Joi, OCTOMBRIE 17, 2019

PUD Prună Stan - pentru terenul situat în str. Vasile Militaru, nr. 29


Nr. 25537/30.05.2019

ANUNȚ DE INTENȚIE
Privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Vasile Militaru, nr. 29
în vederea realizării “ Construire imobil locuințe colective, împrejmuire teren și zid de sprijin”

          
                     INIȚIATOR / BENEFICIAR
           PRUNĂ STAN

                   ELABORATOR
           S.C. ARHIAMA PRO DESIGN S.R.L.
          ARH. ELENA AMALIA GUGUI

                   OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE
Amplasamentul studiat are o suprafață de 1 854,00 m.p. și este  situat în municipiul Pitești, str. Vasile Militaru, nr. 29, în UTR 7, subzonă cu locuințe propuse cu regim mic de înălțime, cu propuneri de instituții publice și servicii, conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999.
Accesul pietonilor și autovehiculelor se face din strada Vasile Militaru.
           Prevederi P.U.G. – R.G.U. aprobate anterior:
- subzonă cu locuințe propuse cu regim mic de înălțime, cu propuneri de instituții publice și servicii;
- funcțiunea dominantă a zonei – locuirea;
- funcțiuni complementare admise: instituții publice și servicii;
- regimul de înălțime: minim P+1E – maxim P+2E;
- POT maxim = 35%;
- CUT maxim = 0,70.
           Prevederi P.U.D. propuse
Soluția urbanistică a fost elaborată în vederea amplasării a doua imobile cu locuințe colective P+1E, respectiv Ds+P+1E – 2r.
Functiunea propusă – rezidențială;
Imobil Ds+P+1E – 2r = 15 apartamente;
Imobil P+1E = 4 apartamente;
Regimul de înălțime maxim propus este Ds+P+1E – 2r (H.maxim 12,60 metri);
P.O.T. maxim = 27%;
C.U.T. maxim  = 0,70;
Aliniere: 3,00 m de la aliniament;
Retrageri minime fata de limitele laterale: Limita E - 3,00 m; Limita V - 3,00 m;
Retrageri minime fata de limita posterioara: 20,00 m;
Spații verzi - o suprafață de 419,65 mp spații verzi amenajate la sol.
Pentru cele două imobile propuse, au fost prevăzute 21 de locuri de parcare pe platforme betonate la nivelul solului.

           În conformitate cu prevederile art. 58 - 61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi ale Ordinului nr. 2701/ 2010 pentru  aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, vă invităm ca în perioada 05.06.2019-21.06.2019 să formulaţi în scris observații, propuneri,sugestii si opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie investiţională prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primarie@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.
           Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului interesat de această investiție posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea P.U.D.
           Anunțul de intenție privind elaborarea P.U.D în   vederea realizării „Construire imobil locuințe colective, împrejmuire teren și zid de sprijin” se publică pe pagina de internet a  Primăriei Municipiului Pitești-www.primariapitesti.ro- secțiunea Informații publice/ Informații urbanistice și administrative/ Consultare și informare publică-, însoțit de memoriul justificativ și planșele desenate, care pot fi consultate de persoanele interesate.
           De asemenea, cei afectaţi  sau interesați de această investiție pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile din P.U.D., înainte de elaborarea documentației.
          Publicul este invitat să consulte documentația și la sediul primărie-Direcția Arhitect Șef-cam.27, etaj.1, marți între orele 08.00-12.00 și joi 14.00-18.00 în perioada 05.06.2019-21.06.2019 și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris.

Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin :
COMPARTIMENT DEZVOLTARE URBANĂ - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
Adresa : str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș,
Program cu publicul : marți 08,00-12,00 și joi orele 14,00-18,00, cam. nr. 27, etaj 1
Telefon : 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166
E-mail: primaria@primariapitesti.ro