Luni, OCTOMBRIE 14, 2019

PUD - S.C. EURO MECANO CONSTRUCT S.R.L., S.C. CAR SYSTEM ARGES S.R.L. - pentru imobilul situat in str. Teilor, nr. 39-41

Nr. 36765 / 08.08.2018

ANUNȚ DE INTENȚIE
privind elaborarea Planului Urbanistic de Detaliu pentru terenul situat în intravilanul municipiului Pitești, str. Teilor, nr. 39-41 în vederea realizării “ Demolare clădiri, construire bloc locuinţe colective, cu spaţii comerciale la parter, împrejmuire şi organizare de şantier ”


INIȚIATOR / BENEFICIAR
SC EURO MECANO CONSTRUCT S.R.L.,
S.C. CAR SYSTEM ARGES S.R.L.

ELABORATOR
S.C. A90 S.R.L.,
arh.urb.Pompiliu Soare, arh. Alexandru Răuţă, ing. Valentin Florescu - instalaţii
         


OBIECTIVE ȘI ARGUMENTE

Amplasamentul studiat are o suprafață de 2301 m.p. și este  situat în municipiul Pitești, str. Teilor,nr. 39-41, în LM subzonă mixtă -locuințe, instituții și servicii, conform P.U.Z.-ului aprobat prin H.C.L. nr. 192/2016.
Accesul pietonilor și autovehiculelor se face din str. Teilor și str. Exercițiu.
Reguli de construire conform P.U.Z. aprobat:
Funcțiunea dominantă a zonei: locuirea
Înălțimea maximă admisă: P+7E ( H max. = 27 m la cornișă )
P.O.T. maxim = 55 %
C.U.T. maxim  = 3,80
Obiectul lucrării constă în realizarea unui bloc de locuințe colective, cu regimul de înălţime S+P+6E+7E retras, cu un parcaj subteran, şi un spaţiu comercial la parter.  Investiţia este prevăzută a se concretiza în 2 corpuri separate prin rost seismic, cu câte o scară şi un parcaj subteran.
Regimul de construire (alinierea şi înălţimea construcţiilor, procentul de ocupare a terenurilor):
Imobilul propus va fi amplasat la minimum 6 metri de la aliniamentul corespunzător străzii Teilor.
POT  = 55,0%; CUT =  3,80 şi regim de înălţime S.gen.+P+6E+7E retras
•Arie construită -Ac total = 1246,56 mp
• Arie construită desfăşurată -Acd total = 8612,62 mp
• Număr total de apartamente propus: 68 de apartamente şi un parter comercial.
• Se propune realizarea a 111 mp de spaţii verzi şi 587 mp dale înierbate  
• Locuri de parcare: 83
În conformitate cu prevederile art. 58 -61 din Legea nr. 350 / 2001, cu modificările şi completările ulterioare, privind amenajarea teritoriului şi urbanismul şi ale Ordinului nr. 2701/ 2010 pentru aprobarea Metodologiei de informare şi consultare a publicului cu privire la elaborarea sau revizuirea planurilor de amenajare a teritoriului și urbanism, vă invităm ca în perioada 10.08.2018 -31.08.2018 să formulaţi în scris observații, propuneri,sugestii si opinii cu valoare de recomandare faţă de această intenţie investiţională prin înregistrarea acestora la Compartimentul Relații Publice, intrarea D, din incinta primăriei, prin e-mail la adresa primarie@primariapitesti.ro, prin fax la nr. 0248 212166 sau prin poștă la adresa din str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș.
Prin publicarea anunțului se aduce la cunoștința publicului interesat de această investiție posibilitatea, modul şi perioada, locul şi orarul în care se pot consulta documentele şi transmite observaţii, opinii, sugestii la sediul autorităţii publice competente pentru aprobarea P.U.D.
De asemenea, cei afectaţi  sau interesați de această investiție pot discuta propunerea cu iniţiatorul şi proiectantul documentației şi pot exprima rezerve, formula observaţii sau sesiza probleme pertinente legate de propunerile din P.U.D., înainte de elaborarea documentației.
Publicul este invitat să consulte documentația și la sediul primărie-Direcția Arhitect Șef-cam.27, etaj.1, marți între orele 08.00-12.00 și joi 14.00-18.00 în perioada 10.08.2018 -31.08.2018 și să formuleze observații, recomandări, propuneri în scris.

Responsabilitatea informării și consultării revine PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI PITEȘTI prin:
SERVICIUL URBANISM ȘI AUTORIZAȚII DE CONSTRUIRE - DIRECȚIA ARHITECT ȘEF
Adresa: str. Victoriei, nr.24, Pitești, Argeș,
Program cu publicul: luni 08,00-12,00 și joi orele 14,00-18,00, cam. nr. 27, etaj 1
Telefon: 0248 213994 int. 202, fax 0248 212166
e-mail: primaria@primariapitesti.ro