolvire şcoală profesională în meseria de electrician de întreținere și reparații;
c) vechime în meserie - minimum 9 ani;
d) vechime în muncă - minimum 9 ani;
e) fişă de aptitudine pentru lucrul la înălţime;
f) permis de conducere categoriile B și C.

DOSARUL DE CONCURS (art. 6 din H.G. nr. 286/2011, cu modificările și completările ulterioare)
trebuie să cuprindă următoarele documente:                                   

a) cerere de înscriere la concurs adresată conducătorului instituţiei publice;
b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum şi copiile documentelor care atestă îndeplinirea condiţiilor specifice ale postului;
d) carnetul de muncă sau, după caz, adeverinţele care atestă vechimea în muncă, în meserie şi/sau în specialitatea studiilor, în copie;
e) cazierul judiciar sau o declaraţie pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcţia pentru care candidează;
f) adeverinţă medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
g) curriculum vitae;
h) alte documente relevante pentru desfăşurarea concursului.

Notă 1: Actele prevăzute la punctele b), c) şi d) vor fi prezentate şi în original, în vederea verificării conformităţilor copiilor cu acestea. 
Notă 2: Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.
Notă 3: Candidaţii declarați admiși la selecția dosarelor, care au depus la înscriere o declaraţie pe propria răspundere că nu au antecedente penale, au obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfăşurării primei probe a concursului.                                          

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
- Termenul limită de depunere a dosarelor: 19.08.2021 ora 16:00;
- Proba scrisă: 26.08.2021 ora 10:00;
- Proba interviu: 30.08.2021 ora 10:00.                                                    

BIBLIOGRAFIA
1. Pentru posturile de muncitor calificat treapta I cu atribuții de electrician/instalator din cadrul Secției Întreținere Patrimoniu - Atelierul Întreținere Parcuri și Dezinsecție, Dezinfecție și Deratizare:
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Art. 368 - Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publică;
- H.C.L. nr. 219/30.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești;
- O.G. nr.71/2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare.
2. Pentru postul de îngrijitor din cadrul Secției Întreținere Patrimoniu - Atelierul Întreținere Parcuri și Dezinsecție, Dezinfecție și Deratizare:
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Art. 368 - Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publică;
- H.C.L. nr. 219/30.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.
3. Pentru postul de muncitor calificat - electrician  din cadrul Serviciului de Iluminat Public:
- O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ - Art. 368 - Principii aplicabile conduitei profesionale a funcționarilor publici și personalului contractual din administrația publică;
- H.C.L. nr. 219/30.06.2021 privind aprobarea Regulamentului de Organizare și Funcționare a Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești;
- Legea nr. 230/2006 serviciului de iluminat public, cu modificările și completările ulterioare;
- Legea nr. 123/2012 energiei electrice și a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare;
- Ordinul ANRDE nr. 96/2017 pentru aprobarea Regulamentului de organizare a activităţii de mentenanţă, cu modificările și completările ulterioare;
 - Legea nr. 319/2006 a securităţii şi sănătăţii în muncă, cu modificările şi completările ulterioare.  

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul instituţiei, de la Biroul Resurse Umane sau la tel. 0248/210.380, interior 136.     

Pentru selectie dosare, click aici
Pentru consultare proba scrisa, click aici
Pentru consultare interviu, click aici
Pentru rezultate finale, click aici