Sambata, OCTOMBRIE 23, 2021

A.D.P. Piteşti organizează concurs pentru ocuparea următoarelor posturi vacante: un post contractual de şef Atelier Preparat Mixturi Asfaltice şi Reparaţii Străzi, pe perioadă nedeterminată și patru posturi contractuale vacante de muncitor la Atelierul Preparat Mixturi Asfaltice şi Reparaţii Străzi pe raza municipiului Piteşti, pe o perioadă determinată de 12 luni

A N U N Ţ

 În data  de 19 octombrie 2017,  la sediul A.D.P. Piteşti se organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual  vacant de şef Atelier Preparat Mixturi Asfaltice şi Reparaţii Străzi, pe perioadă nedeterminată.
Condiţii participare:
-cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
-să cunoască limba română scris şi vorbit;
-vârsta minimă de 30 ani;
-trebuie să aibă studii superioare în profilul construcţii, specializarea „drumuri şi poduri”;
-să aibă experienţă în executarea lucrărilor de drumuri minim 5 ani;
-să aibă vechimea în muncă minim 7 ani;
-să aibă starea de sănătate corespunzătoare postului de şef Atelier;
-să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar conform Codului muncii;
-să nu fi fost condamnat definitiv conform art.3, lit.g din Regulamentul cadru din 23.03.2011 aprobat prin HG 286/23.03.2011.

La înscriere, candidaţii vor depune un dosar de concurs ce va cuprinde:
- cerere de înscriere la concurs;
- copie diplomă care atestă nivelul studiilor superioare în specializarea drumuri şi poduri şi copie certificat de atestare tehnico-profesională;
- copie  carnet muncă şi/sau  adeverinţe vechime după data de 01.01.2011, care să ateste vechimea în muncă şi/sau specialitate;
- copie carte de identitate;
- curriculum vitae;
- cazier juridic;
- adeverinţă medicală de la medicul de familie care să ateste că starea de sănătate corespunde postului pentru care candidează.

Notă:
- bibliografia  pentru concurs se găseşte în anexa nr.1 la prezentul anunţ;
- anexa nr.1 privind bibliografia pentru concurs face parte integrantă din prezentul anunţ;
- dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 10.10.2017, orele 1300;
- în data de 12.10.2017  orele 1200 , se afişează  procesul verbal privind selecţia dosarelor de concurs cu menţiunea admis sau respins.
- contestaţiile privind rezultatul selecţiei dosarelor  de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 13.10.2017, orele 12.00
- concursul pentru ocuparea postului vacant de şef Atelier constă în probă scrisă şi interviu:
     - proba scrisă va avea loc în data de 19.10.2017 începând cu ora 10.00;
     - interviul  va avea loc în data de 20.10.2017 începând cu ora 10.00.
Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113.


Bibliografie
pentru ocuparea postului de şef Atelier Preparat Mixturi Asfaltice şi Reparaţii Străzi


1.Legea nr. 215/2001- privind Administratia Publica Locala modificata si completata;
2.Legea n. 53/2003- Codul muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare;
3.Legea nr. 477/2004- Codul de conduită al personalului contractual – Norme generale de conduită profesională a personalului contractual;
4.Legea nr. 10/1995 privind calitatea în construcţii;
5.Legea 319/2006 – privind securitatea şi sănătatea în muncă;
6.STANDARD ROMÂN – SR 1848 - 7 – Semnalizare rutieră – Marcaje rutiere –  execuţia şi calitatea marcajelor;
7.NORMATIV NR-033-05 – pentru întreţinerea şi repararea străzilor.


 

A N U N Ţ

 În data  de 24 octombrie 2017,  la sediul Secţiei Preparat Mixturi Asfaltice şi Reparaţii Străzi, localitatea Valea Mare, strada Cavalerului,  f.n., judeţul Argeş  se organizează concurs pentru ocuparea a 4 (patru) posturi contractuale vacante  de muncitor la Atelierul Preparat Mixturi Asfaltice şi Reparaţii Străzi pe raza municipiului Piteşti, pe o perioadă determinată de 12 luni.
Condiţii participare:
- cetăţenia română sau a altor state din Uniunea Europeană;
- să cunoască limba română scris şi vorbit;
- vârsta minimă de 18 ani;
- starea de sănătate să corespundă postului pentru care candidează;
- să fie absolvent al unui liceu cu profil tehnic;
- să nu aibă contractul de muncă desfăcut disciplinar conform Codului muncii;
- să nu fi fost condamnat definitiv pentru săvârşirea unor infracţiuni.

La înscriere, candidaţii vor depune, la secretariatul Administraţiei Domeniului Public Piteşti, un dosar de concurs ce va cuprinde:
- cerere de participare la concurs;
- copie diplomă de bacalaureat sau adeverinţă absolvire ;
- copie  carnet muncă şi/sau adeverinţe care să ateste vechimea după data de 01.01.2011;
- copie carte de identitate;
- curriculum vitae;
- cazier juridic;
- adeverinţă medicală de la medicul de familie – să corespundă postului pentru care concurează.

Notă:
- dosarele de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 10.10.2017, orele 1300;
- în data de 12.10.2017  orele 1200 , se afişează, la sediul A.D.P.Piteşti,  procesul verbal privind selecţia dosarelor de concurs cu menţiunea admis sau respins;
- contestaţiile privind rezultatul selecţiei dosarelor  de concurs se depun la secretariatul A.D.P.Piteşti până la data de 13.10.2017, orele 12.00.
- concursul constă în probă scrisă şi interviu:
    - proba scrisă va avea loc în data de 24.10.2017 începând cu ora 10.00;
    - interviul  va avea loc în data de 25.10.2017 începând cu ora 10.00.

Relaţii suplimentare se pot obţine la Serviciul Resurse Umane, telefon 0248 223526, interior 113.

Bibliografie
pentru ocuparea a patru posturi de muncitor în cadrul Atelierului Preparat Mixturi Asfaltice şi Reparaţii Străzi


1.Legea n. 53/2003- Codul muncii, republicat cu modificările şi completările ulterioare –. Salariatul: drepturi şi obligaţii ;
2.Legea nr. 477/2004- Codul de conduită al personalului contractual – utilizarea resurselor publice;
3.Legea 319/2006 – privind securitatea şi sănătatea în muncă – Obligaţiile lucrătorilor;
4.STANDARD ROMÂN – SR 1848 - 7 – Semnalizare rutieră – Marcaje rutiere – clasificarea marcajelor;
5.NORMATIV NR-033-05 – pentru întreţinerea şi repararea străzilor –Elemente componente ale străzii şi materiale folosite.