Luni, OCTOMBRIE 14, 2019

PUD Dică Adrian Sorin - pentru terenul situat în str. Gârlei, nr. 4A

Nr. 2990 / 21.01. 2019

ANUNȚ DE INTENȚIE
Privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Gârlei, nr. 4A
în vederea realizării “Construire imobil locuințe colective și împrejmuire teren”

          
INIȚIATOR / BENEFICIAR
DICĂ ADRIAN-SORIN

ELABORATOR
S.C. ARHIAMA PRO DESIGN S.R.L.
Arh. Amalia Gugui

OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE

Amplasamentul studiat are o suprafață de 288,00 m.p. și este  situat în municipiul Pitești, str. Gârlei, nr.4A în subzonă cu locuințe înalte existente – LI22a, conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999.
Accesul pietonilor și autovehiculelor se face din str. Gârlei printr-o alee de acces.
Funcțiunea dominantă a zonei – locuirea în imobile de locuințe înalte.
Reguli de construire conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999:
- subzonă de locuințe înalte existente;
- funcțiunea dominantă a zonei – locuirea;
- regimul de înălțime în zonă: minim P+3E.
- POT maxim = 40%; CUT maxim = 1,50.
Prevederi P.U.D. propuse:
Funcțiunea propusă – mixtă;
Parter – spațiu comercial cu suprafața construită = 52,18 mp;
Etaje I – III = 6 apartamente (2 apartamente/nivel); Etaj IVr = casa scării.
Regimul de înălțime propus este P+3E – 4Er (H.maxim 16,00 metri).
Spații verzi - o suprafață de 30,25 mp spații verzi amenajate la sol, respectiv un procent de 10,50 % din suprafața lotului studiat.
- POT maxim = 40%; CUT maxim = 1,50.
- 8 locuri de parcare pe platformă betonată
Soluția urbanistică propune amplasarea imobilului astfel:
retragere minimă față de limita posterioară (N – teren de stat) = 0,60 m;
retragere minimă față de limita laterală (E – teren de stat) = 10,00 m;
retragere minimă față de limita laterală (V – teren de stat) = 0,70 m;
retragere minimă față de aliniament (S) = 2,75 m.
În conformitate cu prevederile art. 58 -61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi ale Ordinului nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, vă invităm ca în perioada 22.01.2019-12.02.2019 să formulaţi în scris observații, propuneri,sugestii si opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie investiţională prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primarie@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.
Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului interesat de această investiție posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea P.U.D.
Anunțul de intenție privind elaborarea P.U.D în   vederea realizării „Construire imobil locuințe colective și împrejmuire teren” se publică pe pagina de internet a  Primăriei Municipiului Pitești-www.primariapitesti.ro- secțiunea Informații publice/ Informații urbanistice și administrative/ Consultare și informare publică-, însoțit de memoriul justificativ și planșele desenate, care pot fi consultate de persoanele interesate.
De asemenea, cei afectaţi  sau interesați de această investiție pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile din P.U.D., înainte de elaborarea documentației.
Publicul este invitat să consulte documentația și la sediul primărie-Direcția Arhitect Șef-cam.27, etaj.1, marți între orele 08.00-12.00 și joi 14.00-18.00 în perioada 22.01.2019-12.02.2019 și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris.

Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin:
SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
Adresa: str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș,
Program cu publicul: luni 08,00-12,00 și joi orele 14.00-18.00, camers nr. 27, etaj 1
Telefon: 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166
e-mail: primaria@primariapitesti.ro