Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

Primăria Municipiului Piteşti organizează, concurs pentru ocuparea postului vacant de director executiv, gradul II, din cadrul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești

Primăria Municipiului Pitești organizează, la sediul său din Str. Victoriei nr. 24, Municipiul Pitești, Județul Argeș, în conformitate cu prevederile H.G.R. nr. 286/2011 privind aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcţiilor contractuale şi a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, cu modificările și completările ulterioare, precum şi ale Anexei la H.C.L. nr. 271/15.07.2021 referitoare la procedura privind organizarea concursului,
concurs pentru ocuparea postului vacant de director executiv, gradul II, din cadrul Serviciului Public de Exploatare a Patrimoniului Municipiului Pitești.
I.Criteriile (condițiile) de participare la concurs:
Participantul (candidatul):
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale, respectiv 18 ani;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) are studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă, în una din ramurile de științe: inginerești sau economice;
g) are pregătire în domeniul managementului, dovedită cu diplomă sau certificat de absolvire a unor cursuri în domeniul managementului organizațional, în administrație, în servicii publice, manager de proiect;
h) are vechime în specialitatea studiilor necesare ocupării postului, de minim 1 an;
i) are experiență în administrație publică de minim 1 an;
j) are experiență managerială de minim 1 an;
k) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
l) nu execută o pedeapsă complementară prin care i-a fost interzisă exercitarea dreptului de a ocupa funcția, de a exercita profesia sau meseria ori de a desfășura activitatea de care s-a folosit pentru săvârșirea infracțiunii sau față de aceasta nu s-a luat măsura de siguranță a interzicerii ocupării unei funcții sau a exercitării unei profesii.

Pentru acte necesare, click aici
Pentru completare Curriculum Vitae, click aici
Pentru formular de inscriere la concurs, click aici
Pentru formular adeverinta vechime, click aici
Pentru declaratie pe propria raspundere, click aici
Pentru bibliografie, click aici
Pentru a consulta fisa postului, click aici
Pentru a consulta calendarul concursului, click aici
Pentru rezultat selecție dosare, click aici