Duminica, AUGUST 25, 2019

PUD - SC PRUNDU CRAIOVEI IMOBILIARE SRL, pentru terenul situat în strada Dârzu nr. 24

ANUNȚ DE INTENȚIE
Privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Dârzu nr. 24
în vederea realizării “ Construire ansamblu rezidențial ( 4 clădiri-locuințe colective cu funcțiuni complementare ) cu regim de înălțime Ds+P+5E – 6r.

          
INIȚIATOR / BENEFICIAR
S.C. PRUNDU CRAIOVEI IMOBILIARE S.R.L.
ELABORATOR
S.C. ARHIAMA PRO DESIGN S.R.L.
Arh. Amalia Gugui

 

OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE


Terenul este situat în intravilanul municipiului Pitești, cu acces carosabil și pietonal din strada Dârzului.
Conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 61/2009, terenul este situat în subzona de locuințe înalte (complex rezidențial, blocuri) cu spații comerciale și servicii, sistematizare, parcări, spații verzi, lucrări tehnico – edilitare, iar funcțiunea propusă, respectiv funcțiune rezidențială – ansamblu rezidențial cu funcțiuni complementare, cu regim de înălțime Ds+P+5E – 6r, se încadrează în funcțiunile existente și admise în zonă.
Lotul studiat are acces auto și pietonal din strada Dârzu, cu care se învecinează la NV, având o deschidere aproximativă de 25,00 m. Suprafața de teren reglementată în P.U.D., conform masurătorii cadastrale, este de 4 992,00 mp (din care ½ din 1380,00 mp teren în  indiviziune).
Zona studiată este ocupată de locuințe individuale și anexe cu regim de înălțime P+1E – maxim Sb+P+2E, clădiri cu funcțiuni industriale (cu regim de înălțime de la parter la parter înalt) și gospodărie comunală.
Soluția urbanistică a fost elaborată în vederea amplasării unui ansamblu rezidențial format din patru clădiri cu locuințe colective cu funcțiuni complementare, organizate pe 8 niveluri, respectiv cu regim de înălțime Ds+P+5E – 6r adaptate contextului urbanistic, dar și amenajări auxiliare (accese carosabile și pietonale, locuri de parcare și spații verzi).
Prevederi P.U.D. propuse: Funcțiunea propusă – mixtă;
Demisoluri – garaje (48 locuri de parcare/12 locuri de parcare pe imobil) + platforme gospodărești;
Parter – spațiu comercial cu suprafața construită = 205,00 mp;
Parter și etaje I – VI = 139 apartamente.
Regimul de înălțime propus este Ds+P+5E – 6r - H.maxim = 20,00 m.
Aliniere: 5,00 m de la aliniament;
Retrageri minime față de limitele laterale:
Limita SV de proprietate (proprietăți particulare): 2,90 m;
Limita NE de proprietate (teren in indiviziune – drum propus): 5,50 m;
Retrageri minime față de limita posterioară (SE – fir vale canal betonat): 1,50 m;
Circulații și accese – accesul auto se va realiza din strada Dârzu.
Spații verzi - o suprafata de 650,70 mp spații verzi amenajate la sol.
Pentru imobilele propuse, au fost prevăzute 158 de locuri de parcare, 48 în garajele de la demisol și 110 pe platforme betonate la nivelul solului.
P.O.T. maxim = 55%;  C.U.T. maxim  = 2,50.  
În conformitate cu prevederile art. 58 -61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi ale Ordinului nr. 2701/ 2010 pentru  aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, vă invităm ca în perioada 25.06.2018-15.07.2018 să formulaţi în scris observații, propuneri,sugestii si opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie investiţională prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primarie@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.
Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului interesat de această investiție posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea P.U.D.
De asemenea, cei afectaţi  sau interesați de acestă investiție pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile din P.U.D., înainte de elaborarea documentației.
Publicul este invitat să consulte documentația depusă la primărie-Direcția Arhitect Șef-cam.27, etaj.1, marți între orele 08.00-12.00 și joi 14.00-18.00 în perioada 25.06.2018-15.07.2018 și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris.

Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin:
SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
Adresa: str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș,
Program cu publicul: luni 08,00-12,00 și joi orele 14,00-18,00, cam. nr. 27, etaj 1
Telefon: 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166; e-mail: primaria@primariapitesti.ro