Luni, OCTOMBRIE 14, 2019

PUD - SC MACRO SRL, pentru imobilul situat în Calea Craiovei nr. 66

Nr. 36927/ 08.08.2018

ANUNȚ DE INTENȚIE
Privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu
pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Craiovei, nr. 66 în vederea realizării “ Construire clădire locuințe colective și spații cu altă destinație”

          
INIȚIATOR / BENEFICIAR
S.C. MACRO S.R.L.

ELABORATOR
S.C. ARCA PROIECT 2000 S.R.L., Str. Eremia Grigorescu, nr.8
Arh. Anton Staicu

OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE


Amplasamentul studiat are o suprafață de 1588 m.p. și este  situat în municipiul Pitești, str. Craiovei, nr.66, în U.T.R. nr.1- LIb+Isb+Pb, conform P.U.G.-ului aprobat prin H.C.L. nr.113/1999.
Potrivit P.U.Z.-ului aprobat prin H.C.L. nr. 53/1999, terenul este situat în subzona de locuințe și funcțiuni complementare admise).
Accesul pietonilor și autovehiculelor se face din Calea Craiovei și Mircea Vodă.
Prevederi P.U.D. propuse:
- Clădirea va fi concepută şi utilizată pentru funcţiunea de locuire și spații cu altă destinație compatibile locuirii (birouri )- 28 de apartamente
- Se va respecta aliniamentul la strada Craiovei stabilit la: 10,00 m de la limita carosabilului către zona amplasamenului pentru frontul I şi la 30,00 m de la limita carosabilului pentru frontul II. Pentru latura mediană către Sud unde exista o cladire, spațiu de locuit, cu fereste, se propune o distanță de la cel mai apropiat punct între clădirea existentă și cea propusă de 11,75m. Față de zona cu ferestre distanța minimă va fi de peste 12,00 m.
- Înălţimea maximă a clădirii rezultate va fi de cca.24,00m. măsurată de la trotuar la partea de sus a aticului sau cornişei, cu un regim de înălțime ce nu va depași S+P+2-6E
- Coeficientul de utilizare a terenului (C.U.T.) = 2.12
- Procentul de ocupare al terenului (P.O.T.) = 36%
Suprafaţa construită maxima a clădirii propuse: 571,65 mp
Suprafaţa desfăşurată totală a clădirilor existente şi propuse va fi de max. : 3.366,55 mp
Alei carosabile, parcaje = 268,5 mp (16,91% )- 37 locuri de parcare
Alei pietonale, trotuare =184,60 mp (11,62% )
Spatii verzi sau terenuri amenajate = 563,25 mp (35,47% )
În conformitate cu prevederile art. 58-61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi ale Ordinului nr. 2701/ 2010 pentru  aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, vă invităm ca în perioada 10.08-31.08.2018 să formulaţi în scris observații, propuneri,sugestii si opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie investiţională prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primarie@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.
Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului interesat de această investiție posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea P.U.D.
De asemenea, cei afectaţi  sau interesați de această investiție pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile din P.U.D., înainte de elaborarea documentației.
Publicul este invitat să consulte documentația și la sediul primărie-Direcția Arhitect Șef-cam.27, etaj.1, marți între orele 08.00-12.00 și joi 14.00-18.00 în perioada 10.08-31.08.2018 și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris.

Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin:
SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF

Adresa: str. Victoriei, nr. 24, Pitești, Argeș,
Program cu publicul: luni 08,00-12,00 și joi orele 14,00-18,00, cam. nr. 27, etaj 1
Telefon: 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166
e-mail: primaria@primariapitesti.ro