Duminica, AUGUST 25, 2019

PUD S.C. H.Q.C. COMPANY S.R.L. pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Gheorghe Ionescu Gion, nr. 2B

ANUNȚ DE INTENȚIE
Privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești,
str. Gheorghe Ionescu Gion, nr. 2B în vederea realizării
“Construire bloc de locuințe Ds+P+5/6(retras) E și împrejmuire teren”


INIȚIATOR / BENEFICIAR
S.C. H.Q.C. COMPANY S.R.L.

ELABORATOR
S.C. AXA PROSPECT S.R.L.
Arh. Flavian Ivancu

OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE
Se propune realizarea unui bloc de locuințe, cu un regim de înălțime D+P+5/6(RETRAS)E, cu parcare privată pe terenul aflat în proprietate.
Suprafața de teren reglementată în P.U.D. este de 729 mp și este  situată în municipiul Pitești, str. Gheorghe Ionescu Gion, nr. 2B, cartier Găvana. Terenul pe care este propusă construirea blocului de locuințe se află între două drumuri carosabile, care asigură accesul la parcările existente, perpendiculare pe str. Gheorghe Ionescu Gion.
Accesul pietonal și auto se va face din rețeaua de alei existentă.
Destinația stabilită conform P.U.G.-ului aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 – teren situat în U.T.R.nr. 19 - Li19a, este subzonă rezidențială, cu locuințe existente înalte ( mai mult de 3 niveluri) și funcțiuni complementare admise zonei: instituții publice și servicii nepoluante, spații verzi amenajate, accese pietonale și carosabile, parcaje, rețele tehnico-edilitare și construcții aferente.
Prin studiul din proiect se propun 28 de  apartamente și 31 de locuri de parcare pe terenul aflat în proprietate.
Spre nord-est, la o distanta de 8,00m se află o construcție nouă cu regim de înălțime -D+P+1+M;
Spre nord-vest, la o distanță de 22,00m, se află  blocul C6 cu regim de înălțime -S(tehnic)+P+4E;
Spre sud-est la o distanță de 22,00m, se află blocul C5 cu un regim de înălțime -S(tehnic)+P+4E;
Spre sud-vest la o distanță de 36,00m se afla blocul C7 cu un regim de înălțime - S(tehnic)+P+4E;
Regim de înălțime D+P+5/6(Retras)E; H max = 21,10 m
POT proiectat = 53,00%    
CUT proiectat = 3,46
Pe terasa blocului pe o suprafață de 25,00mp, printr-o împrejmuire estetică și protectoare, se va amenaja un loc de joaca pentru copii. De asemenea, în vecinătate cu terenul pe care este propusă construirea blocului, există deja un loc de joacă pentru copii, amenajat. De-a lungul împrejmuirii se va planta gard viu, pe terenul rămas se vor planta gazon și arbuști/arbori de talie mica decorativi.
- Spații verzi la sol = 46,40mp
- Parcare exterioară prin folosirea de pavaj ecologic = 194,90mp
- Pe bloc se vor executa terase verzi cu gazon natural = 446,14mp
 În conformitate cu prevederile art. 58 -61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi ale Ordinului nr. 2701/ 2010 pentru  aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, vă invităm ca în perioada 25.06.2018-15.07.2018 să formulaţi în scris observații, propuneri,sugestii si opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie investiţională prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primarie@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.
Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului interesat de această investiție posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea P.U.D.
De asemenea, cei afectaţi  sau interesați de acestă investiție pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile din P.U.D., înainte de elaborarea documentației.
Publicul este invitat să consulte documentația depusă la primărie-Direcția Arhitect Șef-cam.27, etaj.1, marți între orele 08.00-12.00 și joi 14.00-18.00 în perioada 25.06.2018-15.07.2018 și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris.

Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin:
SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
Adresa: str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș,
Program cu publicul: luni 08,00-12,00 și joi orele 14,00-18,00, cam. nr. 27, etaj 1
Telefon: 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166; e-mail: primaria@primariapitesti.ro