Miercuri, OCTOMBRIE 27, 2021

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI privind administrarea și conducerea S.C. Salpitflor Green S.A. pentru perioada 2018-2022

SCRISOARE DE AȘTEPTĂRI

privind administrarea și conducerea S.C. Salpitflor Green S.A.
pentru perioada 2018-2022

Introducere
Statul român îşi poate îmbunătăţi considerabil rolul de acţionar printr-o politică raţională de administrare a participaţiilor sale în economie, direcţionată spre rezultate şi printr-un cadru adecvat de guvernanţă corporativă. Managementul profesionist al întreprinderilor publice prin aplicarea corespunzătoare a legislaţiei din domeniul guvernanţei corporative şi a celor mai bune practici internaţionale în domeniu ar trebui sa reprezinte în consecinţă unul dintre obiectivele strategice ale tuturor autorităţilor publice tutelare.
Obiectivele urmărite de Primăria Municipiului Pitești ca autoritate publică tutelară, în implementarea politicii de acţionar, în acord cu legislaţia în vigoare şi bunele practici existente, vizează:
- Implementarea corespunzătoare a principiilor de guvernanţă corporativă;
- Creşterea nivelului de profesionalism şi performanţă a managementului întreprinderii publice;
- Asigurarea unei performanţe financiare şi operaţionale sustenabile a întreprinderii publice.
În acest context, în calitate de autoritate publică tutelară (APT) a S.C. Salpitflor Green S.A., Primăria Municipiului Pitești a elaborat prezenta scrisoare de aşteptări în care stabileşte aşteptările acţionarilor privind performanţele S.C. Salpitflor Green S.A. pentru o perioadă de 4 ani (2018-2022), urmărind crearea unei relaţii de cooperare reciprocă, cu respectarea principiilor transparenţei, responsabilităţii, eficienţei economice şi profitabilităţii.
În conformitate cu art. 6 din Anexa nr. 1c la Hotărârea Guvernului nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, scrisoarea de aşteptări reprezintă „o sinteză a aşteptărilor financiare şi nonfinanciare ale autorităţii publice tutelare, întocmite în consultare cu acţionarii, după caz, reprezentând individual sau împreună minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, şi a strategiei guvernamentale în sectoarele în care acţionează întreprinderea publică, precum şi a politicilor fiscal-bugetare, cu evidenţierea legăturii dintre acestea şi aşteptările generale ale autorităţii publice tutelare şi acţionarilor, după caz, de la organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice.”
Întocmită în conformitate cu cerințele Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și aprobată prin Legea nr.111/2016 și normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2016 aprobate prin HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice.
 Acesta reprezintă un document cu statut orientativ, care exprimă așteptările autorității publice tutelare și ale acționariatului S.C. Salpitflor Green S.A. (Societatea) în ceea ce privește administrarea si conducerea societății pentru mandatul 2018-2022.


