Joi, MARTIE 21, 2019

Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire

Serviciul Urbanism și Autorizații de Construire

PRIMĂRIA MUNICIPIULUI PITEŞTI – ORGANIGRAMA
    DIRECŢIA TEHNICĂ ŞI DE URBANISM 
    SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE

Şef Serviciu: Cristian Marcel Glogojeanu
Cam. nr: 27A
Tel: 0248 / 213.994, interior 222
       0372/ 481.816 
Fax: 0248/ 212.166

Misiunea: 

•Gestionarea teritoriului Municipiului Piteşti, asigurând indivizilor şi colectivităţilor dreptul de folosire echitabilă şi responsabilitatea pentru o utilizare eficientă a teritoriului;
•Constatarea şi controlul disciplinei în construcţii.


Atribuţii:

•verifică documentaţiile pentru certificate de urbanism şi autorizaţii de construire, le prezintă spre analiză şi aprobare în comisia tehnică; redactează actele potrivit recomandărilor stabilite, urmăreşte semnarea lor de către cei  abilitaţi;
•eliberează solicitanţilor certificatele de urbanism şi autorizaţiile de construire, asigurând înregistrarea şi în format electronic;
•întocmeşte şi eliberează adrese pentru nomenclatorul stradal după analizarea actelor prezentate şi efectuarea de verificări;
•calculează taxele instituite prin lege pentru emiterea certificatelor de urbanism şi autorizaţiilor de construire şi urmăreşte încasarea acestora; întocmeşte lunar situaţii financiare;
•stabileşte încadrarea în zonă a terenurilor în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare, în  vederea înscrierii la rolul agricol şi a stabilirii impozitului datorat de către cetăţeni;
•emite avize Consiliului Judeţean Argeş pentru lucrări care depăşesc limita unităţii administrative a municipiului;
•verifica conţinutul documentaţiilor  P.U.D/ P.U.Z;
•asigură consultanţă şi sprijinul de specialitate pe problematica economică şi de management economic, în privinţa regularizării taxei de autorizare, a calculului majorărilor de întârziere şi a altor reglementari în domeniul fiscal, participând efectiv la recuperarea creanţelor;
•participă la recepţia lucrărilor de construcţiie autorizate, în conformitate cu dispoziţiile legale în vigoare;
•gestionează înştiinţările de începere a lucrărilor, operând data de începere în sistemul informatic;
•întocmeşte referatul privind compensarea ori restituirea unor sume, rezultate ca urmare a regularizării taxei de autorizare;
•transmite, săptămânal Direcţiei Economice, lista nominală a persoanelor fizice şi juridice beneficiare a autorizaţiilor de construire pentru care a fost regularizată taxa pentru eliberarea autorizaţiei de construire;
•întocmeşte procese-verbale de constatare pentru construcţii realizate fără autorizaţie de construire (dar prescrise) pentru impunere sau în vederea realizării documentaţiei cadastrale;
•eliberează la cererea beneficiarilor copii „conforme” de pe acte aflate în arhiva unităţii (autorizaţii de construire, certificate de urbanism, procese-verbale de recepţie, nomenclator stradal,  documentaţii tehnice, etc.);
•întocmeşte situaţiile financiare solicitate de către organele de control;
•analizează şi propune  soluţii pentru modificarea, actualizarea sau implementarea unor taxe şi impozite locale, în condiţiile legii;
•urmăreşte măsurile legal dispuse în urma controalelor efectuate în teritoriu de către Inspectoratul de Stat în Construcţii;
•îi încunoştinţează pe beneficiarii autorizaţiilor de construire cu termen de executare a lucrărilor expirate, că, potrivit dispoziţiilor legale în materie, au obligaţia să convoace comisia de recepţie şi să regularizeze taxa de autorizare;
•întocmeşte calculul regularizării taxei pentru autorizaţiile de construire;
•participă la expertizele care au ca obiect litigii privind executarea lucrărilor de construcţii şi  transmite eventualele obiecţiuni şi informări Compartimentului Juridic;


 Fişierele de mai jos sunt disponibile pentru download:

      - cerere pentru emiterea autorizaţiei de construire/desfiinţare
      - cerere pentru emiterea certificatului de urbanism
Pentru a descărca aceste fişiere, vă rugăm apăsaţi click cu butonul drept al mouse-ului pe link, după care selectaţi opţiunea Save Target As/Salvează legătura ca...