Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

ANUNȚ LICITAȚIE

ANUNȚ LICITAȚIE

1. Informații generale privind concedentul, în special denumirea, codul de identificare fiscală, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail, persoană de contact: Municipiul Piteşti, Victoriei 24, Piteşti, judeţul Argeş, telefon 0248213994, fax 0248212166, email primaria@primariapitesti.ro
2. Informații generale privind obiectul concesiunii, în special descrierea şi identificarea bunului care urmează să fie concesionat: 15 loturi de teren, în suprafață totală de 1060 mp, situate în intravilanul municipiului Pitești, bulevardul Republicii, ce aparțin domeniului public al municipiului Pitești, care vor fi folosite pentru construirea unui pasaj peste calea ferată, între bulevardul Republicii și strada Lânăriei”,identificate astfel: a) 16 mp, cu nr. cadastral 102516; b) 2 mp, cu nr. Cadastral 102517; c) 27 mp cu nr. cadastral 102518; d) 30 mp cu nr. cadastral 102519; e) 7 mp cu nr. cadastral 102520; f) 3 mp cu nr. cadastral 102521; g) 19 mp cu nr. cadastral 102522. h) 398 mp cu nr. cadastral 102531; i) 33 mp cu nr. cadastral 102532; j) 31 mp cu nr. cadastral 102533; k) 6 mp cu nr. cadastral 102534; l) 3 mp cu nr. cadastral 102535; m) 26 mp cu nr. cadastral 102536; n) 30 mp cu nr. cadastral 102537; o) 429 mp cu nr. cadastral 102538. Concesionarea se face conform O.U.G. nr. 57/2019 și conform Hotărârii Consiliului Local nr. 243/13.08.2020
3. Informații privind documentația de atribuire: se regăsesc în caietul de sarcini
3.1. Modalitatea sau modalitățile prin care persoanele interesate pot intra în posesia unui exemplar al documentației de atribuire: Documentația de atribuire se poate obține, la cerere, de la sediul Primăriei Municipiului Pitești
3.2. Denumirea şi adresa serviciului/compartimentului din cadrul concedentului, de la care se poate obţine un exemplar din documentaţia de atribuire: Biroul Cadastru și Evidență Patrimoniu, str. Victoriei, nr.24, camera M11
3.3. Costul şi condiţiile de plată pentru obţinerea acestui exemplar, unde este cazul: gratuit
3.4. Data-limită pentru solicitarea clarificărilor: 19.10.2020 /2020, ora 16:30
4. Informaţii privind ofertele: ofertele se depun în plic sigilat, unul exterior și unul interior
4.1. Data-limită de depunere a ofertelor: 27.10.2020, ora 10 ºº
4.2. Adresa la care trebuie depuse ofertele: sediul Primăriei Municipiului Pitești din strada Victoriei nr.24.
4.3. Numărul de exemplare în care trebuie depusă fiecare ofertă: 1 exemplar
5. Data şi locul la care se va desfăşura sedinţa publică de deschidere a ofertelor: 04.11.2020, ora 11ºº, la sediul Primăriei Municipiului Pitești
6. Denumirea, adresa, numărul de telefon, fax şi/sau adresa de e-mail ale instanţei competente în soluţionarea litigiilor apărute şi termenele pentru sesizarea instanţei: Tribunalul Argeș, adresa: bulevardul I. C. Brătianu 7, municipiul Pitești, județul Argeș, cod.110010, tel: 0248/610303, fax: 0248/223290, e-mail: tr-arges@just.ro. Termenele pentru sesizarea instanței sunt cele prevăzute de Legea nr.554/2004 a contenciosului administrativ, cu modificările și completările ulterioare.
7. Data transmiterii anunţului de licitaţie către instituţiile abilitate, în vederea publicării: 07.10.2020