 A.    Rezumatul strategiei guvernamentale şi/sau, după caz, locale în domeniul în care acţionează întreprinderea publică, inclusiv obiectivele sectoriale şi fiscal-bugetare pe termen mediu şi lung ale statului.
Prin H.C.L. nr.281/12.08.2010 a fost aprobată înființarea societății comerciale pe acțiuni SALPITFLOR GREEN Pitești, în asociere cu S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești prin reorganizarea unor activități. În conformitate cu dispoziţiile Legii nt.51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice, în data de 12.08.2010 prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Piteşti, Societăţii Salpitflor Green S.A. i-a fost delegată gestiunea serviciului public de măturat, spălat, stropirea şi întreţinere a căilor publice, de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi de menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ. Prin HCL nr.111/29.03.2018 Societății Salpitflor Green S.A i-au fost atribuite prin gestiune indirectă (delegată), cu respectarea prevederilor art.31 din Legea nr.98/2016 privind achizițiile publice, ale art.36 din Legea nr.100/2016 privind concesiunile de lucrări ori concesiunile de servicii, activitățile de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri din Municipiul Pitesti, activități reglementate de O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local.
S.C. Salpitflor Green S.A. are ca obiect principal de activitate: Activităţi de întreţinere peisagistică.
Strategia Europa 2020 defineşte spațiile verzi drept o componentă principală a îmbunătățirii condițiilor de mediu și climatice, constituind în sine un obiectiv strategic. Strategia a fost adoptată în cadrul Consiliului European din 17 iunie 2010, pe fondul unei crize economice profunde şi al intensificării provocărilor pe termen lung, precum globalizarea, presiunea asupra utilizării resurselor şi îmbătrânirea populaţiei. Strategia Europa 2020 propune o nouă viziune economică, care să ajute UE să iasă din criză şi să construiască o economie inteligentă, durabilă şi favorabilă incluziunii, cu niveluri ridicate de ocupare a forţei de muncă, de productivitate şi de coeziune socială.
Pentru a defini acţiunile necesare aplicării Strategiei Europa 2020, Comisia Europeană a propus atingerea, până în anul 2020, la nivel european, a următoarelor obiective:
1.rata de ocupare a populaţiei cu vârsta cuprinsă între 20 şi 64 ani – minimum 75%;
2.nivelul investiţiilor în cercetare şi dezvoltare - 3% din PIB-ul UE;
3.atingerea obiectivului „20/20/20" (sau 30/20/20, în cazul respectării anumitor condiţii) în domeniul schimbărilor climatice şi al energiei;
4.rata părăsirii timpurii a şcolarii - 10%, iar ponderea populaţiei cu studii superioare şi vârsta între 30 şi 34 de ani - cel puţin 40%;
5.reducerea cu 20 de milioane a numărului cetăţenilor europeni ameninţaţi de sărăcie (ceea ce ar corespunde reducerii cu 25% a numărului de persoane cu risc de sărăcie).
Obiectivul „20/20/20” în materie de climă/energie, include, în fapt, trei obiective distincte, dar interconectate:
-reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră (GES) cu cel puţin 20% faţă de nivelurile din 1990 sau cu 30%, dacă există condiţii favorabile;
-creşterea la 20% a ponderii surselor regenerabile de energie în consumul final de energie;
-creşterea cu 20% a eficienţei energetice.
În acest context la nivel național, prin HG nr.529/2013 s-a aprobat Strategia națională a României privind schimbările climatice, 2013-2020. Conform acestei strategii, amenajarea teritoriului constituie un instrument important pentru evoluţia societăţii, reprezentând practic implementarea politicilor economice, sociale şi ecologice în zonele urbane. Sectorul rezidenţial are o pondere de 40% din consumul energetic al UE, oferind un potenţial deosebit pentru eficienţă energetică şi în consecinţă pentru reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră.
Astfel, prin elaborarea planului naţional de acţiune privind eficienţa energetică s-a prevăzut o reducere a emisiilor de gaze cu efect de seră în Sectorul rezidenţial cu 41,5 % până în 2020 faţă de media 2001 –2005.
Pentru realizarea acestui obiectiv s-au prevăzut mai multe obiective specifice care vor contribui la atingerea obiectivului general printre care se numără și creșterea suprafețelor de spații verzi în zonele urbane și periurbane.
Conform Strategiei, îmbunătățirea legislației privind amenajarea teritoriului şi urbanismul va contribui la limitarea extinderii urbane necontrolate. Construcţia şi reabilitarea spaţiilor verzi vor continua să reprezinte o prioritate pentru administraţia publică locală şi va trebui susţinută prin derularea unor proiecte finanțate atât din bugetele locale, naţionale cât şi din proiectele finanţate de organismele financiare internaţionale. Pădurile periurbane sau centurile verzi ale localităţilor şi marilor oraşe reprezintă o prioritate constituind o sursă naturală de stocare a carbonului. Pentru  dezvoltarea şi întreţinerea lor sunt necesare programe de extindere a spațiilor verzi şi în vecinătatea zonelor urbane.
Spațiile verzi, străzile liniștite și parcurile de agrement sunt importante pentru activități sociale, relaxare, sănătate și sport. Zonele verzi deschise și parcurile sunt părți importante pentru promovarea calității vieții în mediul urban, corelate cu utilizarea extinsă a transportului în comun și a bicicletelor.
Beneficiile aduse de sistemul spaţiilor verzi urbane prin prisma celor trei funcţii (ecologică, socială şi economică) sunt bine precizate şi în Recomandarea Consiliului Europei No. R (86)11 a Comitetului Ministerial al Statelor Membre asupra spaţiului public urban şi anume: „Spaţiul public este o parte esenţială a moştenirii urbane, un element puternic în înfăţişarea arhitecturală şi estetică a oraşului, joacă un rol educaţional important, este semnificativ din punct de vedere ecologic, este important pentru interacţiunea socială, vine în sprijinul dezvoltării comunităţii şi este încurajator pentru obiective şi activităţi economice. Totodată spațiul verde urban ajută la reducerea tensiunii inerente şi a conflictului din zonele alăturate arealelor urbane, are un rol important în oferta de facilităţi pentru nevoile recreaţionale şi de petrecere a timpului liber a comunităţii şi are o valoare majoră în îmbunătăţirea condiţiilor de mediu, ajută la renaşterea economică a oraşelor, nu numai prin crearea de locuri de muncă, dar şi printr-o creştere a atractivităţii oraşului, ca un loc pentru investiţii şi afaceri şi areale rezidenţiale căutate”. (Recommendation on Urban Space 86/11, 1986).
În contextul presiunii la care este supus spaţiul verde, suprafaţa acestuia şi modificările survenite în totalul ei devin un indicator important în evaluarea politicilor de planificare a „verdelui urban”.
Conform Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii, norma de spaţiu verde pentru un locuitor trebuie să fie de 50 mp. La nivelul Uniunii Europene, unde mediul urban reprezintă habitatul pentru circa 75% din populaţie, standardele în ceea ce priveşte spaţiile verzi sunt de minimum 26 mp/locuitor.
În România, spaţiile verzi de pe teritoriul localităţilor sunt din ce în ce mai ameninţate, datorită distrugerii acestora urmare a impactului negativ a dezvoltării activităţilor economice şi sociale. Prin urmare, lipsa unui management al mediului corespunzător şi lipsa unei planificări strategice, pot conduce la probleme de sănătate şi la o calitate scăzută a standardelor de viaţă.
Conform Constituţiei României “statul recunoaşte dreptul oricărei persoane la un mediu înconjurător sănătos şi echilibrat ecologic”. Pe această bază, protecţia şi gestionarea durabilă a spaţiilor verzi din localităţile puternic urbanizate ale României sunt obiective de interes public aşa cum este prevăzut în Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din zonele urbane.
Statul trebuie să ia măsurile necesare pentru a evita deteriorarea spaţiilor verzi de pe teritoriul localităţilor din România şi deteriorarea calităţii vieţii locuitorilor acestora, măsuri care conduc la menţinerea şi/sau creşterea acestor suprafeţe. În OUG nr. 114/2007 pentru modificarea și completarea OUG nr. 195/2005 privind protecția mediului, se prevede: „Schimbarea destinaţiei terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism, reducerea suprafeţelor acestora ori strămutarea lor este interzisă, indiferent de regimul juridic al acestora”. De asemenea se prevede „obligaţia autorităţilor publice locale de a nu schimba destinaţia terenurilor amenajate ca spaţii verzi şi/sau prevăzute ca atare în documentaţiile de urbanism, de a nu reduce suprafeţele acestora ori obligaţia de a nu le strămuta”.
Spaţiile verzi din localităţile puternic urbanizate au o influenţă puternică asupra calităţii vieţii cetăţenilor. Prin atingerea standardelor europene în ceea ce priveşte zonele verzi din localităţile urbane ar fi îmbunătăţite substanţial atât gradul de confort al populaţiei cât şi starea de sănătate a acesteia. În ceea ce priveşte impactul asupra mediului, spaţiile verzi reprezintă unele dintre cele mai importante instrumente de îmbunătăţire a calităţii aerului, apei şi solului.
Conform prevederilor O.U.G. nr.114/2007 pentru modificarea şi completarea O.U.G nr.195/2005 privind protecţia mediului (Sinteză peisagistică și întreținere spații verzi Pag. 12/96), autorităţile administraţiei publice locale au obligaţia de a asigura din terenul intravilan o suprafaţă de spaţiu verde de minimum 20 mp/locuitor, până la data de 31 decembrie 2010, şi de minimum 26 mp/locuitor, până la data de 31 decembrie 2013.
Prin O.U.G. nr.59/2007 privind instituirea Programului naţional de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, aprobată prin Legea nr.343/2007, a fost reglementată posibilitatea finanţării, din Fondul pentru mediu, a proiectelor elaborate de autorităţile administraţiei publice locale în scopul creşterii suprafeţelor spaţiilor verzi din localităţi şi apropierea mărimii acestora, pe cap de locuitor, de standardele europene.
Potrivit prevederilor art.7 alin.(1) din O.U.G. nr.59/2007, aprobată cu modificări prin Legea nr.343/2007, ministrul mediului şi dezvoltării durabile a emis Ordinul nr.1166/2007 prin care se aprobă Ghidul de finanţare a Programului national de îmbunătăţire a calităţii mediului prin realizarea de spaţii verzi în localităţi, cu modificările ulterioare.
În cele 319 aşezări urbane din ţara noastră, unde trăieşte 55,2% din populaţie, ca urmare a tendinţei permanente de extindere a spaţiului construit, în special în ultimele două decenii, s-a înregistrat, de cele mai multe ori, o diminuare a suprafeţei spaţiilor verzi. Astfel, dacă între anii 1980 şi 1990 suprafaţa spaţiilor verzi urbane din România a crescut de la 169,62 la 220,81 kmp, respectiv cu 30%, ulterior, aceasta a înregistrat un trend descendent până în 2006, când s-a produs un uşor riviriment, ajungând la 202,69 kmp în 2006, orasul Pitesti inregistrand 22,81 mp/locuitor.
La nivelul municipiului Pitești se remarcă un fenomen demografic în acord cu tendințele naționale, și anume, scăderea populației stabile.
Populația municipiului Pitești a cunoscut o scădere continuă, în medie pe an de 0,40%. Astfel, la nivelul anului 2017, populația stabilă la 1 ianuarie era de 175.653 persoane. În ultimii 11 ani, localitățile limitrofe municipiului prezintă o creștere a populației, cea mai mare creștere procentuală fiind în comunele Bradu și Moșoaia.
Din punct de vedere al densității populației, municipiul Pitești are, la nivelul anului 2017, o densitate de 4.290,50 loc/kmp, mult peste densitatea comunelor din cadrul ariei de analiză care au o densitate cuprinsă în intervalul 60 - 260 loc/kmp și a orașelor de 680,07 loc/kmp pentru orașul Mioveni și 272,66 loc/kmp pentru orașul Ștefănești.
Conform datelor, cartierele cu cea mai mare populației sunt Găvana, Trivale și Prundu, iar cartierele cu cea mai mare densitate sunt Banat, Negru Vodă și Trivale.
În cadrul strategiei de dezvoltare durabilă a municipiului Piteşti, identificăm drept principale obiective:
•Dezvoltarea economică şi încurajarea mediului de afaceri;
•Îmbunătăţirea standardului de viaţă şi instituirea de măsuri de protecţie socială reală;
•Transparenţa procesului decizional, implicarea cetăţenilor, a societăţii civile în procesul de luare a deciziilor;
•Protecţia mediului înconjurător si gestiunea durabilă a resurselor si serviciilor furnizate de către componentele Capitalului Natural.
În ceea ce privește obiectivele specifice, la secțiunea protecția mediului și a resurselor, identificăm:
•păstrarea şi conservarea parcurilor şi a zonelor verzi existente;
•creşterea suprafeţelor verzi;
•amenajarea suprafeţelor verzi pentru a deveni atractive pentru locuitori;
•efectuarea de noi plantări în jurul oraşului;
•crearea unor perdele arboricole de izolare a zonelor industriale ale oraşului;
•asigurarea unei bune gospodăriri a zonelor plantate.


