Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

ANUNȚ PUBLICITAR - Servicii de retrodigitalizare a documentelor din arhiva Primăriei Municipiului Pitești

 

ANUNȚ PUBLICITAR


Servicii de retrodigitalizare a documentelor din arhiva Primăriei Municipiului Pitești


Denumire contract:
Servicii de retrodigitalizare a documentelor din arhiva Primăriei Municipiului Pitești, în cadrul proiectului “Simplificarea procedurilor administrative pentru cetățenii Municipiului Pitești”, cod SIPOCA 566/ SMIS2014+/ 126349
Data limită depunere oferte: 18.06.2019
Tip anunț: Anexa 2
Tip contract: Servicii
Cod și denumire CPV: 79995100-6 Servicii de arhivare
Valoare estimată: 938.000,00 lei, fără TVA
Descriere contract:
Obiectul contractului îl constituie serviciile de retrodigitalizare a documentelor din arhiva Primariei Municipiului Pitești, în cadrul proiectului “Simplificarea procedurilor administrative pentru cetățenii Municipiului Pitești”, cod SIPOCA 566/ SMIS2014+/ 126349.
Obiectivul general al proiectului îl constituie consolidarea capacității administrative a Municipiului Pitești prin simplificarea măsurilor adresate cetățenilor și îmbunătățirea procesului decizional, a planificării strategice și execuției bugetare.
Prin procesul de retrodigitalizare se dorește realizarea unor copii digitale ale documentelor fizice, pentru consultare și recuperare în caz de distrugere, care apoi vor fi exportate în Sistemul de Management al Documentelor, existent în Primăria Municipiului Pitești.
Condiții referitoare la contract:
Prestatorul va avea capacitatea de a asigura serviciile de retrodigitalizare conform graficelor stabilite, cu profesionalismul și promptitudinea cuvenite angajamentului asumat. Prin procesul de retrodigitalizare se urmărește eliminarea costului de copiere a documentelor, asigurarea protecției documentelor originale, reducerea timpului necesar identificării documentelor fizice, restricționarea accesului la documente.
Condiții de participare:
Oferta va fi întocmită cu respectarea cerințelor din documentația de atribuire publicată în SICAP.
Oferta întocmită conform documentației de atribuire și însoțită de scrisoare de înaintare va fi transmisă, în plic închis, până la data de 18.06.2019, ora 09:15, la Primăria Pitești, str. Victoriei nr. 24, Compartimentul Relații Publice.
Operatorii economici ce depun oferta trebuie sa dovedeasca o forma de inregistrare in conditiile legii, din care sa reiasa ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna dintre situatiile de anulare a constituirii precum si faptul ca are  capacitatea profesionala de a realiza activitatile care fac obiectul contractului. Operatorii economici vor depune Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate, respectiv certificat constatator emis de ONRC, în copie conform cu originalul.
Operatorul economic va prezenta autorizatia de functionare pentru serviciul arhivistic de prelucrare arhivistica, conform Ordinului ministrului Afacerilor Interne nr. 137/ 2013 pentru aprobarea Normelor metodologice privind aplicarea unor dispozitii ale Legii Arhivelor Nationale nr. 16/ 1996, în termen de valabilitate, în copie conform cu originalul.
Eventualele contestații se înaintează, în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea comunicării privind rezultatul aplicării Procedurii simplificate proprii, autoritatii contractante, care se vor soluționa în termen de 2 zile lucrătoare printr-o comisie de soluționare a contestațiilor pe Procedura desemnată în acest sens și va fi comunicată contestatorului în termen de 1 zi lucrătoare.
Criterii de atribuire:
Prețul cel mai scăzut.
Informații suplimentare:
Prezenta achiziție se realizează în cadrul proiectului  “Simplificarea procedurilor administrative pentru cetățenii Municipiului Pitești”, cod SIPOCA 566/ SMIS2014+/ 126349, cofinanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, CP 10, Obiectivul specific 2.1: Introducerea de sisteme și standarde comune în administrția publică locală ce optimizează procesele orientate către beneficiari în concordanță cu SCAP.

Pentru vizualizarea răspunsului la o solicitare primită, click aici.
Pentru vizualizarea răspunsului la solicitarea de clarificări nr. 1, click aici.
Pentru vizualizarea răspunsului la solicitarea de clarificări nr. 2, click aici.
Pentru vizualizarea răspunsului la solicitarea de clarificări nr. 3, click aici.
Pentru vizualizarea comunicatului din 14.06.2019, click aici.