Vineri, OCTOMBRIE 22, 2021

Anunț de angajare în cadrul Administrației Domeniului Public Pitesti

Administraţia Domeniului Public Piteşti organizează în data de 16 ianuarie 2020, în conformitate cu art. 7 alin. 4 din Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările şi completările ulterioare, la sediul din strada Obor nr.3 concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de inspector specialitate, în cadrul Compartimentului Financiar Contabilitate pe perioadă nedeterminată.
Condiţii participare:
- cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
- să cunoască limba română scris şi vorbit;
- vârsta minimă de reglementată de prevederile legale;
- să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberată de medicul de familie;
- să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar, conform Codului Muncii;
- să nu fi fost condamnat definitiv conf.art.3, lit.g din Regulamentul Cadru aprobat prin HG286/23.03.2011.
Condiţii specifice pentru ocuparea postului de inspector specialitate;
- să aibă studii superioare economice absolvite cu diplomă de licenţă;
- să aibă vechimea  minimă în muncă 10 ani;
- să aibă vechime în specialitatea studiilor minim 5 ani;
Dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 07.01.2020, ora 12.00;
În data de 08.01.2020  ora 12.00, se afişează  procesul verbal privind selecţia dosarelor de concurs cu menţiunea admis sau respins.
Concursul, pentru ocuparea posturilor de Inspector specialitate, consta în  următoarele probe:
o proba scrisă va avea loc în data de 16.01.2020 începând cu ora 10.00;
o interviu va avea loc în data de 21.01.20209 începând cu ora 10.00;
Detalii suplimentare se obțin de la sediul A.D.P. Piteşti, serviciul Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113.