B. Viziunea generală a autorităţii publice tutelare şi a acţionarilor, după caz, cu privire la misiunea şi obiectivele S.C. Salpitflor Green S.A, desprinsă din strategia guvernamentală sau locală din domeniul de activitate în care operează întreprinderea publică
Înfiinţată în anul 2010, prin Hotărâre a Consiliului Local al Municipiului Piteşti, Salpitflor Green este o societate comercială, sub autoritatea administraţiei publice locale cu rolul de a adminstra, prin gestiunedelegată, activităţi de administrarea domeniului public și privat și servicii de utilitate public..
Societatea Salpitflor Green S.A. îşi desfăşoară activitatea în baza contractului dedelegare a gestiunii serviciilor publice de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț nr.50008/30.09.2010, cu modificările și completările ulterioare, a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local: construirea, modernizarea, întreţinerea, administrarea şi exploatarea  pieţelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor şi oboarelor din Municipiul  Pitești nr.15557/30.03.2018 și a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local: amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apa – izvoare, pâraie, râuri situate în intravilanul Municipiului Pitești nr.15559/30.03.2018
Administrarea si conducerea S.C. Salpitflor Green S.A. va urmari in principal urmatoarele aspecte:
a)Continuarea demersurilor de modernizare si retehnologizare a societatii, in vederea furnizarii unor servicii de calitate superioara pentru beneficiari.
b)Mentinerea si crearea unor conditii de munca adecvate pentru angajatii societatii.
c)Armonizarea practicilor manageriale si de administrare cu principiile guvernantei corporative.
Obiectivul general este mentinerea S.C. Salpitflor Green S.A. la un nivel de performanta ridicat, fapt ce implica necesitatea ca societatea sa inregistreze la finalul exercitiilor financiara anuale un profit care sa poata oferi posibilitatea continuarii procesului de modernizare si retehnologizare a acesteia, precum si pentru oferirea de servicii de calitate superioara pentru cetățenisi, implicit, pentru beneficiarul final al acestora.
Strategia pentru dezvoltarea durabila a societatii va fi guvernata de urmatoarele principii:
•universalitatea serviciilor publice;
•eficiența economică;
•profesionalism;
•dezvoltarea durabilă și corelarea cerințelor cu resursele;
•protecția și conservarea mediului natural și construit;
•asigurarea igienei și sănătății populatiei în spațiile publice;
•transparența și liber acces la informațiile privind serviciile publice.
Obiective strategice ale S.C. Salpitflor Green S.A. sunt:
Eficacitatea actului de administrare și conducere:
•aplicarea principiilor de guvernanta corporativa, în special si fara a se limita la transparenta decizionala;
•articularea componentelor strategice si manageriale/operationale într-un plan de administrare coerent;
•promovarea, dezvoltarea si mentinerea unor relatii pozitive si de durata cu toti colaboratorii interni si externi ai societatii;
•dezvoltarea capabilitatilor de raportare, control si management al riscului;
•auditarea principalelor functiuni si activitati ale societatii;
•cresterea si protejarea valorii societatii.
Eficiența economică
•optimizarea permanenta a costurilor de productie si de logistica, astfel incat atingerea performantelor dorite si la nivelul serviciilor cerute sa se realizeze cu costuri minime pentru acestia;
•obţinerea unei marje optimale de profit, care să permită atât dezvoltarea în continuare a societăţii, cât şi stimularea personalului.
Modernizarea si imbunatatirea serviciilor
•asigurarea dezvoltarii durabile si cresterea flexibilitatii societății;
•imbunatatirea serviciului din punct de vedere al calitatii prin dezvoltarea si introducerea de tehnologii noi;
Orientarea către cetăţeni
•preocuparea permanenta pentru cresterea gradului de incredere al cetățenilor si pentru asigurarea unei transparente legata de actiunile intreprinse;
•imbunatatirea calitatii vietii populatiei care traieste in zona deservita, prin asigurarea permanenta a serviciilor publice delegate la nivelul standardelor europene;
•informarea eficientă a cetăţenilor cu privire la activităţile desfăşurate.
Competenţa profesională
•cresterea eficientei generale a societatii, prin corecta dimensionare, informare si motivare a personalului societatii;
•instruirea permanenta a personalului, pentru cresterea gradului de profesionalism;
•managementul eficient al performantei in munca;
•crearea unui mediu favorabil invatarii in societate si sprijinirea angajatilor in a-i dezvolta capacitatea de a folosi tehnici si proceduri moderne prin oferirea de oportunitati materiale si de training.
Grija pentru mediu
•gestionarea rationala a resurselor naturale;
•eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului;
•achizitia unor produse, materii prime si materiale ecologice si/sau cu un impact minim asupra mediului, precum si importul/dezvoltarea unor tehnologii de lucru care sa aiba în vedere mediul înconjurator;
•implementarea eficienta a tehnologiilor moderne conform standardelor europene.
Planul de administrare se va interpreta în corelare cu prevederile legale în vigoare din sectorul de activitate al S.C. Salpitflor Green S.A.

