Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

PH PUZ+Regulament urbanism str.Aaron Florian nr.2+4

     Dând click aici puteţi consulta proiectul de hotărâre ”privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal și a Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia, elaborat pentru reglementare urbanistică în vederea realizării investiției „Construire locuințe cu funcțiuni complementare”, pe terenurile situate în intravilanul municipiului Pitești, strada Aaron Florian, nr. 2 și nr. 4, județul Argeș”.
     Având în vedere prevederile art.7 alin.(4) din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, termenul de depunere, în scris, a propunerilor, sugestiilor sau opiniilor cu privire la proiectul menţionat, este de 10 zile calendaristice, calculate de la data publicării prezentului anunţ.
     Propunerile, sugestiile sau opiniile se primesc prin e-mail, la adresa primaria@primariapitesti.ro, precum şi la sediul Primăriei Municipiului Piteşti – Compartimentul de Relaţii Publice, intrarea D.
     Potrivit art.7 alin.(6) din Legea nr.52/2003, republicată, „persoanele sau organizaţiile interesate care transmit în scris propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectele de acte normative supuse dezbaterii publice vor specifica articolul sau articolele din proiectul de act normativ la care se referă, menţionând data trimiterii şi datele de contact ale expeditorului”.