Vineri, SEPTEMBRIE 25, 2020

SCHEMA DE APLICARE A H.G. nr. 1679/ 2008 PRIVIND MODALITATEA DE ACORDARE A DESPAGUBIRILOR

SCHEMA DE APLICARE A H.G. 1679/ 2008 PRIVIND MODALITATEA DE ACORDARE A DESPAGUBIRILOR PREVĂZUTE DE LEGEA VÂNĂTORII ȘI A PROTECȚIEI FONDULUI CINEGETIC NR. 407/ 2006, PRECUM ȘI OBLIGAȚIILE CE REVIN GESTIONARILOR FONDURILOR CINEGETICE ȘI PROPRIETARILOR DE CULTURI AGRICOLE, SILVICE ȘI DE ANIMELE DOMESTICE PENTRU PREVENIREA PAGUBELOR

 

        Paguba produsă de exemplarele din speciile de faună de interes cinegetic culturilor agricole, silvice şi animalelor domestice, denumită în continuare pagubă, în înţelesul Hotărârii nr. 1679/ 2008 , constă în modificarea integrităţii fizice şi/sau a caracteristicilor fiziologice ale exemplarelor din speciile de floră din culturile agricole şi a vegetaţiei forestiere din fondul forestier şi din afara acestuia, după caz, precum şi a animalelor domestice, rezultată din acţiunea asupra acestora a exemplarelor din speciile de faună de interes cinegetic.

 Persoana păgubită depune o cerere la primăria localității unde s-a produs paguba, în termen de 24 ore de la descoperirea pagubei produse de speciile de vânat.
 Primarul localității convocă comisia constituită potrivit prevederilor hotărârii menționată mai sus în termen de 24 ore de la data înregistrarii cererii persoanei păgubite. Termenul pentru întrunirea comisiei este de 48 ore.
 Constatarea pagubelor se face numai în prezența persoanei păgubite sau a unui reprezentant legal al acesteia.
 Obligațiile persoanei păgubite sunt:
- să aibă  înregistrate suprafețele de teren/ animalele, conform legii;
- să solicite, în scris, gestionarului fondului cinegetic să aplice măsuri de prevenire;
- să amplaseze propriile mijloace de îndepărtat animelele sălbatice;
- să asigure paza în perioadele când culturile sunt frecventate de vânat.
 În situația în care persoana pagubită nu a îndeplinit obligațiile ce îi revin, aceasta nu va putea fi despagubită.
 Pagubele vor fi suportate de către gestionarul faunei cinegetice de pe cuprinsul fondurilor cinegetice în cauză, dacă aceasta nu și-a îndeplinit obligațiile pentru prevenirea pagubelor.