 C. Încadrarea întreprinderii. Cadru Instituțional.
 Scurt Istoric și prezentare a întreprinderii.
Prin H.C.L. nr.281/12.08.2010 a fost aprobată înființarea societății comerciale pe acțiuni SALPITFLOR GREEN S.A. Pitești, în asociere cu S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești prin reorganizarea următoarelor activități:
- amenajare și întreținere a zonelor verzi din cadrul Serviciului Public Administrația Domeniului Public al Municipiului Pitești;
- îndepărtare a zăpezii și preîntâmpinarea formării poleiului și a gheții din cadrul Serviciului Public Administrația Domeniului Public al Municipiului Pitești;
- construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor din cadrul Serviciului Public Piețe Agroalimentare și Salubritate Stradală a Municipiului Pitești;
- curățare a străzilor, drumurilor, aleilor, piețelor și a celorlalte locuri publice din cadrul Serviciului Public Piețe Agroalimentare și Salubritate Stradală a Municipiului Pitești;
- igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pârâie, râuri, din intravilanul municipiului Pitești din cadrul Serviciului Public Administrația Domeniului Public al Municipiului Pitești.
S.C. Salpitflor Green S.A., înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Argeş sub nr. J03/913/16.09.2010, având codul unic de înregistrare fiscală RO 27393335 şi atribut fiscal RO, este o societate cu capital de stat având drept acţionar majoritar Consiliul Local al Municipiului Piteşti, cu o cotă de participare la capitalul social de 85.09%. Restul de cotă de participare la capitalul social de 14,91% este detinut de S.C. Salubritate 2000 S.A. Pitești, cu sediul în Pitești, Str. Târgul din Vale, nr.25, ce are ca acționar unic Municipiul Pitești, prin Consiliul Local al Municipiului Pitești, cu o cotă de participare la capitalul social de 100%. Acționarii, potrivit prerogativelor conferite de Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală republicată, administrează patrimoniul Municipiului Piteşti.
Obiectul de activitate
-Domeniu de activitate:
Cod CAEN Rev.2 – 813 Activităţi de întreţinere peisagistică
Activitatea principală:
Cod CAEN Rev.2 - 8130 Activităţi de întreţinere peisagistică
-Activităţi secundare:
0125 Cultivarea arbuştilor fructiferi, căpşunilor, nuciferilor şi a altor pomi fructiferi”
0129 Cultivarea altor plante permanente
0130 Cultivarea plantelor pentru înmulţire
0161 Activităţi auxiliare pentru producţia vegetală
0164 Pregătirea seminţelor
0210 Silvicultură şi alte activităţi forestiere
0220 Exploatare forestiera
2511 Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice
2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal
2591 Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel
2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal
2594 Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe
3312 Repararea maşinilor
3317 Repararea şi întreţinerea altor echipamente de transport n.c.a.
3811 Colectarea deşurilor nepericuloase
3812 Colectarea deşeurilor periculoase
3821 Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase
3822 Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase
3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate
3900 Activităţi şi servicii de decontaminare
4120 Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale
4311 Lucrări de demolare a construcţiilor
4312 Lucrări de pregătire a terenului
4321 Lucrări de instalaţii electrice
4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat
4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii
4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie
4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor
4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri
4339 Alte lucrări de finisare
4391 Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcţii
4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor
4531 Comerţ cu ridicata de piese şi accesorii pentru autovehicule
4611 Intermedieri în comerţul cu materii prime agricole, animale vii, materii prime textile şi cu semifabricate
4613 Intermedieri în comerţul cu material lemnos şi materiale de construcţii
4614 Intermedieri în comerţul cu maşini, echipamente industriale
4619 Intermedieri în comerţul cu produse diverse
4621 Comerţ cu ridicata al cerealelor, seminţelor, furajelor şi tutunului neprelucrat
4622 Comerţ cu ridicata al florilor şi plantelor
4623 Comerţ cu ridicata al animalelor vii
4631 Comerţ cu ridicata al fructelor şi legumelor
4632 Comerţ cu ridicata al cărnii şi produselor din carne
4633 Comerţ cu ridicata al produselor lactate, ouălor, uleiurilor şi grăsimilor comestibile
4638 Comerţ cu ridicata specializat al altor alimente, inclusive peşte, crustacee şi moluşte
4643 Comerţ cu ridicata al aparatelor electrice de uz gospodăresc, al aparatelor de radio şi televizoarelor
4644 Comerţ cu ridicata al produselor din ceramică, sticlărie şi produse de întreţinere
4649 Comerţ cu ridicata al altor bunuri de uz gospodăresc
4673 Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţie şi echipamentelor sanitare
4677 Comerţ cu ridicata al deşeurilor şi resturilor
4721 Comerţ cu amănuntul al fructelor şi legumelor proaspete, în magazine specializate
4722 Comerţ cu amănuntul al cărnii şi al produselor din carne, în magazine specializate
4723 Comerţ cu amănuntul al peştelui, crustaceelor şi moluştelor, în magazine specializate
4724 Comerţ cu amănuntul al pâinii, produselor de patisserie şi produselor zaharoase, în magazine specializate
4729 Comerţ cu amănuntul al altor produse alimentare, în magazine specializate
4776 Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi al hranei pentru acestea, în magazine specializate
4941 Transporturi rutiere cu mărfuri
4942 Servicii de mutare
5210 Depozitări
5221 Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre
5229 Alte activităţi anexe transporturilor
5510 Hoteluri şi alte facilităţi de cazare similare
5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioada de scurtă durată
5530 Parcuri pentru rulote, campinguri şi tabere
5610 Restaurante
5630 Baruri si alte activităţi de servire a băuturilor
6820 Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate
7111 Activităţi de arhitectură
8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor
8129 Alte activităţi de curăţenie
8230 Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor ţi congreselor
9609 Alte activităţi de servicii n.c.a.
Cadrul legal
-Legea nr. 31/1990 privind societatile;
-O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice
-HCL nr. 281/2010 privind infiintarea Societăţii comerciale pe acţiuni Salpitflor Green S.A.;
-HCL nr. 282/2010 privind delegarea gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat;
-HCL nr. 111/29.03.2018 privind delegarea gestiunii serviciilor publice pentru activitatea de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor și pentru activitățile de amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri, către S.C. Salpitflor Green S.A.
-Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informatiile de interes public;
-Legea nr. 52/2003 privind transparenta decizionala in administratia publica;
-Legea nr. 24/2007 privind reglementarea şi administrarea spaţiilor verzi din intravilanul localităţilor, republicată;
-Legea nr. 101/ 2006 serviciului de salubrizare a localităţilor, republicată;
-Hotărârea nr. 348/2004 privind exercitarea comerţului cu produse şi servicii de piaţă în unele zone publice.
 Cadrul instituțional în care funcționează S.C. Salpitflor Green S.A.
 Societatea este organizata conform principiilor „in-house” reglementate de Legea nr. 51/2006 (autoritațile publice locale exercită asupra societății un control direct și o influență dominantă asupra deciziilor strategice și/sau semnificative ale acesteia,  în mod similar cu controlul exercitat asupra departamentelor proprii).
 Societatea Salpitflor Green S.A. îşi desfăşoară activitatea în baza contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț nr. nr.50008/30.09.2010, cu modificările și completările ulterioare, a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local: construirea, modernizarea, întreţinerea, administrarea şi exploatarea  pieţelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor şi oboarelor din Municipiul  Pitești nr.15557/30.03.2018 și a contractului de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local: amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apa – izvoare, pâraie, râuri situate în intravilanul Municipiului Pitești nr.15559/30.03.2018
  Prin H.C.L. nr.110/29.03.2018 s-a aprobat continuitatea prestării activităților din sfera serviciilor de utilități publice, respectiv activitățile privind măturatul, spălatul, stropirea și întreținerea căilor publice și curățarea și transportul zăpezii de pe căile publice și menținerea în funcțiune a acestora de către S.C. Salpitflor Green S.A.
Activitățile menționate mai sus vor fi desfășurate de către S.C. Salpitflor Green S.A. începând cu data de 31.03.2018 până la data de 28.06.2018, în condițiile prevăzute în Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, precum și de igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pârâie, râuri – situate în intravilan din municipiul Pitești, nr.50008/30.09.2010, cu modificările și completările ulterioare. S.C. Salpitflor Green S.A. are obligația să asigure continuitatea prestării activităților până la desemnarea noului operator.
La data întocmiri prezentei scrisori de așteptări, se află în derulare procedura prezăvută de lege privind avizarea de către instituțiile abilitate, în speță avizul Consiliului Concurenței pentru activitățile mai sus menționate. Ulterior obținerii acestui aviz, urmează a fi supus aprobării Consiliului Local al Municipiului Pitești Contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de măturat, spălat, stropit și întreținere a căilor publice, de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț, precum și de igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pârâie, râuri – situate în intravilan din municipiul Pitești.
Prin H.C.L. nr.111/29.03.2018 Societății Salpitflor Green S.A. i-au fost atribuite serviciile publice reglementate de O.G. nr.71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat de interes local, respectiv activitățile de construire, modernizare, întreținere, administrare și exploatare a piețelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor și oboarelor, amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apă-izvoare, pâraie, râuri.

