Joi, OCTOMBRIE 17, 2019

PUZ - str. Gârlei, nr. 11 și F.N. - ANCA DUMITRU și COSTACHE GHEORGHE SANDU

Nr. 22730/15.05.2019

ANUNȚ DE INTENȚIE
Privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal
pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Gârlei, nr. 11 și F.N.
în vederea realizării “Construire trei locuințe individuale”

INIȚIATOR / BENEFICIAR
ANCA DUMITRU ȘI COSTACHE GHEORGHE SANDU

ELABORATOR
S.C. ARHIAMA PRO DESIGN SRL,
Arh. Amalia Gugui

OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE

Suprafața teritoriului care urmează a fi reglementată prin PUZ și RLU are 4.750,00 mp (din care 1.950,00 curți construcții ) reprezentând suprafața terenurilor care au generat PUZ
Conform P.U.G. municipiul Pitesti aprobat cu H.C.L. nr. 113/1999, terenurile studiate sunt situate în P21a+(VP) – subzonă pădure – parc cu valoare peisagistică.
Din punct de vedere funcțional, propunerea urmărește păstrarea caracterului zonei, respectiv locuirea în imobile tip locuințe individuale (loturile studiate asigurând continuitatea zonei rezidențiale care s-a dezvoltat în frontul principal al străzii Gârlei). Beneficiarii solicită amplasarea a șase imobile cu locuințe individuale (câte trei pentru fiecare lot studiat), dar și amenjări auxiliare (accese carosabile și pietonale, locuri de parcare și spații verzi) pe terenurile situate în intravilanul municipiului Pitesti, strada Gârlei, nr. 11 și F.N.
Indicatori urbanistici propuși:
P.O.T. max = 40 %;
C.U.T. max = 0,80;
Regim maxim de înălțime: P+1E;
H. maxim cornișă = 7,00 m
Zonificare – LM (zonă rezidențială – locuințe cu regim mic de înălțime ) și CcR (căi de comunicație rutieră – cale de acces comun cu lățime de 7,00 m).
Funcțiunea propusă pentru terenul studiat: zonă locuințe cu regim mic de înălțime – maxim P+1E, zonă circulații rutieră, zonă spații verzi și gospodărie comunală.
În conformitate cu prevederile art. 58-61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi ale Ordinului nr. 2701/ 2010 pentru  aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, vă invităm ca în perioada 20.05.2019 - 10.06.2019 să formulaţi în scris observații, propuneri,sugestii si opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie
investiţională prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primarie@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.
Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului interesat de această investiție posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea P.U.Z.
Anunțul de intenție privind elaborarea P.U.Z în  vederea realizării „Construire trei locuințe individuale” se publică pe pagina de internet a  Primăriei Municipiului Pitești-www.primariapitesti.ro- secțiunea Informații publice/ Informații urbanistice și administrative/ Consultare și informare publică-, însoțit de memoriul justificativ și planșele desenate, care pot fi consultate de persoanele interesate.
De asemenea, cei afectaţi  sau interesați de această investiție pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile din P.U.Z., înainte de elaborarea documentației.
Publicul este invitat să consulte documentația și la sediul primărie-Direcția Arhitect Șef-cam.27, etaj.1, marți între orele 08.00-12.00 și joi 14.00-18.00 în perioada  20.05.2019 - 10.06.2019 și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris.
Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin:
COMPARTIMENT DEZVOLTARE URBANĂ - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
Adresa: str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș,
Program cu publicul: marți 08,00-12,00 și joi orele 14,00-18,00, cam. nr. 27, etaj 1
Telefon: 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166
e-mail: primaria@primariapitesti.ro