Joi, OCTOMBRIE 17, 2019

PUD Marin Lucian - pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Bradului, nr. 20A

Nr. 25934/03.06.2019

ANUNȚ DE INTENȚIE
Privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Bradului, nr. 20A
în vederea realizării “Construire imobil locuințe colective”

INIȚIATOR / BENEFICIAR
MARIN LUCIAN

ELABORATOR
S.C. ARHIAMA PRO DESIGN S.R.L.
ARH. ELENA AMALIA GUGUI

OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE

Amplasamentul studiat are o suprafață de 761 m.p. și este  situat în municipiul Pitești, str. Bradului, nr. 20A, în U.T.R. 15 – LÎ15a – subzonă rezidențială cu locuințe existente înalte cu mai mult de trei niveluri și funcțiuni complementare, conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999.
Funcțiunea dominantă a zonei este locuirea – locuințe înalte cu mai mult de 3 niveluri;
POT maxim – 40%
CUT maxim – 1,5
Accesul pietonilor și autovehiculelor se face din aleea carosabilă care comunică cu strada Bradului.        
Prevederi P.U.D. propuse:
• Funcțiunea propusă – rezidențială (locuire în imobil locuințe colective); 15 apartamente;
• Regim maxim de înălțime propus: P+3E – 4r;
• P.O.T. maxim = 38,50 %;
• C.U.T. maxim  = 1,5.
Solutia urbanistica propune amplasarea imobilului astfel:
Retragerea minimă fata de aliniament: 4,50 m de la limita N de proprietate;
Retrageri minime fata de limitele laterale: limita E de proprietate 0,50 m; limita V de proprietate 0,50 m.
Retrageri minime față de limita posterioară 1,60 m.
Față de imobilele învecinate, construcția propusă va păstra următoarele distanțe:
- o distanță minimă de 3,77 m față de blocul 50 – 51 cu regim de înălțime P+4E;
- o distanță minimă de 8,72 m față de locuința cu regim de înălțime P+1E;
- o distanță minimă de 6,52 m față de locuința servicii la parter cu regim de înălțime P+M;
Spații verzi - o suprafata de 120,50 mp spații verzi amenajate la sol, respectiv un procent de 15,84 % din suprafața lotului studiat.
Din punct de vedere funcțional, propunerea urmăreste păstrarea caracterului zonei, respectiv rezidențială în imobil cu locuințe colective cu regim de înăltime P+3E – 4r.
Pentru imobilul propus, au fost prevăzute 16 de locuri de parcare pe platforme betonate la nivelul solului.
În conformitate cu prevederile art. 58 -61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi ale Ordinului nr. 2701/ 2010 pentru  aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, vă invităm ca în perioada 10.06.2019-25.06.2019 să formulaţi în scris observații, propuneri,sugestii si opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie investiţională prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primarie@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.
Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului interesat de această investiție posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea P.U.D.
Anunțul de intenție privind elaborarea P.U.D în   vederea realizării „Construire imobil locuințe colective” se publică pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Pitești-www.primariapitesti.ro- secțiunea Informații publice/ Informații urbanistice și administrative/ Consultare și informare publică-, însoțit de memoriul justificativ și planșele desenate, care pot fi consultate de persoanele interesate.
De asemenea, cei afectaţi  sau interesați de această investiție pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile din P.U.D., înainte de elaborarea documentației.
Publicul este invitat să consulte documentația și la sediul primărie-Direcția Arhitect Șef-cam.27, etaj.1, marți între orele 08.00-12.00 și joi 14.00-18.00 în perioada 10.06.2019-25.06.2019 și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris.

Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin:
COMPARTIMENT DEZVOLTARE URBANĂ - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
Adresa: str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș,
Program cu publicul: marți 08.00-12.00 și joi orele 14.00-18.00, cam. nr. 27, etaj 1
Telefon: 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166
e-mail: primaria@primariapitesti.ro