Marti, OCTOMBRIE 19, 2021

Anunț referitor la evaluarea clădirilor în cazul persoanelor juridice

Începând cu data de 01.01.2021, prin Legea 296/18.12.2020 a fost modificat art. 460, alin. (6) din Legea 227/2015 privind Codul fiscal, astfel:
„Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă. În situaţia depunerii raportului de evaluare după primul termen de plată din anul de referinţă acesta produce efecte începând cu data de 1 ianuarie a anului fiscal următor.”
Contribuabilii persoane juridice care dețin în proprietate clădiri cu destinație rezidențială, mixtă sau nerezidențială a căror dată de dobândire sau de evaluare este anterioară datei de 01.01.2016 au posibilitatea de a proceda la actualizarea valorii impozabile a clădirilor pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referință (31.03.2021).
În acest sens, până la data de 31.03.2021 (inclusiv), se pot depune la Direcția Impozite și Taxe Locale - Serviciul Constatare Impunere Persoane Juridice din Bd. Republicii, Nr. 81, Bl. G1 (fostul spațiu expozițional), prin poștă sau la adresa de e-mail scipj@primariapitesti.ro, următoarele documente:
– declaraţie fiscală pentru stabilirea impozitului/taxei pe clădirile rezidențiale/nerezidențiale/cu destinație mixtă aflate în proprietatea persoanelor juridice – model ITL 002/2016;
– raportul de evaluare întocmit de un evaluator membru a Uniunii Naţionale a Evaluatorilor Autorizaţi din România – ANEVAR;
– copia actului de identitate administrator/împuternicit;
– împuternicire, dacă este cazul.
Copiile documentelor transmise prin intermediul mijloacelor de comunicare electronică trebuie să fie certificate de către expeditor pentru „conformitate cu originalul”, respectiv prin înscrierea pe acestea a mențiunii „conform cu originalul” și a semnăturii.
Direcția Impozite și Taxe Locale recomandă contribuabililor, pentru evitarea răspândirii și a îmbolnăvirii cu virusul SARS-CoV-2, utilizarea în relația cu organul fiscal a mijloacelor de comunicare online.