Joi, OCTOMBRIE 17, 2019

PUD Văcaru Sorin - pentru terenul situat în strada Victoriei, nr. 16

Nr. 22446/14.05.2019

ANUNȚ DE INTENȚIE
Privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Victoriei, nr. 16
în vederea “Construire clădire multifuncțională”

        
INIȚIATOR / BENEFICIAR
VĂCARU SORIN și VĂCARU RAMONA

ELABORATOR
S.C. ARCA PROIECT 2000 S.R.L.
Arh. Anton Staicu

OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE
Amplasamentul studiat are o suprafață de 1.137,00 m.p. și este  situat în zona centrală U.T.R.1, subzonă destinată funcțiunilor cu caracter central, serviciilor și locuințelor, conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. 204/2004. Imobilul este situat în zonă protejată cu valoare istorico-arhitecturală.
Regulile de construire conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. 204/2004:
P.O.T. maxim = 40 %, C.U.T. maxim = 3,4 pentru zona de locuințe;
P.O.T. maxim = 60 %, C.U.T. maxim = 3,4 pentru zona mixtă.
H max. P+7E.
Pe acest teren, arhitectul a propus a se amplasa o construcție cu destinaţie multifuncțională: locuire - apartamente colective și spații cu altă destinație, având regimul de înălțime subsol (două) + parter și 7E, construcție ce va ocupa la sol suprafața de maxim 682,20 m.p., iar suprafaţa desfăşurată maximă admisă de 3.865,50 m.p. Noua construcție va avea 27 de apartamente și o suprafață pentru spații cu altă destinație funcțională de 533,80 m.p., rezultând 42 de locuri de parcare/garare.
Procentul de ocupare a terenului obiectivului va fi de max : 60,00 % (P.O.T.)
Coeficientul de utilizare a terenului obiectivului va fi de max : 3,40 (C.U.T.)
Spatii verzi amenajate = 10,64%
Distanțele față de clădirile direct învecinate variază între:
NE – Berăria Kers = 20,10 m,  Bistro (constr. metalica demontabilă) = 16,75 m
SE - Hotel Alcadibo – 33,95m, Centru de Afaceri – 37,20 m
SV - Magazin „ Zara” = 32,20 m
NV - Cladire birouri „Corona” = 24,05 m
Distantele clădirii propuse până la limita proprietății față de domeniul public reprezentat de alei carosabile variază între 2,20m și 5,45m. Distanța clădirii propuse până la limita proprietății față de drumul de servitute pe latura SE variabil între 0,60m și 1,50m, iar față de proprietațile private pe latura SV esta variabilă de la 6,80m la 7,05m.
În conformitate cu prevederile art. 58-61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi ale Ordinului nr. 2701/ 2010 pentru  aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, vă invităm ca în perioada 20.05.2019-10.06.2019 să formulaţi în scris observații, propuneri,sugestii si opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie investiţională prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primarie@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.
Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului interesat de această investiție posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea P.U.D.
Anunțul de intenție privind elaborarea P.U.D în   vederea „Construire clădire multifuncțională” se publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Pitești-www.primariapitesti.ro- secțiunea Informații publice/ Informații urbanistice și administrative/ Consultare și informare publică, însoțit de memoriul justificativ și planșele desenate, care pot fi consultate de persoanele interesate.
De asemenea, cei afectaţi  sau interesați de această investiție pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile din P.U.D., înainte de elaborarea documentației.
Publicul este invitat să consulte documentația și la sediul primărie-Direcția Arhitect Șef-cam.27, etaj.1, marți între orele 08.00-12.00 și joi 14.00-18.00 în perioada 20.05.2019-10.06.2019 și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris.
Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin:
COMPARTIMENT DEZVOLTARE URBANĂ - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
Adresa: str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș,
Program cu publicul: marți 08,00-12,00 și joi orele 14,00-18,00, cam. nr. 27, etaj 1
Telefon: 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166
e-mail: primaria@primariapitesti.ro