Joi, IUNIE 20, 2019

PUD - VSC COMPROD pentru imobilul situat în Frații Golești nr. 55

Nr. 37234/10.08.2018

ANUNȚ DE INTENȚIE
Privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Frații Golești, nr. 55 în vederea realizării “ Construire bloc de locuinţe colective, cu parcaj la demisol, împrejmuire şi organizare de şantier

          
INIȚIATOR / BENEFICIAR
S.C. VSC COMPROD S.R.L.

ELABORATOR
S.C. A90 S.R.L.
Arh.urb. Pompiliu Soare

OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE


Amplasamentul studiat are o suprafață de 1891 m.p. și este  situat în municipiul Pitești, str. Frații Golești , nr.55, în subzonă cu propuneri de instituții, servicii publice și locuințe cu spații comerciale, conform P.U.Z.-ului aprobat prin H.C.L. nr.171/1999.
Accesul pietonilor și autovehiculelor se face din străzile Avram Iancu şi Fraţii Goleşti.
Propuneri PUD prevăzute:
• Realizarea unui bloc de locuințe cu regimul de înălţime D+P+9E, cu un parcaj la demisol.
• Aria construită propusă AC = 1100 mp
• Aria construită desfăşurată propusă ACD = 7560 mp
• POT propus = 58,20%
• CUT propus = 4
• Număr total de apartamente propus: 57
• număr locuri de  parcare = 63
• Se vor realiza 251,44 mp spaţii verzi amenajate şi restul va fi completat cu dalaje înierbate ( 245,31).
• Blocul va fi amplasat astfel încât să respecte o retragere de 1/4 din înălţime faţă de limita de proprietate nord-est. În plus, se va păstra şi o distanţă medie de 7 m faţă clădirea de pe latura de sud-est.
În conformitate cu prevederile art. 58 - 61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi ale Ordinului nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, vă invităm ca în perioada 14.08.-03.09.2018 să formulaţi în scris observații, propuneri,sugestii si opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie investiţională prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primarie@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.
Anunțul de intenție privind elaborarea P.U.D în vederea realizării “ Construire bloc de locuinţe colective, cu parcaj la demisol, împrejmuire şi organizare de şantier.”se publică pe pagina de internet a  Primăriei Municipiului Pitești-www.primariapitesti.ro- secțiunea Informații publice/ Informații urbanistice și administrative/ Consultare și informare publică-, însoțit de memoriul justificativ și planșele desenate, care pot fi consultate de persoanele interesate.
Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului interesat de această investiție posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea P.U.D.
De asemenea, cei afectaţi  sau interesați de această investiție pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile din P.U.D., înainte de elaborarea documentației.
Publicul este invitat să consulte documentația și la sediul primărie-Direcția Arhitect Șef-cam.27, etaj.1, marți între orele 08.00-12.00 și joi 14.00-18.00 în perioada 14.08.-03.09.2018 și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris.
Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin:
SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF

Adresa: str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș,
Program cu publicul: luni 08,00 - 12,00 și joi orele 14,00 - 18,00, cam. nr. 27, etaj 1
Telefon: 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166
e-mail: primaria@primariapitesti.ro