Duminica, AUGUST 25, 2019

PUD S.C. HYDRA CONCEPT ALS S.R.L. pentru terenul situat in str. Alunului, nr. 42-42A

Nr. 30512 / 02.07.2018


ANUNȚ DE INTENȚIE
Privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Alunului, nr. 42-42A în vederea realizării “ Construire locuință P+3/4E și împrejmuire teren”

          
INIȚIATOR / BENEFICIAR
S.C. HYDRA CONCEPT ALS S.R.L.

ELABORATOR
BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURĂ GABRIELA EUGENIA ASSENZA
Arh. Gabriela Assenza

 

OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE


            Amplasamentul studiat are o suprafață de 1119 m.p. și este  situat în intravilanul municipiul Pitești, str. Alunului, nr. 42,42A., cu acces carosabil și pietonal din strada Alunului, pe aleea existentă.
           Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999, terenul este situat în subzona de locuințe înalte (complex rezidențial, blocuri) cu spații comerciale și servicii, sistematizare, parcări, spații verzi, lucrări tehnico-edilitare. Funcțiunea dominantă a zonei - locuirea, cu funcțiuni complementare admise.
Prevederi P.U.D. propuse:
- se dorește realizarea unui imobil de locuințe cu regim înălțime P+3/4E și împrejmuire teren.Ținând cont că regimul de înălțime minim admis este P+3E și indicatorii urbanistici sunt POT=40% și CUT=1,5, s-a propus realizarea unui apartament la etajul 4 al imobilului, încadrându-se astfel în coeficienții admiși.
- păstrarea funcțiunii dominante a zonei prin realizarea unui spațiu pentru locuințe colective-17 apartamente
- S. lot = 1119,00mp.
- Propus A.construită = 335,00mp; Ad = 1500,00mp.
- Propus P.O.T.= 30,00% ; C.U.T.= 1,34
- H max. = 15.50m (P+3/4E)
- Spații verzi = 216,40mp. (19,28%)
- Necesar locuri de parcare = 18.
- Retragerile față de limitele existente:
         - N – 26,09m. față de aleea Alunului
         - V – intre 3.05 si 3,40m. față de proprietar Badea Constantin
         - E – 3.10 m. față de proprietarii Notulescu Marinela, Notulescu Ion, Roșu Costela
         - S – 5,00m. față de domeniu public
          În conformitate cu prevederile art. 58 -61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi ale Ordinului nr. 2701/ 2010 pentru  aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, vă invităm ca în perioada 05.07.2018-22.07.2018 să formulaţi în scris observații, propuneri,sugestii si opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie investiţională prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primarie@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.
           Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului interesat de această investiție posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea P.U.D.
           De asemenea, cei afectaţi  sau interesați de această investiție pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile din P.U.D., înainte de elaborarea documentației.
          Publicul este invitat să consulte documentația și la sediul primărie-Direcția Arhitect Șef-cam.27, etaj.1, marți între orele 08.00-12.00 și joi 14.00-18.00 în perioada 05.07.2018-22.07.2018 și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris.
Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin:
SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
Adresa: str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș,
Program cu publicul: luni 08,00-12,00 și joi orele 14,00-18,00, cam. nr. 27, etaj 1
Telefon: 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166
e-mail: primaria@primariapitesti.ro