Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

Primăria Municipiului Piteşti organizează concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, a două posturi de personal contractual vacante de inspector de specialitate, gradul IA , în cadrul Serviciului Dezvoltare și Managementul Proiectelor

A N U N Ţ


Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 07.09.2021, ora 10.00, la sediul său din Piteşti, strada Victoriei nr. 24, concurs pentru ocuparea, pe perioadă determinată, respectiv până la data de 31.12.2023, a două posturi de personal contractual vacante de inspector de specialitate, gradul IA , în cadrul Serviciului Dezvoltare și Managementul Proiectelor.
-Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs sunt următoarele:
- are studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
- are vechime de minim 7 ani în specialitatea studiilor;
- are minim 1 an experiență în implementarea de proiecte cu finanțare nerambursabilă;
- are certificat/diplomă de absolvire a unui curs de expert achiziții publice;
Condiţiile generale pe care trebuie sa le îndeplinească persoana care participă la concurs sunt:
   a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
    b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
    c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
    d) are capacitate deplină de exerciţiu;
    e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
    f) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
-07.09.2021, ora 10.00 – proba  scrisă;
-10.09.2021, ora 10.00 – interviul.
Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D”, Compartimentul  Relaţii Publice.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Management Resurse Umane - telefon 0372481819.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este data de 25.08.2021.  

 


 Pentru acte necesare, click aici
 Pentru bibliografie, click aici
 Pentru calendar, click aici
 Pentru completare Curriculum Vitae, click aici
 Pentru formular de inscriere la concurs, click aici
 Pentru formular adeverinta vechime, click aici
 Pentru rezultatul selecției dosarelor, click aici
 Pentru rezultatul final, click aici