Joi, OCTOMBRIE 17, 2019

PUD Brănescu Ion pentru terenul situat în strada Gârlei, nr. 74

Nr. 57834/05.12.2018

ANUNȚ DE INTENȚIE
Privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Gârlei, nr. 74
în vederea realizării “Construire imobil locuințe colective”

          
INIȚIATORI / BENEFICIARI
Brănescu Ion, Brănescu Maria, Brănescu Dorinel

ELABORATOR
S.C. Arhiama Pro Design S.R.L.
Arh. Elena Amalia Gugui

OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE

Amplasamentul studiat are o suprafață de 1167 m.p. și este  situat în municipiul Pitești, str. Gârlei, nr. 74 în subzonă pentru locuințe înalte și funcțiuni complementare, conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999.
Accesul pietonilor și autovehiculelor se face din str. Gârlei( cu posibilitate de acces atât de pe limita vestică, cât și de pe limita estică a proprietății).
Reguli de construire conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999:
Funcțiunea dominant a zonei -locuirea;
Regim de înălțime în zonă: minim P+3E;
P.O.T. maxim = 40 %;
C.U.T. maxim  = 1,50.
Prevederi P.U.D. propuse:
Functiunea propusa – rezidentiala;
Construirea unui imobil cu locuinte colective, cu regim de înălțime P+3E – 4Er; H atic = 15,80
Parter si etaje I, II, III si IVr = locuințe colective – 25 apartamente (5 apartamente/nivel).
Retragerea minima fata de aliniament: 5,00 m de la limita de proprietate cu strada Gârlei;
Retrageri minime fata de limitele laterale: Limita N de proprietate (proprietăți particulare): 4,00 m.
Limita S de proprietate (proprietăți particulare): 4,00 m.
Retrageri minime față de limita posterioara (V – domeniu public): 5,00 m.
Circulații și accese – accesul auto se va realiza atât de pe latura estică a proprietății, din strada Gârlei, cât și de pe latura vestică a proprietății, din prelungirea strada Gârlei.
Spații verzi - o suprafață de 199,00 mp spații verzi amenajate la sol.
Spații agrement – loc de joacă - o suprafață de 24,00 mp.
Față de imobilele învecinate, construcția propusă va păstra următoarele distanțe:
- o distanță minimă de 6,91 m față de imobilul cu regim de înălțime P, proprietate S.C. Mono House S.R.L.;
- o distanță minimă de 17,65 m față de imobilul cu regim de înălțime P, proprietate S.C. Mono House S.R.L.
Pentru imobilul propus, au fost prevăzute 28 de locuri de parcare pe platforme betonate la nivelul solului.
P.O.T. maxim = 40 %;
C.U.T. maxim  = 1,50.
În conformitate cu prevederile art. 58 -61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi ale Ordinului nr. 2701/ 2010 pentru  aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, vă invităm ca în perioada 06.12.2018-27.12.2018 să formulaţi în scris observații, propuneri,sugestii si opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie investiţională prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primarie@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.
Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului interesat de această investiție posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea P.U.D.
Anunțul de intenție privind elaborarea P.U.D în  vederea realizării „Construire imobil locuințe colective” se publică pe pagina de internet a  Primăriei Municipiului Pitești-www.primariapitesti.ro- secțiunea Informații publice/ Informații urbanistice și administrative/ Consultare și informare publică-, însoțit de memoriul justificativ și planșele desenate, care pot fi consultate de persoanele interesate.
De asemenea, cei afectaţi  sau interesați de această investiție pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile P.U.D., înainte de elaborarea documentației.
Publicul este invitat să consulte documentația și la sediul primărie-Direcția Arhitect Șef-cam.27, etaj.1, marți între orele 08.00-12.00 și joi 14.00-18.00 în perioada 06.12.2018-27.12.2018 și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris.
Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin :
SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
Adresa: str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș,
Program cu publicul: luni 08,00-12,00 și joi orele 14,00-18,00, cam. nr. 27, etaj 1
Telefon: 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166
e-mail: primaria@primariapitesti.ro