Joi, IANUARIE 17, 2019

PUD - S.C. NOVA ARHITECTURA S.R.L. pentru imobilul situat în str. Nicolae Labiș, nr. 30

Nr. 24673/ 29.05.2018

ANUNȚ DE INTENȚIE
Privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Nicolae Labiș,
nr. 30 în vederea realizării “ Construire ansamblu locuințe colective”


INIȚIATOR / BENEFICIAR
S.C.  NOVA ARHITECTURA S.R.L.

ELABORATOR
 S.C. ARHIAMA PRO DESIGN S.R.L.
 Arh. Amalia Gugui

OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE

Amplasamentul studiat are o suprafață de 6581 m.p. și este  situat în intravilanul municipiul Pitești, str. Nicolae Labiș, nr.30 în subzonă pentru locuințe cu regim înalt, POT maxim= 39 % și CUT maxim= 2,38, conform P.U.Z. aprobat prin H.C.L. nr. 386/2007.
Pe acest teren se propune construirea unui ansamblu rezidențial format din patru imobile de locuințe colective cu regim de înălțime Ds+P+5-6E cu funcțiune rezidențială.
Accesul pietonilor și autovehiculelor se face din str.Nicolae Labiș.
Funcțiunea dominantă a zonei este locuirea.
Regimul de înălțime propus este Ds+P+5-6E; H max. = 25,00m 
P.O.T. maxim = 39 %
C.U.T. maxim  = 2,38
Alinierea construcțiilor:
• Retragerea minimă față de aliniament – 5,50 m de la trotuar strada Nicolae Labiș;
• Retrageri minime față de limitele laterale:  SV-5,00 m
                                                                      NE- 7,00 m
                                                                      NV -3,00 m
Pe terenul studiat, se vor amenaja spații verzi și plantate la sol pe o suprafață de 939,00 mp, respectiv un procent de 14,28% din suprafața lotului studiat.
Pentru ansamblul rezidențial propus, au fost prevăzute 176 de locuri de parcare, din care 76 în garajele de la demisoluri și 100 pe platforme betonate la nivelul solului.
În conformitate cu prevederile art. 58 -61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi ale Ordinului nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, vă invităm ca în perioada 30.05.2018 -14.06.2018 să formulaţi în scris observații, propuneri,sugestii și opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie investiţională prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primarie@primariapitesti.ro, prin fax la nr.0248 /212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.
Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului interesat de această investiție posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea P.U.D.
De asemenea, cei afectaţi de acestă investiție pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul documentației şi exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile din P.U.D., înainte de elaborarea documentației P.U.D.
Publicul este invitat să consulte documentația depusă la primărie-Direcția Arhitect Șef-cam.27, etaj.1, marți între orele 08.00-12.00 și joi 14.00-18.00 în perioada 30.05.2018 - 14.06.2018 și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris.

Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin:
SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
Adresa: str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș,
Program cu publicul: luni 08,00-12,00 și joi orele 14,00-18,00, cam. nr. 27, etaj 1
Telefon: 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166

e-mail: primaria@primariapitesti.