Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

Anunț examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru unele funcții publice din cadrul Poliției Locale Pitești

În conformitate cu prevederile art. 478 din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul Administrativ şi  H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici cu modificările şi completările ulterioare, Poliţia Locală a Municipiului Piteşti organizează la sediul său din Piteşti, B-dul Eroilor nr. 30, examen de promovare în grad profesional imediat superior celui deținut pentru următoarele funcții publice

Nr. crt. Denumire funcție  Categorie Clasa  Gradul profesional deținut           Compartimentul  Gradul profesional pentru care se se organizează examenul
1 Polițist local  execuție  I asistent Compartimentul Protecția Mediului principal
2 Polițist local execuție  I asistent Biroul Disciplină Rutieră principal
3 Polițist local  execuție  I asistent Biroul Disciplină Rutieră principal
4 Polițist local execuție  I asistent Biroul Bază de Date și Dispecerat  principal
5 Polițist local execuție  I asisstent Biroul Mandate Evidență a
Persoanelor  Soluționare Sesizări 
principal

 

 Condiţiile pentru participarea la examenul de promovare în grad profesional imediat superior celui deţinut sunt prevăzute de art. 479 alin. (1), lit.a, c şi d  din O.U.G nr. 57/2019:
• cel puţin 3 ani vechime în gradul profesional al funcţiei publice din care promovează;
• să fi obţinut cel puţin calificativul "bine" la evaluarea  performanţelor individuale în ultimii 2 ani de activitate;
• să nu aibă o sancţiune disciplinară neradiată  în condiţiile prezentului cod.
.
 Probele din cadrul examenului de promovare în grad profesional imediat superior:
  - Proba scrisă  -  02.09.2021 -  ora 10,00
  - Interviul   - în maximum 5 zile lucrătoare de la data susţinerii probei scrise.
  
 Actele necesare în vederea participării la examenul de promovare în grad profesional imediat superior sunt precizate la art. 127 alin.1 lit. a), b), c), e) din H. G. nr. 611/2008:
• copie de pe carnetul de muncă sau adeverinţa eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării vechimii în gradul profesional din care se promovează;
• copii de pe rapoartele de evaluare a performanţelor profesionale individuale din ultimii 2 ani de activitate;
• adeverința eliberată de compartimentul de resurse umane în vederea atestării situației disciplinare a funcționarului public, în care se menționează expres dacă acestuia i-a fost aplicată o sancțiune disciplinară, care să nu fi fost radiată;
•  formularul de înscriere prevăzut în Anexa nr. 3 la HG. 611/2008, modificată.

Pentru  funcțiile  pentru care se organizează examen de promovare în grad profesional imediat superior  durata normală a timpului de muncă este de 8 ore/zi, 40 ore / săptămână.

 Dosarele de înscriere la examenul de promovare în grad profesional se pot depune în termen de 20 zile de la data publicării prezentului anunţ pe paginile de internet www.politialocalapitesti.ro și www.primăriapitesti.ro,  în perioada 02.08.2021 – 23.08.2021, la sediul instituţiei din Piteşti, B-dul Eroilor, nr.30 - Serviciul Juridic Evidenţă Operativă şi Resurse Umane.

Selecţia dosarelor de înscriere are loc în termen de 5 zile lucrătoare de la expirarea termenului de depunere a dosarelor, respectiv în perioada 24.08.2021 – 30.08.2021, iar rezultatul acesteia se va afişa la sediul instituţiei şi pe pagina de internet www.politialocalapitesti@yahoo.com.
       Relaţii suplimentare se obţin la sediul instituţiei din Piteşti, B-dul Eroilor, nr.30, pe site-ul instituţiei www.politialocalapitesti.ro, la numărul de telefon 0248-210230, int.120, fax 0348-430531, persoana de contact -Talpă Simona – consilier Serviciul Juridic Evidență Operativă și Resurse Umane.

Pentru bliografie și tematică funcția nr.1 - click aici
Pentru bliografie și tematică funcțiile nr.2, 3 - click aici
Pentru bliografie și tematică funcția nr.4 - click aici
Pentru bliografie și tematică funcția nr.5 - click aici