Luni, OCTOMBRIE 14, 2019

PUD Nesa - pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Episcop Grigorie Leu, nr. 75

ANUNȚ DE INTENȚIE
Privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Episcop Grigorie Leu, nr. 75 în vederea realizării “ Construire imobil locuințe colective
(cu spații comerciale la parter) și refacere împrejmuire teren”

 

INIȚIATOR / BENEFICIAR
S.C. NESA S.R.L.
ELABORATOR
S.C. ARHIAMA PRO DESIGN SRL
Arh. Amalia Gugui
OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE

Amplasamentul studiat are o suprafață de 1247 m.p. și este  situat în municipiul Pitești, str. Episcop Grigorie Leu, nr. 75.
Conform P.U.Z.–ului aprobat cu H.C.L. nr. 29/2008, terenul este situat în subzona LMb1 predominant rezidențială, cu regim de înălțime maxim P+3E+M.
Lotul studiat are acces auto și pietonal din strada Episcop Grigorie Leu, cu care se învecinează la NV, având o deschidere aproximativă de 24,80 m.
P.O.T. maxim = 40 %;  C.U.T. maxim  = 2,00
Funcțiunea dominantă a zonei – rezidențială;
Regim de înălțime în zonă: minim P+M – maxim P+3E+M;
Soluția urbanistică a fost elaborată în vederea amplasării unui imobil de locuințe colective cu spații comerciale la parter, organizat pe 4 niveluri, respectiv cu regimul de înălțime P+3E.
Prevederi P.U.D. propuse:
Funcțiunea propusă – mixtă (servicii și rezidențială) – locuire în imobil locuințe colective cu spații comerciale la parter;
Parter – spații comerciale (190,00 mp suprafată construită); Etaje I – III = 16 apartamente;
Regimul de înălțime propus este P+3E, cu H.coamă = 13,00 m și H.cornișă = 11,00 m.
  P.O.T. maxim = 35 %; C.U.T. maxim  = 1,40
Retragerea minimă față de aliniament-11,00 m de la aliniament (limita de proprietate cu strada Episcop Grigorie Leu);
Retrageri minime față de limitele laterale: - Limita NE de proprietate (proprietăți particulare): 5,00 m;
- Limita SV de proprietate (proprietăți particulare): 6,00 m;
Retrageri minime față de limita posterioara (SE – proprietăți particulare)- 5,00 m;
Circulații și accese – accesele auto și pietonale se vor realiza din strada Episcop Grigorie Leu;
Spații verzi - o suprafata de 196,50 mp spații verzi amenajate la sol;
Echipare tehnico – ediliatara – asigurarea echipării cu rețele tehnico – edilitare se va face prin racordarea la rețelele urbane de utilități edilitare existente în zonă (alimentare cu energie electrică, gaze naturale, apă și canalizare menajeră);
Suprafața construită propusă = 428,00 / Suprafata desfasurata propusa = 1712,00
Pentru imobilul propus, au fost prevăzute 22 de locuri de parcare pe platforme betonate la nivelul solului.
În conformitate cu prevederile art. 58 -61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi ale Ordinului nr. 2701/ 2010 pentru  aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, vă invităm ca în perioada 30.07.2018-14.08.2018 să formulaţi în scris observații, propuneri,sugestii si opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie investiţională prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primarie@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.
Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului interesat de această investiție posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea P.U.D.
De asemenea, cei afectaţi  sau interesați de acestă investiție pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile din P.U.D., înainte de elaborarea documentației.
Publicul este invitat să consulte documentația și la sediul primărie-Direcția Arhitect Șef-cam.27, etaj.1, marți între orele 08.00-12.00 și joi 14.00-18.00 în perioada 30.07.2018-14.08.2018 și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris.

Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin:
SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
Adresa: str.Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș
Program cu publicul: luni 08,00-12,00 și joi orele 14,00-18,00, cam. nr. 27, etaj 1
Telefon: 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166