Duminica, AUGUST 25, 2019

PUZ - SC DENISSON ENERGY pentru terenul situat în DN 65B

ANUNȚ DE INTENȚIE
Privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal
pentru terenul situat în extravilanul municipiului Pitești, D.N.65B
(autostrada București – Pitești), în vederea realizării
“ Construire stație de depozitare și distribuție a gazelor naturale comprimate la vehicule (GNCV) și stație distribuție GPL pentru autovehicule”

INIȚIATOR / BENEFICIAR
S.C. DENISSON ENERGY S.R.L.
ELABORATOR
S.C. ARHIAMA PRO DESIGN S.R.L.
Arh. Amalia Gugui

 

OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE


Suprafața de teren reglementată în P.U.Z, în suprafață de 3 000,00 mp, este situată în extravilanul municipiului Pitești, cu acces auto din D.N. 65B. În zona studiată, funcțiunile dominante sunt reprezentate de terenuri agricole în extravilan și terenuri curți – construcții în intravilan (cu P.U.Z.-uri aprobate) cu funcțiuni mixte – servicii și industrie (depozitare).
Prin tema de proiectare, beneficiarul a solicitat amplasarea pe acest teren a unei stații de depozitare și distribuție a gazelor naturale comprimate compusa din doua pompe și o stație GPL compusa dintr-o pompă, dar și cabină operator cu grup sanitar, parcare, semnalistică și racord rutier la DN 65B.
Se vor amenaja 4 locuri de parcare pentru clienți.
Funcțiunea propusă pentru terenul studiat: zonă servicii – stație de depozitare și distribuție gaze naturale comprimate la vehicule și stație distribuție GPL la autovehicule (cabină operator h. maxim = 4.40 m; copertina h. maxim = 6.00 m), zona de circulație (carosabil, pietonal și parcări), zona spații verzi, rețele și gospodărie comunală.
Funcțiunea propusă pentru terenul studiat - servicii - va dezvolta și completa zona studiată, care are un mare potențial de dezvoltare economică.
Obiectivele propuse vor pastra următoarele retrageri minime față de limitele de proprietate:
• distanța minimă de 5,00 m față de limita estică de proprietate către LOT 2;
• distanța minimă de 5,00 m față de limita sudică de proprietate către Arpechim;
• distanța minimă de 17,00 m față de limita vestică de proprietate către S.C. Diver Stil Service S.R.L.;
• distanța minimă de 15,00 m față de limita nordică de proprietate către DN 65B.
Această investiție va dezvolta zona studiată prin mobilarea terenului cu funcțiuni importante pentru dezvoltarea economică, socială și urbanistică a municipiului Pitești.
Indicatorii de utilizare a terenului:  P.O.T.max = 25,00 %;  C.U.T. maxim = 0,30.
În conformitate cu prevederile art. 58 -61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi ale Ordinului nr. 2701/ 2010 pentru  aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, vă invităm ca în perioada 20.06.2018- 16.07.2018 să formulaţi în scris observații, propuneri,sugestii si opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie investiţională prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primarie@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.
Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului interesat de această investiție posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea P.U.Z.
De asemenea, cei afectaţi  sau interesați de acestă investiție pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile din P.U.Z., înainte de elaborarea documentației.
Publicul este invitat să consulte documentația depusă la primărie-Direcția Arhitect Șef-cam.27, etaj.1, marți între orele 08.00-12.00 și joi 14.00-18.00 în perioada 20.06.2018- 16.07.2018 și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris.

Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin :
SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
Adresa: str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș,
Program cu publicul: luni 08,00-12,00 și joi orele 14,00-18,00, cam. nr. 27, etaj 1
Telefon: 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166
e-mail: primaria@primariapitesti.ro