Sambata, OCTOMBRIE 23, 2021

Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a unei funcții de execuție contractuală, în cadrul Centrului Cultural al Municipiului Pitești

Centrul Cultural al Municipiului Pitești organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției de execuție contractuală vacantă de inspector de specialitate, gradul I – studii superioare, din cadrul Compartimentului Financiar – Contabil, Juridic şi Resurse Umane.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
c) are vârsta minimă de 18 ani împliniți;
d) are capacitate deplină de exercițiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
- Vechime în specialitatea studiilor: minimum 4 ani.
- Studii: studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă, profil economic;
- Certificat de absolvire a unui curs de achiziţii publice;
- Experiență minimum 2 ani în domeniul achizițiilor publice dovedite cu documente justificative (contract individual de muncă și/sau fișă de post, sau alte documente relevante);

Concursul va consta într-o probă scrisă și un interviu, constând în întrebări din legislația prevăzută la secțiunea Bibliografie.
Concursul se va organiza conform calendarului următor:
– 25 septembrie 2017, ora 14.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor, la Centrul Cultural al Municipiului Pitești, situat în Municipiul Pitești, Str. Craiovei nr.2, Casa Cărții, la Saita Carmen, secretar comisie, telefon 0248/21.99.76;
– proba scrisă va avea loc în data de 3 octombrie 2017, ora 10.00, iar proba interviu în data de 9 octombrie 2017, ora 11.00, la sediul Centrului Cultural al Municipiului Pitești, situat în Mun. Pitești, Str. Craiovei nr.2, Casa Cărții. Rezultatul fiecarei probe se afişează în termen de 1 zi lucrătoare de la ora finalizării acestora la avizierul Centrului Cultural al Municipiului Pitești, precum și pe pagina de internet a instituției, www.centrul-cultural-pitesti.ro. Contestaţiile pentru fiecare probă se pot depune în termen de 1 zi lucrătoare de la afişarea acestora, iar rezultatele finale vor fi afişate în termen de 1 zi lucrătoare.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.centrul-cultural-pitesti.ro.
Relații suplimentare se obțin la sediul Centrului Cultural al Municipiului Pitești, Mun. Pitești, Str. Craiovei, nr.2, Casa Cărții, telefon 0248/21.99.76.

Pentru actele necesare și atribuțiile postului, click aici.
Pentru bibliografie, click aici.