Joi, OCTOMBRIE 17, 2019

PUD PĂUN MIHAI pentru terenul situat în str. Smeurei, nr. 15-17

Nr. 43793/19.09.2019 

                                                                                                                
ANUNȚ DE INTENȚIE
privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Smeurei nr. 15-17, în vederea realizării “Construire clădire locuinţe colective și spații cu altă destinație, în regim de înălţime S+DS+P+4E+5Er”

         
INIȚIATOR / BENEFICIAR
PĂUN MIHAI,
PĂUN LUMINIȚA,
PĂUN MARIO OCTAVIAN

ELABORATOR
S.C. VOA PLANNING S.R.L.-D, Bd. Theodor Pallady, nr.4, Sector 3, București;
Urb. Oana Georgiana Voicu

OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE
Amplasamentul studiat are o suprafață de 1081,00 m.p. și este situat în municipiul Pitești, str. Smeurei nr. 15-17, în subzona LA2 – zonă destinată funcțiunilor cu caracter central, serviciilor și locuințelor, conform  Planului Urbanistic Zonal de Zonă Centrală a Municipiului Pitești, aprobat prin H.C.L. nr. 204/2004. Terenul studiat este situat în situl urban B-dul Republicii AG-II-s-B-13432, raza de protecție a Foișorului de Foc AG-II-m-B-13442.
Accesul pietonilor și autovehiculelor se face din str. Smeurei.
Prevederi aprobate anterior (reguli de construire conform P.U.Z. – R.L.U. aprobat prin H.C.L. nr. 204/2004):
- Funcțiunea dominantă a zonei – locuirea;
- Hmax = P+6 niveluri;
- POT maxim = 75%;
- CUT maxim = 2,4

Prevederi P.U.D. propuse:
Prin prezenta documentaţie se propune realizarea obiectivului “Construire clădire locuinţe colective și spații cu altă destinație, în regim de înălţime S+DS+P+4E+5Er”.
Accesul carosabil și cel pietonal către imobilul propus se va face din latura de Sud-Vest a terenului, ce are acces direct din Strada Smeurei.
Funcțiunea propusă – locuire în imobil locuințe colective și spații cu altă destinație (spații medicale/de sănătate aflate la demisolul construcției);
Retragere minimă faţă de limita de proprietate nord = 8,00 m;
Retragere minimă faţă de limita de proprietate sud = 3,30 m;
Retragere posterioară minimă faţă de limita de proprietate est = 4,30 m;
Retragere minimă de la aliniament = 6,00 m;
Construcția propusă va avea următorul regim de înălțime: S+Ds+P+4E+5Er (înălţimea la cornişă – maxim 21,00 m).
Supr. constr. desf. =  2595,04 m.p.
Nr. apartamente = 28;
Se vor asigura 33 locuri de parcare;
Procent de ocupare al terenului: P.O.T. maxim = 38%;
Coeficient de utilizare al terenului: C.U.T. maxim = 2,40;
Suprafață spații verzi = 330,00 m.p. (30,55 %);
Suprafață construită la sol (demisol) = 314,77 m.p.;
Suprafață parter = 409,67 m.p.;
Supr. subteran (subsol + demisol) = 1057,27 m.p.;
Supr. locuire (P+4E+5Er) = 2280,27
În conformitate cu prevederile art. 57-61 din Legea nr. 350/200 privind amenajarea teritoriului şi urbanismul, cu modificările şi completările ulterioare, şi ale Ordinului nr. 2.701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și de urbanism, vă invităm ca în perioada 26.09.2019-11.10.2019 să formulaţi în scris observații, propuneri, sugestii și opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie investiţională prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primarie@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.
Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului interesat de această investiție posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea P.U.D.
Anunțul de intenție privind elaborarea P.U.D în vederea realizării „Construire clădire locuinţe colective și spații cu altă destinație, în regim de înălţime S+DS+P+4E+5Er” pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești str. Smeurei nr. 15-17, se publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Pitești-www.primariapitesti.ro- secțiunea Informații publice/ Informații urbanistice și administrative/ Consultare și informare publică/ P.U.D., însoțit de memoriul justificativ și planșa de reglementări urbanistice, care pot fi consultate de persoanele interesate.
De asemenea, cei afectaţi sau interesați de această investiție pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile din P.U.D., înainte de aprobarea documentației.
Publicul este invitat să consulte documentația și la sediul primărie-Direcția Arhitect Șef-cam.27, etaj.1, marți între orele 08.00-12.00 și joi între orele 14.00-18.00 în perioada 26.09.2019-11.10.2019 și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris.

Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin:
COMPARTIMENT DEZVOLTARE URBANĂ - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
Adresa: str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș,
Program cu publicul: marți 08.00-12.00 și joi orele 14.00-18.00, cam. nr. 27, etaj 1
Telefon: 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166
e-mail: primaria@primariapitesti.ro