Marti, OCTOMBRIE 19, 2021

În atenția administratorilor/ președinților asociațiilor de proprietari din municipiul Pitești

Prin prezenta vă aducem la cunoștință următoarele:

Potrivit art.106 din Legea nr.196/2018 privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea asociaţiilor de proprietari şi administrarea condominiilor, cu modificările și completările ulterioare, persoanele fizice atestate pentru funcţia de administrator în conformitate cu prevederile Legii nr. 230/2007 mai pot îndeplini funcţia de administrator până la 1 ianuarie 2021.
În acest sens, este necesar ca persoanele fizice interesate să se atesteze în condițiile prezentei legi.
Actele necesare întocmirii dosarului pentru atestarea ca administrator de condominiu sunt:

  • cerere tip (se găsește la Biroul de Relații cu Publicul sau se poate descărca de pe site-ul Primăriei Municipiului Pitești);
  • actele de stare civilă (act de identitate, certificat de naștere, certificat de căsătorie - dacă este cazul) - copii certificate pentru conformitate cu originalul;
  • curriculum vitae;
  • acte de studii (minim diplomă de bacalaureat) - copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  • certificatul de calificare profesională pentru ocupaţia de administrator de condominii, conform prevederilor art. 2 lit. f) din Legea nr. 196/2018 - copie certificată pentru conformitate cu originalul;
  • cazierul judiciar conform art. 10 alin. (6), lit. b, din Legea nr. 196/2018 - în original și în termenul de valabilitate;
  • cazierul fiscal - în original și în termenul de valabilitate;
  • adeverință medicală eliberată de medicul de familie din care să rezulte că este apt din punct de vedere medical pentru activitatea de administrare condominii - în original și în termenul de valabilitate.

Menționăm că desfăşurarea de către persoane fizice a activităţii de administrare a condominiilor fără a deține un atestat eliberat în condițiile Legii nr.196/2018 se sancționează cu amendă de la 5000 de lei la 10 000 de lei.
Pentru informații suplimentare, vă puteți adresa Serviciului Coordonare Asociații de Proprietari, telefoane:0372 481810 sau 0248 213994 int.223/123.