Duminica, OCTOMBRIE 21, 2018

PUZ - S.C. CATALI IMOBILIARE ATM S.R.L. pentru terenul situat în str. Remus Macarie, nr. 1

Nr. 31011/04.07.2018


ANUNȚ DE INTENȚIE
Privind elaborarea Planului Urbanistic Zonal
pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Remus Macarie, nr. 1
în vederea realizării “ Construire ansamblu rezidențial cu 3 clădiri de locuințe colective – P+5E, P+6E, D+P+6E”

          
                    

INIȚIATOR / BENEFICIAR
S.C.  CATALI  IMOBILIARE  ATM S.R.L.

 ELABORATOR
 S.C.  ZOOM INTERIOR DESIGN PLUS S.R.L.
 Arh. Buzilă Mihaela-Eliza

            OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE
           Suprafața studiată este de 10 480 m.p., iar terenul care a generat P.U.Z.-ul este de 4999 m.p. și este  situat în intravilanul municipiul Pitești, str. Remus Macarie, nr.1, în U.T.R. LMh + Isb + Pb18 zonă pentru locuințe, instituții și servicii cu înălțime variabilă, conform P.U.G.-ului aprobat prin H.C.L. nr. 113/ 1999.
          Se propun trei corpuri de clădire de locuințe colective cu regim de înălțime între P+5 E și D+P+6E. În incintă se vor asigura dotări de interes public necesare : accese pietonale și auto, spații verzi , loc de joacă, spațiu destinat colectării deșeurilor și parcări necesare numărului de apartamente propus.
           Accesul pietonilor și autovehiculelor se va face din str.Aleea Vasile Goldiș, aflată în partea de Sud-Est a terenului. Se va crea o arteră de circulație în incintă, cu lățimea de 5,00m, care va face legătura dintre Strada Ovid Densușianu și Aleea Vasile Goldiș pentru fluidizarea traficului auto.
           Se va realiza un trotuar de-a lungul strazii Aleea Vasile Goldiș cu o lățime de 1,50 m. Se va lărgi carosabilul până la o lățime de 6,00m.
           Distanțele între construcțiile de pe aceeași latură a aliniamentului nu vor fi mai mici de 3,00 m.
           Se vor asigura: spații verzi plantate în proporție de 16,2%, parcări dale inierbate = 24%, circulații auto =14,80%, circulații pietonale = 10%.
           Distanțele minime față de limitele de proprietate:
la Sud-Est 7,00 m
la Sud-Vest 3,85 m
la Nord-Est 5,50 m
la Nord-Vest 5,10m
           Clădirile se vor retrage faţă de limitele laterale ale parcelei cu cel puţin ¼  din înălţimea la cornişă a celei mai înalte clădiri dintre două construcții învecinate, dar nu cu mai puţin de 3.0 metri.
           P.O.T. maxim propus = 35 %
           C.U.T.maxim  propus = 2,4
           H max. cornișă = 24,80 m                                                         
           În conformitate cu prevederile art. 58 -61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi ale Ordinului nr. 2701/ 2010 pentru  aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, vă invităm ca în perioada 05.07.2018-30.07.2018 să formulaţi în scris observații, propuneri,sugestii si opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie investiţională prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primarie@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.
           Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului interesat de această investiție posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea P.U.Z.
           De asemenea, cei afectaţi  sau interesați de această investiție pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile din P.U.Z., înainte de elaborarea documentației.
          Publicul este invitat să consulte documentația și la sediul primărie-Direcția Arhitect Șef-cam.27, etaj.1, marți între orele 08.00-12.00 și joi 14.00-18.00 în perioada 05.07.2018-30.07.2018 și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris.
Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin :
SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
Adresa : str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș,
Program cu publicul : luni 08,00-12,00 și joi orele 14,00-18,00, cam. nr. 27, etaj 1
Telefon : 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166, e-mail: primaria@primariapitesti.ro