Luni, OCTOMBRIE 14, 2019

PUD S.C. ALEXIM CONSTRUCT AMA S.R.L - pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Rahovei, nr. 8, 8A și 8B

 Nr. 60047/17.12.2018

ANUNȚ DE INTENȚIE
Privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Rahovei, nr. 8, 8A și 8B în vederea realizării “Construire clădire cu locuințe colective și funcțiuni complementare”

          

INIȚIATOR / BENEFICIAR
S.C. ALEXIM CONSTRUCT AMA S.R.L., str. Valea Iașului, nr. 65B, Curtea de Argeș

ELABORATOR
S.C. SC ARHIAMA PRO DESIGN S.R.L.
Arh. Amalia Gugui

OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE
Amplasamentul studiat are o suprafață de 641,00 m.p. și este  situat în municipiul Pitești, str. Rahovei, nr. 8, 8A și 8B, cu acces carosabil si pietonal din strada Intrarea Rahovei.
Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999, terenul este situat în UTR 1 – LM(a+b)+ISb+PI – subzonă de locuințe cu regim mic de înălțime cu posibilități de îndesire, cu propuneri de instituții și servicii, situat în zonă protejată cu valoare istorico – arhitecturală.
Conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 204/2004, terenul este situat în LA2 – subzona locuințelor individuale și colective mici realizate pe baza unor parcelări spontane, rezultat al divizării în timp a unor parcele de mari dimensiuni.
Terenul este situat în zona de protecție a monumentului clasat “Casa Poenăreanu” AG – II – m – B - 13399.
Reguli de construire conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 204/2004:
- Functiunea dominanta a zonei – locuirea.
- LA2 – subzona locuințelor individuale și colective mici realizate pe baza unor parcelări spontane, rezultat al divizării în timp a unor parcele de mari dimensiuni
- Pentru clădiri cu înălțime maximă de 4 niveluri (P+3E).
- P.O.T. maxim = 40%; C.U.T. maxim = 2,00.
Prevederi P.U.D. propuse:
Funcțiunea propusă – mixtă (funcțiuni complementare – birouri la parter și locuințe colective la parter și etaje );
Parter –  funcțiuni complementare – birouri (50,00 mp suprafață utilă);
Parter și etaje I si II = locuințe colective – 8 apartamente.
Regimul de înălțime propus este Ds+P+2E și se va construi în regim izolat.
Retragerea minimă față de aliniament: 5,00 m de la limita de proprietate cu strada Intrarea Rahovei;
Retrageri minime față de limitele laterale:
• Limita NV de proprietate (proprietăți particulare): 4,00 m.
• Limita SE de proprietate (proprietăți particulare): 3,50 m.
•  Retrageri minime față de limita posterioară (NE - proprietăți particulare): 3,50 m.
Circulații și accese – accesul auto se va realiza din strada Intrarea Rahovei.
Spații verzi - o suprafață de 158,20 mp spații verzi amenajate la sol.   
Spații agrement – loc de joacă - o suprafață de 21,80 mp.
Din punct de vedere functional, propunerea urmareste pastrarea caracterului zonei, respectiv locuirea.
Pentru imobilul propus, au fost prevăzute 14 de locuri de parcare, din care 8 în garajul de la demisol și 6 locuri de parcare pe platforme betonate la nivelul solului.
Regimul maxim de înălțime propus: Ds+P+2E;
H. cornișă = 10,50 m;
P.O.T. maxim =  40%;
C.U.T. maxim =  1,70.
În conformitate cu prevederile art. 58 -61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi ale Ordinului nr. 2701/ 2010 pentru  aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, vă invităm ca în perioada 19.12.2018-13.01.2019 să formulaţi în scris observații, propuneri,sugestii si opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie investiţională prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primarie@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.
Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului interesat de această investiție posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea P.U.D.
Anunțul de intenție privind elaborarea P.U.D în   vederea realizării „Construire clădire cu locuințe colective și funcțiuni complementare” se publică pe pagina de internet a  Primăriei Municipiului Pitești-www.primariapitesti.ro- secțiunea Informații publice/ Informații urbanistice și administrative/ Consultare și informare publică-, însoțit de memoriul justificativ și planșele desenate, care pot fi consultate de persoanele interesate.
De asemenea, cei afectaţi  sau interesați de această investiție pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile din P.U.D., înainte de elaborarea documentației.
Publicul este invitat să consulte documentația și la sediul primărie-Direcția Arhitect Șef-cam.27, etaj.1, marți între orele 08.00-12.00 și joi 14.00-18.00 în perioada 19.12.2018-13.01.2019 și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris.
Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin:
SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
Adresa: str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș,
Program cu publicul: luni 08,00-12,00 și joi orele 14,00-18,00, cam. nr. 27, etaj 1
Telefon: 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166
e-mail: primaria@primariapitesti.ro