Joi, OCTOMBRIE 17, 2019

PUZ CONSTANTINESCU FLORICA pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Războieni, nr. 8

Nr. 49931 /22.10.2018

ANUNȚ DE INTENȚIE
Privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal
pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Războieni, nr. 8
în vederea realizării “Clădiri locuințe colective și spații cu altă destinație”

          
INIȚIATOR / BENEFICIAR
CONSTANTINESCU GHEORGHE
CONSTANTINESCU FLORICA

 ELABORATOR
 S.C. ARCA PROIECT 2000 S.R.L.
 Arh. Anton Staicu

OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE
 Amplasamentul studiat are o suprafață de 5.550,00 m.p. și este  situat în municipiul Pitești, str. Războieni, nr.8, în U.T.R. nr. 32-I 32a subzonă unități industrial și funcțiuni complementareadmise zoneiȘ inități industrial și agroindustriale, servicii nepoluante, spații verzi amenajate, accese pietonale și carosabile, rețele tehnico-edilitare, conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999.
           Accesul pietonilor și autovehiculelor se face din str. Războieni și str. Nicolae Dobrin.
  P.O.T. maxim = 50 %
  C.U.T. maxim  = 1,5
  Prevederi P.U.Z. propuse:
P.U.Z. studiază suprafața de 36 001,95 m.p.;
Se propune amplasarea a două construcții cu regim de înălțime S+P+9E cu 53 de apartamente și 250 m.p. cu altă destinație;
Carosabil + parcaje = 555,00 m.p. ( 10,00%);
Spații verzi amenajate = 1 387,50 m.p.( 25,00%);
Suprafața construită = 3 330,00; Suprafața desfășurată = 21 822,50
Regimul de aliniament la str. Războieni este de min. 6,00 m de la limita carosabilului către amplasament și la 4,00 m de la aleile carosabile din zona studiată;
Distanța față de limita proprietății între fronturile principale și posterioare este de H/2, dar nu mai mica de 5,00 m, curespectarea condițiilor de însorire ;
  P.O.T. = 45-60 %;
  C.U.T.   = 3,95;
  H min. cornișe = 17,00 m- H max. cornișe = 42,00 m.
           În conformitate cu prevederile art. 58 -61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi ale Ordinului nr. 2701/ 2010 pentru  aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, vă invităm ca în perioada 24.10.2018-09.11.2018 să formulaţi în scris observații, propuneri,sugestii si opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie investiţională prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primarie@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.
           Anunțul de intenție privind elaborarea P.U.Z. în vederea realizării „Clădiri locuințe colective și spații cu altă destinație” se publică pe pagina de internet a  Primăriei Municipiului Pitești-www.primariapitesti.ro- secțiunea Informații publice/ Informații urbanistice și administrative/ Consultare și informare publică-, însoțit de memoriul de prezentare, Regulamemtul local de urbanism aferent P.U.Z.,planșele desenate și studiul geotehnic, care pot fi consultate de persoanele interesate.
           Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului interesat de această investiție posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobare.
           De asemenea, cei afectaţi  sau interesați de această investiție pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile din P.U.Z., înainte de elaborarea documentației.
          Publicul este invitat să consulte documentația și la sediul primărie-Direcția Arhitect Șef-cam.27, etaj.1, marți între orele 08.00-12.00 și joi 14.00-18.00 în perioada 24.10.2018-09.11.2018 și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris.
Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin :
SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
Adresa : str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș,
Program cu publicul : luni 08,00-12,00 și joi orele 14,00-18,00, cam. nr. 27, etaj 1
Telefon : 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166,  e-mail: primaria@primariapitesti.ro