Luni, OCTOMBRIE 14, 2019

PUD - SC NESA SRL - pentru terenul situat în Aleea Seneslau nr. 11

Nr. 588 / 07.01.2019

ANUNȚ DE INTENȚIE
privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, Aleea Seneslau, nr. 11
în vederea realizării “ Construire patru locuințe individuale P+M și împrejmuire teren”

          
INIȚIATOR / BENEFICIAR
S.C. NESA S.R.L.

ELABORATOR
S.C. ARHIAMA PRO DESIGN S.R.L.
Arh. Amalia Gugui

OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE

Terenul este situat în intravilanul municipiului Pitești, cu acces carosabil și pietonal din strada Aleea Seneslau (pe limita vestica a proprietatii) și cu strada Intrarea Despina Doamna (pe limita estică a proprietății).
Conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999: teren situat în subzonă cu locuințe cu regim mic de înălțime LM 22 a+b.
Reguli de construire conform P.U.G. aprobat prin H.C.L. nr. 113/1999 / Prevederi P.U.G. – R.G.U. aprobate anterior:
- Teren situat în subzona pentru locuințe cu regim mic de înălțime;
- Funcțiunea dominantă a zonei – locuirea;
- Regim de înălțime în zonă: minim P+M și maxim P+2E;
- POT maxim = 35%; CUT maxim = 0,70;
- Folosința actuală a terenului studiat: teren curți – construcții, liber de construcții.
Prevederi P.U.D. propuse:
- Funcțiunea propusă – rezidențială;
- Regimul de înălțime propus este P+M și se va construi în regim izolat;
- H.  maxim = 8,00 m;
- H. cornișă = 4,50 m;
- P.O.T. maxim = 35  %;
- C.U.T. maxim = 0,70.
Retragerea minimă față de aliniament:
- 5,00 m de la limita de proprietate cu strada Aleea Seneslau;
- 2,00 m de la strada Intrarea Despina Doamna;
- 3,00 m de la drumul propus.
Retrageri minime față de limitele laterale (proprietăți private): 2,00 m.
Retrageri minime față de limitele posterioare (proprietăți private): 1,00 m.
Față de imobilele învecinate, construcțiile propuse vor păstra următoarele distanțe:
- o distanță minimă de 4,15 m față de imobilul cu regim de înălțime P;
- o distanță minimă de 5,03 m față de imobilul cu regim de înălțime P+1E și 8,03 m față de depozitul cu regim de înălțime P.
Spații verzi - o suprafață de 20% spații verzi aferentă fiecărui lot;
Suprafața construită propusă = 535,15;
Suprafața desfășurată propusă = 1070,30.
În conformitate cu prevederile art. 58 -61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi ale Ordinului nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, vă invităm ca în perioada 10.01.2019-28.01.2019 să formulaţi în scris observații, propuneri,sugestii si opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie investiţională prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primarie@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.
Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului interesat de această investiție posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea P.U.D.
Anunțul de intenție privind elaborarea P.U.D în   vederea realizării „Construire patru locuințe individuale P+M și împrejmuire teren” se publică pe pagina de internet a  Primăriei Municipiului Pitești-www.primariapitesti.ro- secțiunea Informații publice/ Informații urbanistice și administrative/ Consultare și informare publică-, însoțit de memoriul justificativ și planșele desenate, care pot fi consultate de persoanele interesate.
De asemenea, cei afectaţi  sau interesați de această investiție pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile din P.U.D., înainte de elaborarea documentației.
Publicul este invitat să consulte documentația și la sediul primărie-Direcția Arhitect Șef-cam.27, etaj.1, marți între orele 08.00-12.00 și joi 14.00-18.00 în perioada 10.01.2019-28.01.2019 și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris.
Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin:
SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
Adresa: str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș
Program cu publicul: luni 08.00-12.00 și joi orele 14.00-18.00, cam. nr. 27, etaj 1
Telefon: 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166
e-mail: primaria@primariapitesti.ro