Duminica, AUGUST 18, 2019

PUD Trâmbițaș Radu Alexandru pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 36

Nr. 25985/ 06.06.2018

ANUNȚ DE INTENȚIE
Privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 36
în vederea realizării “ Demolare construcții existente C1,C2 și construire clădire cabinete medicale P+1E  și împrejmuire teren

            
INIȚIATOR / BENEFICIAR
Trâmbițaș Radu Alexandru și Trâmbițaș Amalia Georgiana

ELABORATOR
S.C. Advanced Structural Design S.R.L.
Arh. Cornelia Bordean

 

            OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE
           Amplasamentul studiat are o suprafață de 370 m.p. și este  situat în municipiul Pitești, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 36. Terenul studiat face parte conform Planului Urbanistic Zonal  al municipiului Pitești, aprobat prin HCL 204/2004, în subzona La3 - subzona locuinţelor individuale și colective de înălțime medie P+3 - 4 niveluri, situate în ansambluri preponderent rezidențiale.
          Conform P.U.Z.-ului aprobat, indicatorii urbanistici sunt următorii: POT max. = 40% pentru locuințe și POT max. = 45% pentru servicii și CUT max = 2.
          Pe terenul actual sunt amplasate în prezent două construcții: C1 cu funcțiunea de locuință în suprafață de 106 mp și C2 cu funcțiunea de anexă în suprafață de 21 mp.
          Accesul carosabil și cel pietonal se realizează din str. Pictor Nicolae Grigorescu (situata la sud-vestul amplasamentului).
          Se doreşte construirea unei clădiri individuale având un regim de înălţime de P+1E, în care vor funcționa cabinete medicale, servicii complementare locuirii.
          Se propune:
- Demolarea construcțiilor existente C1 și C2
- Suprafața construită la sol: 156,98 mp; Suprafața desfășurată:337,27 mp;
-P.O.T. propus= 42,65%, C.U.T. propus= 0,91;
- se vor asigura 2 locuri de parcare la nivelul terenului sitematizat;
Distanțele minime ale construcției propuse față de vecinătăți sunt:
- Nord-Est: 0,70 m;
- Sud-Est : 2,37 m;
- Sud-Vest : 2,08 m;
- Nord-Vest : 4,96 m (terasă) / 8,42 m (clădire)
            În conformitate cu prevederile art. 58 -61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi ale Ordinului nr. 2701/ 2010 pentru  aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, vă invităm ca în perioada 07.06.2018- 25.06.2018 să formulaţi în scris observații, propuneri,sugestii si opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie investiţională prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primarie@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.
           Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului interesat de această investiție posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea P.U.D.
          De asemenea, cei afectaţi  sau interesați de acestă investiție pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile din P.U.D., înainte de elaborarea documentației.
         Publicul este invitat să consulte documentația depusă la primărie-Direcția Arhitect Șef-cam.27, etaj.1, marți între orele 08.00-12.00 și joi 14.00-18.00 în perioada 07.06.2018- 25.06.2018 și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris.
Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin :
SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
Adresa : str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș,
Program cu publicul : luni 08,00-12,00 și joi orele 14,00-18,00, cam. nr. 27, etaj 1
Telefon : 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166
e-mail: primaria@primariapitesti.ro