Joi, OCTOMBRIE 17, 2019

PUZ - Str.Căpitan Cuțui, nr. 13 - S.C. NICOMARSAM IDEAL S.R.L

ANUNȚ DE INTENȚIE
privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal
pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, strada Căpitan Cuțui, nr. 13
în vederea realizării “Construire locuințe înșiruite P+1E+M”

          
                     INIȚIATOR / BENEFICIAR
            S.C. NICOMARSAM IDEAL S.R.L., Pitești

                     ELABORATOR
           S.C. ARHIAMA PRO DESIGN S.R.L.
           Arh. Amalia Gugui

                   OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE
           Amplasamentul studiat are o suprafață de 909,00 m.p. și este  situat în intravilanul municipiul Pitești, accesul auto și pietonal fiind asigurat din strada Căpitan Cuțui.
           Conform P.U.G. municipiul Pitești aprobat cu H.C.L. nr. 113/1999, terenul studiat este situat în UTR 33A, subzona I (33A)a – unități producție, depozitare.
           Zona reglementată prin P.U.Z. va fi supusă unei reconversii funcționale (din funcțiune industrială în zonă rezidențială – locuințe înșiruite cu regim mic de înălțime) și parcelarea unei suprafețe de 909,00 mp în vederea obținerii a cinci loturi, din care patru loturi pentru construire locuințe înșiruite – LM(b) și un lot pentru creare drum acces cu lățime l = 5,00 – CcR(b).
           Funcțiunea propusă pentru terenul studiat: zonă locuințe cu regim mic de înălțime – maxim P+1E+M, zonă circulație rutieră, zonă spații verzi și gospodărie comunală.
           Pe lotul studiat, se propun locuințe individuale organizate pe 3 niveluri, respectiv cu regim de înălțime P+1E+M.
           Indicatori de utilizare a terenului: 
                   - P.O.T.maxim = 35,00 %; 

                 - C.U.T. maxim = 0,84;
                 - R.h. maxim propus = P+1E+M;
                 - H. maxim cornișă = 9,00 m.
           În conformitate cu prevederile art. 58 -61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi ale Ordinului nr. 2701/ 2010 pentru  aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, vă invităm să formulaţi în scris observații, propuneri, sugestii si opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie investiţională prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primarie@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.
           Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului interesat de această investiție posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea P.U.Z.
           Anunțul de intenție privind elaborarea P.U.Z  în  vederea realizării „Construire locuințe înșiruite P+1E+M” se publică pe pagina de internet a  Primăriei Municipiului Pitești-www.primariapitesti.ro- secțiunea Informații publice/ Informații urbanistice și administrative/ Consultare și informare publică-, însoțit de memoriul de prezentare, regulamentul local de urbanism aferent și planșele de reglementări urbanistice U3 și U4, și pot fi consultate de persoanele interesate.
           De asemenea, cei afectaţi  sau interesați de această investiție pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile din P.U.Z., înainte de elaborarea documentației.
          Publicul este invitat să consulte documentația și la sediul primărie-Direcția Arhitect Șef-cam.27, etaj.1, marți între orele 08.00-12.00 și joi 14.00-18.00 și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris.
Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin :
SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
                  Adresa : str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș,
                   Program cu publicul : marți 08,00-12,00 și joi orele 14,00-18,00, cam. nr. 27, etaj 1

                Telefon : 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166
                    e-mail: primaria@primariapitesti.ro