Duminica, AUGUST 18, 2019

PUD SC EFI INGINERIE SI DEZVOLTARE, str. Gheorghe Șincai, nr. 18 bis și 38

 

Nr. 25579/ 05.06.2018


ANUNȚ DE INTENȚIE
Privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Gheorghe Șincai, nr. 18 bis și 38
în vederea realizării “ Construire imobil locuințe și împrejmuire teren”

          
                     INIȚIATOR / BENEFICIAR
           S.C.  EFI Inginerie și Dezvoltare S.R.L.

                   ELABORATOR
           Birou Individual de Arhitectură Gabriela Eugenia Assenza

                   OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE
    Amplasamentul studiat are o suprafață de 794 m.p. și este  situat în municipiul Pitești, str. Gheorghe Șincai, nr. 18 bis și 38. Conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 204/2004, terenul se află în zona LA3 –subzona locuințelor colective de înălțime medie P+3-4E niveluri situate în ansambluri preponderent rezidențiale.  Indicii urbanistici aprobați : P.O.T. maxim = 40 % și  C.U.T. maxim  = 2,9
           Accesul pietonilor și autovehiculelor se face din str. Gheorghe Șincai.
          Beneficiarul dorește să realizeze pe acest teren un imobil de locuințe cu regim de înălțime  S+P+4E și împrejmuire teren. Din punct de vedere funcțional propunerea urmărește realizarea unui spațiu pentru locuințe colective-20 apartamente prin menținerea funcțiunii dominante a zonei, locuințe colective și realizarea următorilor parametrii urbanistici:
           H max. = 15,50 m 
  P.O.T. maxim = 40 %
  C.U.T. maxim  = 2,40
  Spații verzi= 189,95 ( 21,40%)
  Necesar locuri de parcare 22
  Retragerile față de limitele existente sunt următoarele:
  -la nord -3,41m față de proprietar;
  - la est-3,00m față de stradă;
  - la sud-10,80m față de trotuar-domeniu public;
  - la vest-2,30m față de domeniul public( între 9,94 și 11,83 față de blocul P20)
           În conformitate cu prevederile art. 58-61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi ale Ordinului nr. 2701/ 2010 pentru  aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, vă invităm ca în perioada 06.06.2018-21.06.2018 să formulaţi în scris observații, propuneri,sugestii si opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie investiţională prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primarie@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.
           Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului interesat de această investiție posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea P.U.D.
          De asemenea, cei afectaţi sau interesați de acestă investiție pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile din P.U.D., înainte de elaborarea documentației P.U.D.
           Publicul este invitat să consulte documentația depusă la primărie-Direcția Arhitect Șef-cam.27, etaj.1, marți între orele 08.00-12.00 și joi 14.00-18.00 în perioada 06.06.2018-21.06.2018 și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris.

Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin :
SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
Adresa : str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș,
Program cu publicul : luni 08,00-12,00 și joi orele 14,00-18,00, cam. nr. 27, etaj 1
Telefon : 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166
 e-mail: primaria@primariapitesti.ro