Marti, OCTOMBRIE 19, 2021

ANUNȚ SELECȚIE ADMINISTRATOR INCUBATOR DE AFACERI

                 

           Nr. 27040/12.06.2018

ANUNȚ SELECȚIE ADMINISTRATOR INCUBATOR DE AFACERI

În conformitate cu prevederile Legii 102/2016 privind incubatoarele de afaceri, Ordinului nr. 17/2017 și Regulamentului din 1 februarie 2017 de selectare şi numire a administratorului incubatorului de afaceri, UAT Municipiul Pitești, jud. Argeș, cu sediul în str.Victoriei, nr.24, anunță organizarea unei proceduri de selecție a unui Administrator pentru incubatorul de afaceri ce urmează a fi înființat în cadrul proiectului „Promovarea Spiritului Antreprenorial prin sprijinirea activitatilor de cercetare -  dezvoltare in cadrul  PITEȘTI BUSINESS HUB – PROSANT” finanțabil în cadrul Programului Operațional Regional 2014-2020 (POR), Axa Prioritară 2 - Îmbunătățirea competitivității întreprinderilor mici și mijlocii, Prioritatea de investiții 2.1 – Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri, 2.1.B - Incubatoare de afaceri.

I. Criteriile de selectie a Administratorul incubatorului de afaceri
Conform Regulamentul de selectare si numire a administratorului incubatorului de afaceri, selectarea Administratorului se va face potrivit art. 9 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri din 01.02.2017, prin procedura stabilita la nivelul autoritaţii publice, cu respectarea principiului transparenţei, iar in cadrul procesului de selecţie se vor avea in vedere criteriile:
a) dupa caz, prezentarea de proiecte de consultanţa derulate in ultima perioada si rezultatele acestora;
b) candidatul nu se afla in stare de faliment ori lichidare, nu are afacerile administrate de un administrator judiciar, nu are activitatea comerciala suspendata si nu are datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât si pentru toate punctele de lucru. Solicitanţii care au datorii esalonate nu sunt eligibili pentru selecţie;
c) implicarea in gestionarea acestui proiect a personalului si a colaboratorilor calificaţi, cu experienţa in managementul afacerilor, capabili sa ofere firmelor incubate consultanţa si alte servicii de dezvoltare a afacerilor;
d) experienţa demonstrata in ceea ce priveste cunoasterea mediului de afaceri din aria geografica de amplasare a incubatorului de afaceri;
e) capacitatea de a favoriza si dezvolta o buna relaţionare a incubatorului de afaceri cu autoritaţile publice locale, unitaţile bancare, institutele de cercetare, instituţiile de invaţamânt si unitaţile economice din aria geografica de amplasare a acestuia;
f) prezentarea unui plan de promovare pentru perioada de preincubare si a unui plan de afaceri pe durata contractului de administrare;
g) prezentarea unei strategii de monitorizare a firmelor incubate pe parcursul a 2 ani postincubare;
h) indeplinirea condiţiilor prevazute la art. 10 din Legea nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri: Administratorul incubatorului de afaceri este o persoana juridica care indeplineste, cumulativ, urmatoarele conditii:
o este inregistrata ca operator economic, persoana juridica conform Legii societatilor nr. 31/1990, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare sau conform prevederilor Ordonantei Guvernului nr. 26/2000, aprobata cu modificari si completari prin Legea nr. 246/2005, cu modificarile si completarile ulterioare, ori este un patronat sau sindicat inregistrat conform prevederilor Legii nr. 62/2011, republicata, cu modificarile ulterioare, sau functioneaza conform prevederilor Legii nr. 335/2007, cu modificarile si completarile ulterioare;
o nu este in stare de faliment ori lichidare, conform prevederilor Legii nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolventei si de insolventa, cu modificarile si completarile ulterioare;
o detine personal calificat, cu experienta in managementul afacerilor, in domeniul juridic, contabil, financiar, dupa caz;
o prezinta planul de dezvoltare a incubatorului de afaceri, cuprinzand modul de autofinantare a incubatorului;
o prezinta strategia de monitorizare a rezidentilor incubatorului pe parcursul a 2 ani postincubare.

