Joi, OCTOMBRIE 17, 2019

PUD S.C. MARAUTO EURO EXPEDIȚII S.R.L. - pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Dumitru Brătianu, nr. 24

Nr. 26571/06.06.2019

ANUNȚ DE INTENȚIE
Privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Dumitru Brătianu, nr. 24 în vederea realizării “Construire locuințe colective P+2E”

          
INIȚIATOR / BENEFICIAR
S.C. MARAUTO EURO EXPEDIȚII S.R.L.

ELABORATOR
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ ANA-MARIA PREDESCU
Arh. Dascălu Mariana

OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE

Amplasamentul studiat are o suprafață de 1 500 m.p. și este  situat în municipiul Pitești, str. Dumitru Brătianu, în zonă rezidențială -  locuințe cu regim mic de înălțime și funcțiuni completare, conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 223/2002.
Reguli de construire conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 223/2002:
Funcțiunea dominant a zonei: locuirea
Regimul de înălțime: maxim P+2E
POT max = 45%
Aliniament: minim 4 m
Accesul pietonilor și autovehiculelor se face din str. Dumitru Brătianu.
Prevederi P.U.D. propuse:
Soluția urbanistică a fost elaborată în vederea amplasării 2 imobile  cu locuințe colective (regim de înălțime P+2E)  12 apartamente;
H max. cornișă = 8,40 m; 
S construită propusă = 225,35 x 2 = 450,70 mp;
S desfășurată = 676,05 x 2 = 1352,10 mp;
P.O.T. maxim = 30 %;
C.U.T. maxim  = 0,90;
Distanțele minime față de vecinătăți:
N – 4,00 m până la limita de proprietate;
S – 4,00 m până la limita de proprietate;
E – 2,00 m până la limita de proprietate;
V – 13,31 m până la limita de proprietate.
Pentru cele 2 imobile propuse, au fost prevăzute 20 de locuri de parcare pe platforme betonate la nivelul solului.
În conformitate cu prevederile art. 58 -61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi ale Ordinului nr. 2701/ 2010 pentru  aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, vă invităm ca în perioada 10.06.2019-01.07.2019 să formulaţi în scris observații, propuneri,sugestii si opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie investiţională prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primarie@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.
Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului interesat de această investiție posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea P.U.D.
Anunțul de intenție privind elaborarea P.U.D în   vederea realizării „Construire locuințe colective P+2E” se publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Pitești-www.primariapitesti.ro- secțiunea Informații publice/ Informații urbanistice și administrative/ Consultare și informare publică-, însoțit de memoriul justificativ și planșele desenate, care pot fi consultate de persoanele interesate.
De asemenea, cei afectaţi sau interesați de această investiție pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile din P.U.D., înainte de elaborarea documentației.
Publicul este invitat să consulte documentația și la sediul primărie-Direcția Arhitect Șef-cam.27, etaj.1, marți între orele 08.00-12.00 și joi 14.00-18.00 în perioada 10.06.2019-01.07.2019 și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris.

Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin:
COMPARTIMENT DEZVOLTARE URBANĂ - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
Adresa: str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș,
Program cu publicul: marți 08.00-12.00 și joi orele 14.00-18.00, cam. nr. 27, etaj 1
Telefon: 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166
e-mail: primaria@primariapitesti.ro