Vineri, DECEMBRIE 4, 2020

Anunț concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a două posturi contractuale vacante de îngrijitor

          Primăria Municipiului Piteşti organizează, în data de 03.11.2020, ora 1000, la sediul său din Piteşti, strada Victoriei nr. 24, concurs pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a două posturi contractuale vacante de îngrijitor în cadrul Serviciului Achiziții, Administrativ.
          Condiţiile specifice pe care trebuie să le îndeplinească participanţii la concurs sunt următoarele:
          - studii medii;
          Nu este necesară vechime în muncă.
          Condiţiile generale pe care trebuie sa le îndeplinească participanţii la concurs sunt:
              a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
              b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
              c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
              d) are capacitate deplină de exerciţiu;
              e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
              f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
              g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.
          Probele de concurs se vor desfăşura la sediul Primăriei Municipiului Piteşti din str. Victoriei nr. 24, după cum urmează:
              - 03.11.2020, ora 1000 – proba  scrisă;
              - 09.11.2020, ora 0900 – proba practică
              - 09.11.2020, ora 1300-  interviul.
          Actele necesare pentru participarea la concurs şi tematica concursului se pot obţine de la Primăria Municipiului Piteşti, str. Victoriei nr. 24, intrarea „D”, Compartimentul  Relaţii Publice.
          Relaţii suplimentare se pot obţine de la Biroul Management Resurse Umane, la telefon 0372481819.
          Termenul limită pentru depunerea dosarelor de înscriere la concurs este data de 27.10.2020.  
        

Pentru calendar concurs click aici
Pentru acte necesare click aici
Pentru atribuții specifice click aici
Pentru bibliografie click aici
Pentru drepturi și obligații salariați click aici
Pentru rezultate proba scrisă, click aici
Pentru rezultat contestație click aici
Pentru rezultate proba practică, click aici
Pentru rezultatele finale, click aici