II. Obligatiile administratorului incubatorului de afaceri
Administratorul incubatorului de afaceri are urmatoarele obligatii:
a) asigura serviciile necesare pentru buna functionare a incubatorului de afaceri;
b) asigura atragerea de operatori economici ca rezidenti ai incubatorului de afaceri;
c) elaboreaza planul de dezvoltare a incubatorului de afaceri in concordanta cu strategiile de dezvoltare a domeniilor vizate, pe care il supune spre aprobare fondatorului;
d) elaboreaza regulamentul privind functionarea incubatorului de afaceri conform art. 13 din legea 102/2016 cu modificarile si completarile ulterioare;
e) monitorizeaza intreprinderile incubate si pe cele aflate in faza de postincubare;
f) deruleaza activitatile de promovare si atragere a potentialilor rezidenti;
g) elaboreaza raportul de activitate anual, pana la data de 30 martie a anului urmator, pe care il trimite fondatorului.

III.     Tipuri de servicii oferite de administratorul incubatorului de afaceri
(1) Serviciile oferite de administratorul incubatorului de afaceri sunt:
a) servicii oferite potentialilor beneficiari in perioada de preincubare - pentru o perioada maxima de 6 luni;
b) servicii de incubare - pentru un ciclu de incubare de maximum 3 ani;
c) servicii de accelerator de afaceri - pentru o perioada maxima de 2 ani.
(2) Serviciile de preincubare sunt serviciile oferite in perioada premergatoare ciclului de incubare, care cuprinde perioada dintre selectarea viitorului rezident si semnarea contractului de incubare, perioada in care administratorul incubatorului de afaceri ofera servicii sub forma de sesiuni de informare, seminarii, formare profesionala si antreprenoriala si consultanta juridica, in vederea infiintarii de noi societati care sa devina membre ale incubatorului de afaceri.
(3) Serviciile oferite de administratorul incubatorului de afaceri, in functie de cerintele rezidentilor, sunt, dupa caz:
a) consilierea manageriala si cooperarea constanta a companiilor rezidente;
b) accesul la servicii de formare profesionala pentru nevoile actuale si viitoare ale pietei;
c) servicii profesionale financiare, de contabilitate si juridice;
d) cumparare colectiva de servicii si produse;
e) accesul la fonduri non-guvernamentale pentru dezvoltarea economica;
f) accesul la surse de finantare, investitii si capital de lucru;
g) contacte cu investitori individuali, fonduri cu capital de risc;
h) transferul si comercializarea de tehnologie, precum si contacte cu universitati si institute de cercetare si dezvoltare;
i) servicii privind internationalizarea IMM-urilor;
j) servicii privind managementul general al infrastructurii incubatorului de afaceri;
k) alte servicii necesare.
(4) Serviciile de accelerator de afaceri constau in acordarea de granturi si alocatii financiare rambursabile, de catre administratorul incubatorului de afaceri, pentru dezvoltarea si sustinerea activitatii rezidentului, prin intermediul programelor de finantare a start-up-rilor sau din alte surse atrase de acesta, in conditiile contractuale stabilite de parti, pentru a reduce timpul necesar lansarii pe piata de produse sau servicii, prin intermediul investitorilor individuali sau al capitalurilor de risc.

Dupa selectarea Administratorului incubatorului de afaceri se încheie un contract de management între fondator şi administratorul respectiv pe o perioadă de incubare de 3 ani, care reprezintă un ciclu de incubare, la care se poate adăuga perioada de 2 ani de monitorizare a rezidenţilor incubatorului. În baza contractului de management, fondatorii vor pune la dispoziţia administratorului, cu titlu gratuit, clădirea incubatorului de afaceri sau platforma, în cazul incubatoarelor virtuale de afaceri, pe o perioadă de minimum 3 ani.

