Sambata, IULIE 20, 2019

PUD PĂUN MIHAI pentru terenul situat în str. Smeurei, nr. 15-17

Nr. 49969 /22.10.2018

ANUNȚ DE INTENȚIE
Privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Smeurei nr. 15-17,
în vederea realizării “Construire clădire locuinţe colective și spații cu altă destinație, în regim de înălţime S+2DS+P+5E+6Er”


INIȚIATOR / BENEFICIAR
PĂUN MIHAI, PĂUN LUMINIȚA, PĂUN MARIO OCTAVIAN
ELABORATOR
S.C.  VOA PLANNING S.R.L.-D
Urb. Oana Georgiana Voicu

OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE

Amplasamentul studiat are o suprafață de 1081,00 mp. și este  situat în municipiul Pitești, Str. Smeurei nr. 15-17.
Conform  Planului Urbanistic Zonal de Zonă Centrală a Municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 204/2004., terenul se încadrează în subzona LA2 – zona destinată funcțiunilor cu caracter central, serviciilor și locuințelor şi are următoarele condiţii de construire referitoare la regimul de înălţime şi posibilităţi maxime de ocupare şi utilizare a terenului:
H max = P+6 niveluri (pentru parcele având o suprafață de minim 700 mp);Se admite depășirea cu max. 2 niveluri retrase față de planul fațadei în interiorul unui cerc cu raza de 4 m și tangenta la 45 de grade la acesta.
POT max = 40%, pentru clădiri cu înălțimea de max. 4 niveluri;
35%, pentru clădiri cu înălțimea de max. 5 niveluri;
25%, pentru clădiri cu înălțimea mai mare de 6 niveluri.
CUTmax = 2,0 mp. ADC/mp. teren.
Prevederi P.U.D. propuse:
Funcțiunea propusă – locuire în imobil locuințe colective cu spații alta destinatie
Regimul de înălțime propus este S+2DS+P+5E+6Er
P.O.T. maxim = 25 %;
C.U.T. maxim  = 2,5 mp. ADC/mp. teren.
Locuinţa colectivă este dispusă pe lot astfel:
Retragere 0,60 m faţă de limia de proprietate Nord;
Retragere laterală 6,00 m faţă de limia de proprietate Sud;
Retragere posterioară minim 2,25 m faţă de limia de proprietate Eest;
Retragere de la aliniament cca. 5,00 m faţă de limia de proprietate Vest.
Accesul carosabil și cel pietonal către imobilul propus se va face din latura de Sud-Vest a terenului, ce are acces direct din Strada Smeurei. Parcarea autoturismelor se va realiza în subteranul/demisolul și la nivelul solului.
Suprafata minina de spatii verzi propusa este de 30%.
În conformitate cu prevederile art. 58 -61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi ale Ordinului nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, vă invităm ca în perioada 25.10.2018-12.11.2018 să formulaţi în scris observații, propuneri,sugestii si opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie investiţională prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primarie@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.
Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului interesat de această investiție posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea P.U.D.
De asemenea, cei afectaţi  sau interesați de această investiție pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile din P.U.D., înainte de elaborarea documentației.
Publicul este invitat să consulte documentația și la sediul primărie-Direcția Arhitect Șef-cam.27, etaj.1, marți între orele 08.00-12.00 și joi 14.00-18.00 în perioada 25.10.2018-12.11.2018 și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris.
Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin:
SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
Adresa: str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș,
Program cu publicul: luni 08.00-12.00 și joi orele 14.00-18.00, cam. nr. 27, etaj 1
Telefon: 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166;
e-mail: primaria@primariapitesti.ro