Joi, OCTOMBRIE 17, 2019

PUD GUȚĂ FLORIN ILIE pentru terenul situat în str. Dimitrie Gusti nr. 3C

Nr. 49889 / 22.10.2018

ANUNȚ DE INTENȚIE
privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în
intravilanul municipiului Pitești, str. Dimitrie Gusti, nr. 3C
în vederea realizării “ Construire clădire cu locuințe colective P+3E+M”

          
INIȚIATOR / BENEFICIAR
GUȚĂ FLORIN ILIE

ELABORATOR
S.C. LORIDAN PROIECT 2004 S.R.L.
Urb. Suciu Ioan Augustin

OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE

Amplasamentul studiat are o suprafață de 510 m.p. și este  situat în municipiul Pitești, str. Dimitrie Gusti, nr. 3C, într-o subzonă cu locuințe existente în clădiri cu mai mult de 3 niveluri și funcțiuni complementare, conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999.
Accesul pietonilor și autovehiculelor se face din aleea dintre blocuri ce comunică cu str. Dimitrie Gusti.
Funcțiunea dominantă a zonei este locuirea – locuințe de tip urban existente în clădiri cu mai mult de 3 niveluri, în cadrul subzonelor Li3a și Is3a.
P.O.T. maxim = 40 %
C.U.T. maxim  = 1,5
Prevederi P.U.D. propuse:
Regim de înălțime: P+3E+M;    H coamă = 14,80 m, H cornișă = 11,70 m
Clădirea va avea funcțiunea de locuire colectivă
Suprafața construită la sol = 160,55 m
Suprafața construită desfășurată = 765,00 m
P.O.T. maxim = 31,50 %; C.U.T. maxim  = 1,5
Spații verzi = 155,00 mp
Se vor asigura 10 locuri parcare
Amplasarea față de aliniament min. 2,54 m
Retragerile față de limitele existente:
          - E –  min. 4,00 m față de limita de proprietate
          - V – min. 1,00 m față de limita de proprietate
          - S – min. 3,06 m față de limita de proprietate
Amplasarea față de construcțiile existente:
         - E –  min. 10,84 față de blocul P12
         - V – min. 4,70 m față de clădirea provizorie
         - N – min. 10,65 m față de clădirea în construcție și 6 m față de postul trafo
         - S – terenuri libere
În conformitate cu prevederile art. 58-61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi ale Ordinului nr. 2701/ 2010 pentru  aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, vă invităm ca în perioada 24.10.2018- 07.11.2018 să formulaţi în scris observații, propuneri,sugestii si opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie investiţională prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primarie@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.
Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului interesat de această investiție posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea P.U.D.Anunțul de intenție privind elaborarea P.U.D în vederea realizării „Construire clădire cu locuințe colective P+3E+M” se publică pe pagina de internet a  Primăriei Municipiului Pitești-www.primariapitesti.ro- secțiunea Informații publice/ Informații urbanistice și administrative/ Consultare și informare publică-, însoțit de memoriul justificativ și planșele desenate, care pot fi consultate de persoanele interesate.
De asemenea, cei afectaţi  sau interesați de această investiție pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile din P.U.D., înainte de elaborarea documentației.
Publicul este invitat să consulte documentația și la sediul primărie-Direcția Arhitect Șef-cam.27, etaj 1, marți între orele 08.00-12.00 și joi 14.00-18.00 în perioada 24.10.2018 - 07.11.2018 și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris.
Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin:
SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
Adresa: str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș,
Program cu publicul: luni 08,00-12,00 și joi orele 14,00-18,00, camera nr. 27, etaj 1
Telefon: 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166
e-mail: primaria@primariapitesti.ro