IV. Dosarul de candidatură al potențialului administrator va cuprinde următoarele documente:
a. Scrisoare de înaintare a documentelor (în original);
b.Declarație pe propria răspundere a reprezentantului legal al potențialului administrator  privind eligibilitatea (în original);
c. Certificat de înregistrare fiscală (în copie conform cu originalul semnată și stampilată de reprezentatul legal);
d. Certificatul de atestare fiscală emis de ANAF (în copie conform cu originalul semnată și stampilată de reprezentatul legal);
e. Certificat constatator emis de Registrul Comerțului, act constitutiv și/sau statut/ orice alt act de înființare al organizației în care sunt precizate tipurile de activități desfășurate (în copie conform cu originalul semnată și stampilată de reprezentatul legal);
f. Documente din care să rezulte capacitatea operațională a potențialului partener (de ex: proiecte de consultanţa derulate in ultima perioada si rezultatele acestora, etc, în copie conform cu originalul semnată și stampilată de reprezentatul legal);
g. CV-urile experților cheie propuși pentru implementarea activităților pe care potențialul administrator intenționează să le desfășoare în cadrul proiectului. Experții propuși vor avea următorul profil: studii superioare absolvite cu diplomă de licență și experiență în activitățile propuse de administrator (în original, semnate și datate de fiecare expert propus);
h. Plan de promovare pentru perioada de preincubare si a unui plan de afaceri pe durata contractului de administrare;
i. Strategia de monitorizare a firmelor incubate pe parcursul a 2 ani postincubare.

V. Procedura de evaluare a administratorului

Evaluarea administratorului se va face în funcție de domeniul de competență̆, în ordinea descrescătoare a punctajului obținut, conform grilei de mai jos:

NR crt

Criterii

Oferta A

  1.  

prezentarea de proiecte de consultanţa derulate in ultima perioada si rezultatele acestora;

 

  1.  

candidatul nu se afla in stare de faliment ori lichidare, nu are afacerile administrate de un administrator judiciar, nu are activitatea comerciala suspendata si nu are datorii la bugetul general consolidat si la bugetele locale, atât pentru sediul social, cât si pentru toate punctele de lucru. Solicitanţii care au datorii esalonate nu sunt eligibili pentru selecţie;

 

  1.  

implicarea in gestionarea acestui proiect a personalului si a colaboratorilor calificaţi, cu experienţa in managementul afacerilor, capabili sa ofere firmelor incubate consultanţa si alte servicii de dezvoltare a afacerilor;

 

  1.  

experienţa demonstrata in ceea ce priveste cunoasterea mediului de afaceri din aria geografica de amplasare a incubatorului de afaceri;

 

  1.  

capacitatea de a favoriza si dezvolta o buna relaţionare a incubatorului de afaceri cu autoritaţile publice locale, unitaţile bancare, institutele de cercetare, instituţiile de invaţamânt si unitaţile economice din aria geografica de amplasare a acestuia;

 

  1.  

prezentarea unui plan de promovare pentru perioada de preincubare si a unui plan de afaceri pe durata contractului de administrare;

 

  1.  

prezentarea unei strategii de monitorizare a firmelor incubate pe parcursul a 2 ani postincubare;

 

  1.  

indeplinirea condiţiilor prevazute la art. 10 din Legea nr. 102/2016 privind incubatoarele de afaceri

 

Organizațiile interesate vor depune dosarul de candidatură conținând documentele solicitate, completate, semnate și ștampilate de reprezentantul legal, în plic sigilat pe care se specifică:  “Pentru selecția  administratorului Incubatorului de afaceri PITEȘTI BUSINESS HUB”.  
 
Plicul sigilat conținând dosarul de candidatură se va depune la sediul UAT Municipiul Pitești, până̆ la data de 22.06.2018 , ora 12.00.

Persoana de contact: Ana Mihaela Brădeanu, e-mail: admpitesti@yahoo.com, tel. 0372716347.
Transmiterea eventualelor solicitări de clarificări de către aplicanți se poate face până la data de  19.06.2018, ora 12.00, inclusiv, la adresa de e-mail de mai sus. Transmiterea răspunsurilor la clarificările solicitate de aplicanţi se va efectua în termen de maxim două zile.

Propunerile vor fi selectate şi aprobate în baza evaluării de către comisia de evaluare și selecţie. Rezultatele procedurii de selecţie vor fi publicate pe site-ul UAT Municipiul Pitești, după avizarea raportului comisiei de evaluare de către reprezentantul legal al instituţiei în termen de maxim 5 zile de la termenul limită de depunere a dosarelor de candidatură.

UAT Municipiul Pitești, îşi rezervă dreptul de a solicita documente suport suplimentare administratorului selectat (de ex. bilanţ contabil, cazier fiscal etc.) înainte de încheierea contractului de management.