Marti, OCTOMBRIE 19, 2021

Poliţia Locală a Municipiului Piteşti organizează examen de promovare în grad profesional

A N U N Ţ

În conformitate cu prevederile art. 478 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ şi art. 125-127 din H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, Poliţia Locală a Municipiului Piteşti organizează la sediul său din Piteşti, B-dul Eroilor nr. 30:
 
examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut

I. Condiţiile pentru participarea la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut sunt prevăzute de art. 479 alin. (1), lit.a, c şi d  din O.U.G nr. 57/2019:
• cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
• să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea  performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
• să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată  în condiţiile prezentului cod.

II. Probele din cadrul examenului de promovare în grad profesional imediat  superior:
  - Proba scrisă   - 25.06.2020 -  ora 10.00
  - Interviul     
III. Actele necesare în vederea participării la examenul de promovare în grad profesional imediat superior sunt precizate de art. 127 din H. G. nr. 611/2008:
• copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
• copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din  ultimii 2 ani  în care funcţionarul public s-a aflat în activitate ;
• formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 la HG. 611/2008, modificată
IV. Dosarele de înscriere la examenul de promovare în grad profesional imediat superior se depun la Serviciul Juridic Evidenţă Operativă şi Resurse Umane, în termen de 20 zile de la data afişării anunţului , respectiv  în perioada 25.05.2020  - 15.06.2020.
Relaţii suplimentare referitor la desfăşurarea examenului de promovare în grad profesional se obţin la Serviciul Juridic Evidenţă Operativă şi Resurse Umane.

V. ANEXE  Bibliografiile sunt afişate la sediul instituţiei