Vineri, FEBRUARIE 21, 2020

Anunț privind organizarea unui concurs de recrutare în cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică - Pitești

Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 11.12.2017, ora 10.00, la sediul său din Piteşti, strada Victoriei nr. 24, concurs de recrutare în vederea ocupării, pe perioadă nedeterminată, a unui post contractual vacant de Inspector de specialitate, gradul IA din cadrul Centrului Național de Informare și Promovare Turistică - Pitești:
Poate participa la concurs persoana care îndeplinește următoarele condiții:
a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească persoana care participă la concurs sunt următoarele:
- are studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în ramura științelor economice;
- are vechime în specialitatea studiilor de minim 7 ani;
- are cunoștințe  de operare pe calculator;
- are cunoștințe de limba engleză;
- a absolvit un curs de calificare acreditat de către Ministerul Muncii și Justiției Sociale, în meseria de Agent turism  sau  Ghid de turism;

Probele de concurs se vor desfășura la sediul Primăriei Municipiului Pitești din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
- 11.12.2017, ora 10.00 - proba scrisă
- 14.12.2017, ora 10.00 - interviul
În cadrul interviului se vor susține probele de testare a cunoștințelor de operare pe calculator și a cunoștințelor de limbă engleză.
Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D”, Compartimentul  Relaţii Publice.
Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Management Resurse Umane camera 12 sau la telefon 0372481819.
Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este data de 22.11.2017.  

Calendarul de desfășurare a concursului organizat în data de 11.12.2017

  1.  

Data- limită și ora de depunere a dosarelor de concurs

22.11.2017, orele 16.00

  1.  

Data de desfășurare a probei scrise

11.12.2017

  1.  

Afișare rezultat probă scrisă

11.12.2017

  1.  

Depunere contestații la proba scrisă

12.12.2017

  1.  

Afișare rezultat soluționare contestații la proba scrisă

13.12.2017

  1.  

Data de desfășurare a probei de interviu

14.12.2017

  1.  

Afișare rezultatului final al concursului-la sediul autorității și pe pagina de internet

14.12.2017

  1.  

Depunere contestații privind rezultatul final al concursului

15.12.2017

  1.  

Afișare rezultat soluționare contestații privind rezultatul final al concursului

18.12.2017

Pentru actele necesare, click aici.
Pentru bibliografie, click aici.
Pentru a vizualiza rezultatul selecției dosarelor, click aici.

Pentru a vizualiza rezultatul probei scrise, click aici.