Luni, OCTOMBRIE 14, 2019

PUD Ilie Alexandru pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Trivale, nr. 8

Nr. 61146 /21.12.2018


ANUNȚ DE INTENȚIE
Privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Trivale, nr. 8 în vederea realizării “Construire imobil de servicii și locuințe colective”

          
INIȚIATOR / BENEFICIAR
ILIE ALEXANDRU și LUCICA MARINELA

ELABORATOR
S.C. ARHILAB S.R.L.
Arh. BIANCA BUZDUGAN

OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE

Amplasamentul studiat are o suprafață de 516 m.p. și este  situat în municipiul Pitești, în LA2-zonă central cu funcțiuni complexe, subzone de locuit și funcțiuni specific locuirii, subzone locuințelor individuale și colective mici realizate pe baza unor parcelări spontane, rezultat al divizării în timp a unor parcele de mari dimensiuni, conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 204/2004 (zonă protejată cu valoare istorico-arhitecturală-Situl urban ”Bulevardul Republicii” AG-II-s-b-13432).
Accesul pietonilor și autovehiculelor se face din str. Trivale.
Indici urbanistici aprobați în zonă:
Locuințe   P.O.T. maxim = 40 %, C.U.T. maxim  = 2,00
Zonă mixtă P.O.T. maxim = 75 %, C.U.T. maxim  = 2,40
Prevederi P.U.D. propuse:
Se propune edificarea unei construcții cu funcțiunea de servicii și locuințe colective, cu regim de înălțime S+P+3E+4E
C.U.T. propus = 2,4
P.O.T. propus = 75,00%
Regim de înălțime = 20,00m pentru S+P+3E+4Eretras, de la cota teren amenajat
Suprafața construită = 387,00mp
Suprafața construită desfășurată = 1.238,40mp
Subsolul se va realiza pe întreaga suprafață a terenului
Suprafață spații verzi la sol = min. 50,00mp
Minim 9 locuri de parcare în subteran, la nivelul subsolului
Subsol – garaj auto, pentru minim 9 locuri de parcare subteran, spații tehnice specifice
Parter și etajul 1 – servicii
Etajul 2, 3,4 retras – locuințe colective. 
Retrageri cladire:
- retras cu 5,00m  față de latura vest, la parter;  retragere de 3,50m față de latura vest parter pentru etajele 1,2,3; retragere de 6,50m (3,50M+3,00M) pentru etajul 4 retras, respectiv față de strada Trivale (fără alipire la calcan)
- pe limita de proprietate către latura nord, respectiv la parter, etajul 1,2,3, către vecinatate; retragere de 3,00m  față de limita de proprietate de pe latura nord, pentru etajul 4 retras (fară alipire la calcan)
- pe limita de proprietate est, respectiv la parter, către vecinătatea cu domeniu privat; retragere de 3,50m față de limita de proprietate est, pentru etajele 1,2,3; retragere de 6,50m (3,50M+3,00M) față de limita de proprietate est, pentru etajul 4 retras (cu alipire la calcan doar pentru parter).
- pe limita de proprietate sud, respectiv la parter, către vecinătatea cu domeniu privat, proprietate privată;  retragere de 5,00m față de limita de proprietate sud, pentru etajele 1,2,3; retragere de 8,00m față de limita de proprietate sud, pentru etajul 4 retras (cu alipire la calcan doar pentru parter).
În conformitate cu prevederile art. 58 -61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi ale Ordinului nr. 2701/ 2010 pentru  aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, vă invităm ca în perioada 27.12.2018-15.01.2019 să formulaţi în scris observații, propuneri,sugestii si opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie investiţională prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primarie@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.
Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului interesat de această investiție posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea P.U.D.
Anunțul de intenție privind elaborarea P.U.D în   vederea realizării „Construire imobil de servicii și locuințe colective” se publică pe pagina de internet a  Primăriei Municipiului Pitești-www.primariapitesti.ro- secțiunea Informații publice/ Informații urbanistice și administrative/ Consultare și informare publică-, însoțit de memoriul justificativ și planșele desenate, care pot fi consultate de persoanele interesate.
De asemenea, cei afectaţi  sau interesați de această investiție pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile din P.U.D., înainte de elaborarea documentației.
Publicul este invitat să consulte documentația și la sediul primărie-Direcția Arhitect Șef-cam.27, etaj.1, marți între orele 08.00-12.00 și joi 14.00-18.00 în perioada 27.12.2018-15.01.2019 și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris.
Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin:
SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
Adresa: str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș,
Program cu publicul: luni 08,00-12,00 și joi orele 14,00-18,00, cam. nr. 27, etaj 1
Telefon: 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166
e-mail: primaria@primariapitesti.ro