 D. Modalitatea de asigurare a compensaţiilor corespunzătoare sau de plată a obligaţiei de serviciu public de către autoritatea publică tutelară dacă întreprinderea publică trebuie să îndeplinească obligaţii de serviciu public
 Facturarea serviciilor prestate de către S.C. Salpitflor Green S.A. se  face în baza tarifelor și prețurilor aprobate de către Consiliul Local al Municipiului Pitești și a situațiilor de lucrări verificate și confirmate de aparatul de specialitate al primarului și a recepției serviciilor prestate. 
 Decontarea serviciilor prestate se face lunar, pe baza facturilor emise de S.C. Salpitflor Green S.A.  până la data de 30 ale lunii următoare, însoțite de situațiile de lucrări, confirmate și acceptate la plata de catre aparatul de specialitate al primarului și pe baza procesului-verbal de recepție. Situațiile de lucrări sunt întocmite conform programelor de lucrări confirmate pe activități.
Plata serviciilor executate se va efectua de catre autoritatea publică locală în termen de 30 zile calendaristice de la data primirii facturii.
Mijloacele materiale şi financiare necesare desfăşurării activităţilor se asigură prin bugetele de venituri şi cheluieli ale S.C. Salpitflor Green S.A.
Politica municipalității Pitești de îmbunătățire a serviciilor concesionate prezentate, prin îmbunătățirea activității și eficienței operatorului propriu SALPITFLOR GREEN S.A., s-a concretizat și prin faptul că aceasta a beneficiat de un ajutor de minimis ad-hoc acordat prin HCL nr. 271/09.08.2017, reprezentat de participarea Municipiului Pitești la majorarea capitalului social al SC SALPITFLOR SA prin emiterea de noi acțiuni pentru aportul în numerar, în valoare de 801.231 lei și de aport în natură constand într-o autoutilitară în cuantum de 51.390,62 lei, achiziționată de la bugetul local. Acest ajutor de minimis a fost acordat pentru îmbunătățirea prestării serviciului de măturat, spălat, stropit şi întreţinere a căilor publice, de curăţare şi transport a zăpezii de pe căile publice şi de menţinere în funcţiune a acestora pe timp de polei sau de îngheţ.
 Principiul separaţiei între activităţile prestate pe perioada derulării Contractelor de delegare a gestiunii serviciilor publice
Pe perioada derulării Contractelor de delegare, S.C. Salpitflor Green S.A. are obligația de a ţine un sistem de contabilitate distinct pentru fiecare activitateconform normelor legale şi reglementare aplicabile în România privind ţinerea evidenţelor contabile specifice scopului prezentului Contract de delegare.
Operatorul are obligaţia să conducă contabilitatea de gestiune pentru fiecare activitate, astfel încât activităţile să fie uşor de evaluat, monitorizat şi controlat.


