Joi, OCTOMBRIE 17, 2019

PUD S.C. CONSTRUMAT & VOS SRL pentru terenul situat în str. Turcești FN

Nr. 47604/ 08.10.2018

ANUNȚ DE INTENȚIE
Privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Turcești, nr. FN
în vederea realizării “Construire hotel”


          
INIȚIATOR / BENEFICIAR
S.C. CONSTRUMAT&VOS S.R.L.,

ELABORATOR
SC ARHIAMA PRO DESIGN SRL.
Arh. Amalia Gugui
;

OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE
Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999, terenul este situat în UTR nr. 11 – LMb+Isb+Pb.
Amplasamentul studiat are o suprafață de 9 817,00 m.p. și este  situat în municipiul Pitești, str. Turcești, într-o zonă de locuire – microcartier rezidențial cu locuințe P+2E+M; zonă mixtă (P+7E) de birouri, locuințe de serviciu individuale sau colective; clădiri de sănătate; căi de comunicație, spații verzi și echipamente edilitare, conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 306/2014. Funcțiunea dominantă a zonei – zonă mixtă.
- Funcțiunea dominantă a zonei – zonă mixtă;
- Regim înălțime – maxim P+7E; H.maxim la cornișă = 24,00 m.
- POT maxim = 55,00%; C.U.T. maxim = 1,65.
Conform P.U.Z. aprobat, terenul este situat într-o zonă destinată funcțiunilor mixte, iar funcțiunea propusă, respectiv hotel cu regim de înălțime Ds. Înalt/Ds+P+2E, se încadrează în funcțiunile admise în zonă.
Terenul studiat are acces auto și pietonal din strada Turcești.
Prevederi P.U.D. propuse:
- Funcțiunea propusă – servicii turistice și cazare (hotel);
- Demisol – spații funcționale hotel și trei camere de cazare pentru persoane cu dizabilități;
- Parter, etaj I si etaj II = 36 camere de cazare (12 camere cazare pe nivel);
- Regimul de înălțime propus este Ds. Înalt/Ds+P+2E;
- POT maxim = 15,50%; C.U.T. maxim = 0,30;
- Suprafață desfășurată propusă = 2813,8;
- Retragerea minimă față de aliniament: 31,00 m de la trotuarul drumului modernizat;
- Retrageri minime față de limitele laterale:
                     Limita NE de proprietate (proprietăți particulare): 16,00 m;
                     Limita SV de proprietate (teren de stat): 44,00 m;
- Retrageri minime față de limita posterioara (SE – proprietati particulare): 2,00 m;
- Au fost prevăzute 30 de locuri de parcare pe platforme betonate la nivelul solului;
- Spații verzi - o suprafață de 5 844,05 mp spații verzi amenajate la sol.
În conformitate cu prevederile art. 58 -61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi ale Ordinului nr. 2701/ 2010 pentru  aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, vă invităm ca în perioada 16.10.2018- 01.11.2018 să formulaţi în scris observații, propuneri,sugestii si opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie investiţională prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primarie@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.
Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului interesat de această investiție posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea P.U.D.
De asemenea, cei afectaţi  sau interesați de această investiție pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile din P.U.D., înainte de elaborarea documentației.
Publicul este invitat să consulte documentația și la sediul primărie - Direcția Arhitect Șef - cam.27, etaj.1, marți între orele 08.00 - 12.00 și joi 14.00 - 18.00 în perioada 16.10.2018 - 01.11.2018 și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris.
Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin:
SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
Adresa: str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș,
Program cu publicul: luni 08,00-12,00 și joi orele 14,00-18,00, cam. nr. 27, etaj 1
Telefon: 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166
e-mail: primaria@primariapitesti.ro