Luni, OCTOMBRIE 14, 2019

PUD S.C. SENATOR S.R.L pentru terenul situat în str. Ana Ipătescu, nr. 4

ANUNȚ DE INTENȚIE
Privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul
municipiului Pitești, str. Ana Ipătescu, nr. 4, în vederea realizării “ Construire hotel  ”

          
                    

           INIȚIATOR / BENEFICIAR
           S.C. SENATOR  S.R.L., Pitești

           ELABORATOR
           S.C.  ARHIAMA PRO DESIGN SRL
          Arh. Amalia Gugui

          OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE
        Amplasamentul studiat are o suprafață de 263,00.m.p. și este  situat în municipiul Pitești, str. Ana Ipătescu, nr. 4 într-o zonă destinată funcțiunilor cu caracter central, serviciilor și locuințelor, cu acces carosabil și pietonal din strada Ana Ipătescu.
        Prevederi  P.U.Z. – R.L.U. aprobate anterior prin H.C.L. nr. 204/2004:
- LA2 – zona destinata functiunilor cu caracter central, serviciilor si locuintelor;
- Functiunea dominanta a zonei – functiuni cu caracter central;
- P.O.T. maxim = 75,00%; C.U.T. maxim = 2,40.
        Prevederi P.U.D. propuse:
Funcțiunea propusă – servicii turistice și cazare (hotel);
Subsol – garaj (6 locuri de parcare), adăpost de protecție civila și spațiu colectare deșeuri menajere;
Parter – spații funcționale hotel (recepție, zonă oficiu, zonă mic dejun, grupuri sanitare, scara cu lift);
Etaje I – III = 15 camere de cazare (5 camere cazare pe nivel);
Regimul de înălțime propus este Sb+P+3E;
             Se asigură 11 locuri de parcare
Retragerea minimă față de aliniament:
          -  2,00 m de la trotuar strada Ana Ipătescu.
Față de imobilele învecinate, construcția propusă va păstra următoarele distanțe:
           -  o distanță minimă de 4,91 m parter față de blocul 2 cu regim de înălțime P+3E;
           -  o distanță minimă de 16,31 m față de Casa Corpului Didactic cu regim de înălțime P+1E;
           - o distanță minimă de 18,13 m față de blocul 1 cu regim de înălțime P+3E.
             Spații verzi - o suprafață de 22,20 mp spații verzi amenajate la sol.
Suprafata desfasurata totala propusa = 800,00 m.p.
             Suprafata desfasurata propusa pentru calul C.U.T. (fara garaj subsol) = 595 m.p.
P.O.T. =  63,00%; C.U.T. =  2,26.
                     În conformitate cu prevederile art. 58 -61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi ale Ordinului nr. 2701/ 2010 pentru  aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, vă invităm ca în perioada 04.09.2018-19.09.2018 să formulaţi în scris observații, propuneri,sugestii si opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie investiţională prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primarie@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.
                     Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului interesat de această investiție posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea P.U.D.
                   Anunțul de intenție privind elaborarea P.U.D  în  vederea realizării ”Construire hotel” se publică pe pagina de internet a  Primăriei Municipiului Pitești-www.primariapitesti.ro- secțiunea Informații publice/ Informații urbanistice și administrative/ Consultare și informare publică-, însoțit de memoriul justificativ și planșele desenate, care pot fi consultate de persoanele interesate.
                     De asemenea, cei afectaţi  sau interesați de această investiție pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile din P.U.D., înainte de elaborarea documentației.
                     Publicul este invitat să consulte documentația și la sediul primărie-Direcția Arhitect Șef-cam.27, etaj.1, marți între orele 08.00-12.00 și joi 14.00-18.00 în perioada 04.09.2018-19.09.2018 și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris.
Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin :
SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
            Adresa : str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș,
            Program cu publicul : luni 08,00-12,00 și joi orele 14,00-18,00, cam. nr. 27, etaj 1
            Telefon : 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166
            e-mail: primaria@primariapitesti.ro