 E. Politica de dividende şi de vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice.
Rezultatele activităţii Societăţii sunt determinate pe baza situaţiilor financiare aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor. Societatea isi va desfasura activitatea pe principiul centrului de profit si pierderi. Contul de profit şi pierderi care include veniturile şi cheltuielile exerciţiului financiar va evidenţia, după înregistrarea deducerilor obligatorii, profitul sau pierderea exerciţiului respectiv, profitul net urmând a se determina conform legii, după plata impozitului pe profit.
Societatii ii este aplicabila legislatia privind repartizarea profitului la societatile nationale, companiile nationale si societatile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum si la regiile autonome (Ordonanta nr. 64/30.08.2001 cu completarile si modificarile ulterioare).
Repartizarea profitului se efectueaza in urmatoarea ordine:
•rezerve legale;
•alte rezerve reprezentind facilitati fiscale prevazute de lege;
•acoperirea pierderilor contabile din anii precedenti;
•constituirea surselor proprii de finantare pentru proiectele cofinantate din imprumuturi externe, precum si pentru constituirea surselor necesare rambursarii ratelor de capital, platii dobinzilor, comisioanelor si a altor costuri aferente acestor imprumuturi externe;
•alte repartizari prevazute de lege;
•minimum 50% dividende la bugetul local;
•profitul nerepartizat pe destinatiile anterioare se repartizeaza la alte rezerve si constituie sursa proprie de finantare. 

