Joi, OCTOMBRIE 17, 2019

PUZ S.C. NICOLE ASIST LOGISTIC S.R.L. pentru terenul situat în D.N.65B KM. 4 + 412

ANUNȚ DE INTENȚIE
privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal
pentru terenul situat în extravilanul municipiului Pitești, D.N.65B KM. 4 + 412 (autostrada)
în vederea realizării “Construire hale depozitare și servicii”


          
INIȚIATOR / BENEFICIAR
S.C. NICOLE ASIST LOGISTIC S.R.L., Pitești

ELABORATOR
S.C. ARHIAMA PRO DESIGN S.R.L.
Arh. Amalia Gugui

OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE
Amplasamentul studiat are o suprafață de 9 417,00 m.p. și este  situat în extravilanul municipiul Pitești, adiacent D.N.65B (în vecinătatea limitei adiministrative cu comuna Bradu și a platformei industriale a Arpechimului).
Conform P.U.G. municipiul Pitești aprobat cu H.C.L. nr. 113/1999, terenul studiat se află în extravilanul municipiului Pitești, având categoria de folosință teren arabil.
În zona studiată, funcțiunile dominante sunt reprezentate de terenuri agricole în extravilan și terenuri curți – construcții în intravilan (cu P.U.Z.-uri aprobate) cu funcțiuni mixte – servicii și industrie (depozitare).
S.C. Nicole Asist Logistic S.R.L. nu are acces auto direct din D.N.65B. Accesul la teren se va realiza de pe terenul S.C. Nicole Exim Spedition S.R.L. prin două benzi auto (intrare, respectiv ieșire) cu lățimea 3,50 m fiecare.
Se vor amenaja 59 locuri de parcare pe platforme betonate, din care 8 locuri de parcare pentru autovehicule de mare tonaj.
Zona reglementată prin P.U.Z. va fi introdusă în intravilanul municipiului Pitești. Zonificare – I (cu două subzone, respectiv subzonă industrie – depozitare cu h. maxim = 10.00 m; subzonă servicii complementare cu h. maxim 15,00 m; circulații (carosabil, pietonal și parcări), spații verzi și rețele și gospodărie comunală).
Funcțiunea propusă pentru terenul studiat – Industrie (industrie nepoluantă și depozitare) și servicii complementare - va dezvolta și completa zona studiată, care are un mare potențial de dezvoltare economică.
Profilul activității: industrie (depozitare) și servicii complementare.
Se propune: introducerea terenului arabil cu suprafata de 9.417,00 din extravilan în intravilanul municipiului Pitești pentru a permite edificarea obiectivelor propuse.
Indicatori de utilizare a terenului:
Subzona servicii complementare: h.maxim = 15,00 m;
Subzona industrie: h.maxim = 10,00 m; 
P.O.T.maxim = 50,00 %; 
C.U.T. maxim = 1,00;
C.U.T. volumetric maxim = 6,00.
Activitati propuse:
 - subzona servicii complementare – funcțiuni administrative;
 - subzona industrială – industrie nepoluantă (prelucrări metalice) și depozitare.
În conformitate cu prevederile art. 58 -61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi ale Ordinului nr. 2701/ 2010 pentru  aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, vă invităm să formulaţi în scris observații, propuneri,sugestii si opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie investiţională prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primarie@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.
Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului interesat de această investiție posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea P.U.Z.
Anunțul de intenție privind elaborarea P.U.Z  în  vederea realizării „Construire hale depozitare și servicii” se publică pe pagina de internet a  Primăriei Municipiului Pitești-www.primariapitesti.ro- secțiunea Informații publice/ Informații urbanistice și administrative/ Consultare și informare publică-, însoțit de memoriul de prezentare, regulamentul local de urbanism aferent și planșele de reglementări urbanistice U3 și U4, și pot fi consultate de persoanele interesate.
De asemenea, cei afectaţi  sau interesați de această investiție pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile din P.U.Z., înainte de elaborarea documentației.
Publicul este invitat să consulte documentația și la sediul primărie-Direcția Arhitect Șef-cam.27, etaj.1, marți între orele 08.00-12.00 și joi 14.00-18.00 și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris.

Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin:
SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
Adresa: str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș,
Program cu publicul: marți 08,00-12,00 și joi orele 14,00-18,00, cam. nr. 27, etaj 1

Telefon: 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166
e-mail: primaria@primariapitesti.ro