Duminica, IUNIE 13, 2021

Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacantă

Anunț privind organizarea unui concurs pentru ocuparea unei funcţii publice de execuţie temporar vacantă la Serviciul Logistică, Achiziţii, Administrativ şi Arhivă din cadrul Poliției Locale a Municipiului Pitești


A N U N Ţ
 

Poliţia Locală a Municipiului Piteşti anunţă organizarea la sediul său din B-dul Eroilor nr. 30, Piteşti, a concursului de ocupare pe perioadă determinată a postului pentru funcţia publică de execuţie temporar vacantă în cadrul Serviciului Logistică, Achiziţii,  Administrativ şi Arhivă (postul 373306):
inspector clasa I grad profesional superior  - 1 post

Condiţiile specifice
• studii universitare de licenţă absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licenţă sau echivalentă în domeniul ştiinţelor economice sau juridice;
• vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice – minim 9 ani;
• cunoştinţe operare PC – nivel mediu;
• permis de conducere -  minim categoria B
Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare:
a) are cetăţenia română şi domiciliul în România;
b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
c) are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
d) are capacitate deplină de exerciţiu;
e) are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
f) îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
g) îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
h) nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică
înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea;
i) nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
j) nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege


Concursul constă în susţinerea a două probe

Proba scrisă  -  27.04.2017  -  orele 1000
Proba de interviu
 


Dosarul de candidat
1. formularul de înscriere prevăzut în anexa nr.3 la H.G. nr. 611/2008 pentru aprobarea normelor privind organizarea şi dezvoltarea carierei funcţionarilor publici;
2. copia actului de identitate;
3. copiile diplomelor de studii şi ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări;
4. copia carnetului de muncă sau, după caz, o adeverinţă care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
5. cazierul judiciar (acesta poate fi înlocuit cu o declaraţie pe proprie răspundere, cu obligaţia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfăşurării concursului, dar nu mai târziu de 5 zile lucrătoare de la data la care a fost declarat admis în urma selecţiei dosarelor, sub sancţiunea neemiterii actului administrativ de numire);
6. adeverinţa care să ateste starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unităţile sanitare abilitate;
7. declaraţia pe propria răspundere sau adeverinţa care să ateste că nu a desfăşurat activităţi de poliţie politică;
8. permis de conducere – minim categoria B
9. curriculum vitae
10. copie certificat de naştere şi certificat căsătorie (dacă este cazul)

Toate copiile menţionate mai sus vor fi însoţite, pentru verificarea conformităţii, de actele în original. Depunerea dosarului de înscriere la concurs fără unul sau mai multe acte menţionate mai sus, atrage respingerea participării la concurs a candidatului.

Dosarele de concurs de depun în perioada 13.04.2017 – 20.04.2017  ora 1800Bibliografie
1. Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
2. Legea nr. 7/2004 – privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, republicată;
3. Legea nr. 155/2010 – legea poliţiei locale, republicată cu modificările şi completările ulterioare;
4. H.G. nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
5. H.G. Nr. 841/1995 privind procedurile de transmitere fără plată şi de valorificare a bunurilor aparţinând instituţiilor publice, cu modificările şi completările ulterioare;
6. Ordinul Ministerului Finanţelor Publice Nr.2861/2009 pentru aprobarea Normelor privind organizarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii
7. Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare;
8. H. G. Nr. 395/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor referitoare la atribuirea contractului de achiziţie publică/acordului-cadru din Legea nr. 98/2016 privind achiziţiile publice