F. Politica de investiţii aplicabilă S.C. Salpitflor Green S.A.
 Finanțarea și realizarea lucrărilor de întreținere și investiții aferente activităţilor de curăţare şi întreţinere ale Municipiului Pitești se face cu respectarea legislației în vigoare privind inițierea, fundamentarea, promovarea și aprobarea investițiilor publice.
Sursele de finanțare ale activităților
Conform Contractelor de delegare, Regulamentelor serviciilor și Caietelor de sarcini ale serviciilor, finanțarea cheltuielilor curente pentru prestarea activităților se face pe criterii economice și comerciale. Finanțarea se realizează prin încasarea de la clienți, persoane juridice a sumelor reprezentând contravaloarea serviciilor.
Finanțarea cheltuielilor se realizează din fondurile operatorului, fonduri de la bugetul local, fonduri nerambursabile și alte surse, conform reglementărilor legale.Pentru contractul de delegare a gestiunii serviciilor publice de măturat, spălat, stropirea și întreținerea căilor publice, de curățare și transport a zăpezii de pe căile publice și de menținere în funcțiune a acestora pe timp de polei sau de îngheț nr.50008/30.09.2010, S.C. Salpitflor Green S.A plătește o redevență anuală de 2% din cifra de afaceri.
 Pentru contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local: construirea, modernizarea, întreţinerea, administrarea şi exploatarea pieţelor agroalimentare, a bazarelor, târgurilor şi oboarelor din Municipiul Pitești nr.15557/30.03.2018, pentru bunurile puse la dispoziție de către Municipiul Pitești în calitate de delegatar, denumite bunuri de retur, S.C. Salpitflor Green S.A plătește o redevență anuală de 0,3% din valoarea de inventar la data plății redevenței a echipamentelor/bunurilor puse la dispoziție, reevaluate potrivit legii.
 Pentru contractul de delegare a gestiunii serviciului public de administrare a domeniului public și privat de interes local: amenajare și întreținere a zonelor verzi și igienizare și regularizare a cursurilor de apa – izvoare, pâraie, râuri situate în intravilanul Municipiului Pitești nr.15559/30.03.2018, pentru bunurile puse la dispoziție de către Municipiul Pitești în calitate de delegatar,  denumite bunuri de retur, S.C. Salpitflor Green S.A plătește o redevență anuală de 1,5% din valoarea de inventar la data plății redevenței a echipamentelor/bunurilor puse la dispoziție de către, reevaluate potrivit legii.
 Efectuarea lucrărilor de servicii se va realiza în baza comenzilor lunare emise de Primăria Municipiului Pitești, detaliate pe activități și a programelor de lucrări elaborate de S.C. Salpitflor Green S.A. și aprobate de către Primăria Municipiului Pitești.
Nota de comandă cuprinde ansamblul operațiunilor ce urmează sa fie efectuate de către S.C. Salpitflor Green S.A.
Prin analiza atât a surselor bugetului local cat și ale operatorului, se vor explora sursele de finanțare ale activității și se vor menționa conditionalitățile în desfășurarea activităților.
Tarifele aferente serviciilor prestate se propun de către operator și se aprobă de către Consiliul Local al Municipiului Pitești.
  
 
 G. Dezideratele autorităţii publice tutelare şi acţionarilor, după caz, cu privire la comunicarea cu organele de administrare şi conducere ale S.C. Salpitflor Green S.A.
 Aşteptările APT în ceea ce priveşte comunicarea sunt în sensul unei comunicări optime şi a unei reacţii rapide în vederea colaborării eficiente cu acţionarii prin raportare la specificul de activitate reglementat şi respectiv prin raportare la viziunea APT asupra misiunii şi obiectivelor societăţii.
Conform O.U.G. nr. 109/2011, Consiliul de administraţie supervizează sistemul de transparenţă şi de comunicare al societăţii, fiind deci necesară o garanţie a bunei comunicări din partea viitorilor membri ai Consiliului de administraţie.
 Relaţiile şi comunicarea dintre autoritatea publică tutelară, acţionari şi organele de administrare şi conducere a societăţii se vor realiza în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societății precum şi a legislaţiei aplicabile în domeniu.
În cadrul comunicării sunt incluse și rapoartele pe care membrii consiliului de administrație trebuie să le întocmească la termenele stabilite prin lege, statut, contracte de mandat și/sau plan de administrare. Comunicarea între părți vizează în special, însă fără a se limita la:
•gradul de îndeplinire a obiectivelor operaționale și strategice,
•evoluţia indicatorilor de performanţă ce sunt specificați în contractului de delegare;
•evoluția cheltuielilor de capital.
În cazul neîndeplinirii obiectivelor și a indicatorilor de performanță stabiliți în contractele de mandat, organele de administrare și conducere au obligația de a notifica în scris Autoritatea publică tutelară și acționarii, cu privire la cauzele care au determinat neîndeplinirea și impactul asupra obiectivelor și indicatorilor de performanță. Notificarea se va transmite în termen de cel mult 10 zile de la apariția cauzei ce a stat la baza devierii sau atunci când membrii consiliului de administrație sau conducerea constată devierea sau potențialul ei de realizare.

 H. Condiţii privind calitatea şi siguranţa produselor şi serviciilor
 Aşteptările APT şi ale celorlalţi acţionari sunt în sensul menţinerii constante a calităţii lucrărilor executate şi serviciilor prestate de societate atât către beneficiarul public, cât şi către cetățeni, cu respectarea legislaţiei incidente la nivel naţional şi european.
Societatea SALPITFLOR GREEN S.A își desfășoară activitatea cu un număr de 590 salariați, o parte S.C. Salpitflor Green S.A. a implementat sistemul de management al calităţii ISO 9001:2008, sistemul de management al mediului ISO 14001:2005 şi sistemul de management al sănătăţii şi securităţii ocupaţionale OHSAS 18001:2008.
Societatea va urmări în permanență mentinerea si îmbunătățirea sistemelor de calitate.
De asemenea societatea urmărește realizarea obiectivelor de performanță și strategice în ceea ce privește îmbunătățirea continuă a calității serviciilor prestate prin anticiparea nevoilor și așteptărilor cetăţenilor, orientarea serviciilor către cetăţenilor și asigurarea calităţii serviciilor la nivelul corespunzător normelor Uniunii Europene.
În scopul creșterii calității serviciilor și produselor furnizate, societatea va utiliza eficient toate resursele de care dispune; în acest scop, organele de administrare și conducere vor avea o imagine acurată a capacității societății, propunând și implementând soluții pentru optimizarea acesteia.În mod necesar, investițiile de natură a crește calitatea serviciilor și produselor vor fi aprobate și implementate. 


I.Aşteptări privind gestionarea riscurilor
Consiliul de administraţie împreună cu conducerea executivă trebuie să poată identifica principalii indicatori de risc ce pot afecta activitatea societăţii (riscuri ale activităţii, economico-financiare, operaţionale) şi are datoria de a asigura monitorizarea permanentă a acestor riscuri inerente în vederea reducerii gradului de expunere a societăţii la efectele acestora.

J. Aşteptări ale acţionarilor privind cheltuielile de capital, reducerea cheltuielilor şi alte aspecte financiare
Autoritatea publică tutelară şi ceilalţi acţionari urmăresc ca administratorii S.C. Salpitflor Green S.A. să asigure o performanţă financiară sustenabilă în următorii 4 ani.

K. Aşteptări nefinanciare ale acţionarilor
Aşteptările nefinanciare ale autorităţii publice tutelare vizează următoarele obiective, fără a se limita la acestea:
1.Optimizarea implementării principiilor de bună guvernanţă corporativă;
2. Creşterea nivelului de satisfacţie a beneficiarilor şi a calităţii lucrărilor şi serviciilor oferite.
Aşteptările nefinanciare ale acţionarilor nu vor prejudicia îndeplinirea aşteptărilor financiare legate de profitabilite şi pierderi.

 L.Etică, integritate şi guvernanţă corporativă.
 În conformitate cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum și potrivit dispozițiilor Actului Constitutiv al S.C. Salpitflor Green S.A., Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii alege  membrii Consiliul de Administraţie al societăţii.
Societatea comercială este administrată de un Consiliu de Administraţie format din 5 administratori. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe durata mandatului;
Mandatul Adminstratorilor este de 4 ani. Membrii Consiliului de Administrație pot fi realeși.
Președintele Consiliului de Administrație este ales din rândul Administratorilor.
Remunerația membrilor Consiliului de Administrație este stabilită de AGA și este formată dintr-o indemnizație fixă lunară și o componentă variabilă.
În cadrul consiliului de administraţie se constituie comitete (Comitetul de nominalizare şi remunerare; Comitetul de audit), conform prevederilor legale.
Membrii consiliului de administraţie nu pot face parte din mai mult de 3 consilii de administraţie ale întreprinderilor publice. Nu pot fi administratori persoanele care, potrivit legii, sunt incapabile ori care au fost condamnate pentru infracţiuni contra patrimoniului prin nesocotirea încrederii, infracţiuni de corupţie, delapidare, infracţiuni de fals în înscrisuri, evaziune fiscală, infracţiuni prevăzute de Legea nr. 656/2002 pentru prevenirea şi sancţionarea spălării banilor, precum şi pentru instituirea unor măsuri de prevenire şi combatere a finanţării terorismului, republicată, cu modificările ulterioare.
Consiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. Directorii pot fi numiţi din afara consiliului de administraţie sau dintre administratori, care devin astfel administratori executivi. Preşedintele consiliului de administraţie al societăţii nu poate fi numit şi director general. Directorii, indiferent dacă sunt selectaţi din cadrul consiliului de administraţie sau din afara acestuia, sunt numiţi de consiliul de administraţie, la recomandarea comitetului de nominalizare în urma unei proceduri de selecţie pentru poziţia respectivă. Consiliul de administraţie poate decide să fie asistat sau ca selecţia să fie efectuată de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, ale cărui servicii sunt contractate în condiţiile legii.
Organele de administrare si conducere îşi exercită mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator/director. Ele nu încalcă această obligaţie dacă în momentul luării unei decizii de afaceri, sunt în mod rezonabil îndreptăţite să considere că acţionează în interesul societaţii şi pe baza unor informaţii adecvate. Decizie de afaceri, în sensul legii, este orice decizie de a lua sau de a nu lua anumite măsuri cu privire la administrarea societăţii.
Organele de administrare şi conducere îşi vor exercita mandatul cu loialitate, în interesul societăţii. Ele nu vor divulga informaţiile confidenţiale şi secretele comerciale ale societatii, la care au acces în calitatea lor de administratori/directori. Această obligaţie le revine şi după încetarea mandatului de administrator/director.
Administratorul/directorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor societăţii trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi administratori/directori şi pe auditorii interni şi să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operaţiune. Aceeaşi obligaţie o are administratorul/directorul în cazul în care soţul sau soţia sa, rudele ori afinii săi până la gradul IV inclusiv sunt interesaţi într-o anumită operaţiune. Administratorul/directorul care nu a respectat aceste cerinte răspunde pentru daunele produse societatii.
Prin grija consiliului de administraţie, se stabileşte o politică cu aplicabilitate la nivelul societăţii, privind conflictele de interese şi sistemele pentru punerea în aplicare a acesteia. În acest scop, consiliul de administraţie adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se revizuieşte anual, dacă este cazul, fiind avizat, în prealabil, de auditorul intern. Codul de etică se publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina de internet a societatii, în 48 de ore de la adoptare, iar în cazul revizuirii, la data de 31 mai a anului în curs.
Administratorii răspund pentru prejudiciile cauzate societății prin actele îndeplinite de directori, când dauna nu s-ar fi produs dacă ei ar fi exercitat supravegherea impusă de îndatoririle funcţiei lor.
Administratorii/directorii sunt solidar răspunzători cu predecesorii lor imediaţi dacă, având cunoştinţă de neregulile săvârşite de aceştia, nu le comunică auditorilor interni şi auditorului financiar şi nici autorităţii publice tutelare. Răspunderea pentru actele săvârşite de un alt administrator/director sau pentru omisiuni nu se întinde şi la administratorii care au făcut să se consemneze în registrul deciziilor consiliului de administraţie împotrivirea lor şi i-au încunoştinţat despre aceasta, în scris, pe auditorii interni, auditorul financiar şi autoritatea publică tutelară. Acţiunea în răspundere împotriva administratorilor este introdusă de autoritatea publică tutelară, prin conducătorul acesteia. Acţiunea în răspundere împotriva directorilor este introdusă de consiliul de administraţie al societatii.
În cazul începerii urmăririi penale, mandatul se va suspenda de drept, la data începerii urmăririi penale, fără a fi necesare alte notificări.

Prezenta Scrisoare de așteptări a fost elaborată in conformitate cu prevederile H.G. nr.722/2016 și aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Pitești nr.191/26.06.2018